Senaat vraagt om novelle ProstitutiewetDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 9 juli de motie-Strik c.s. aangenomen, die de regering verzoekt door middel van een novelle twee onderdelen uit de Prostitutiewet te halen: de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. De fracties van de ChristenUnie en de PVV stemden tegen.

De stemming over de motie volgde op de hervatting van het debat over de Prostitutiewet met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 8 juli 2013. Minister Opstelten gaf in dit debat aan dat hij bereid is een novelle in te dienen die beide genoemde onderdelen uit het wetsvoorstel haalt. Het ontwerp voor deze novelle is volgens de minister nagenoeg gereed; de minister streeft er naar dit per 1 juli 2014 in werking te laten treden.

In een eerder plenair debat op 30 oktober 2012 besloot de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van een herbezinning van de minister op de door diverse woordvoerders geuite bezwaren over de uitvoerbaarheid van de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. Bij de hervatting van het debat op 28 mei gaf minister Opstelten aan dat hij gelet op deze bezwaren de vergewisplicht niet in werking zou laten treden, maar de registratieplicht wilde handhaven. De Eerste Kamer gaf in reactie daarop, bij monde van senator Duthler (VVD), aan behoefte te hebben aan nadere motivering en toelichting en besloot het debat te schorsen in afwachting van een brief van de minister. In die brief deed de minister al de concessie om de vergewisplicht via een novelle te schrappen.

Het aannemen van de motie-Strik betekent dat de minister ook de registratieplicht laat vallen. In afwachting van de novelle wordt de Prostitutiewet als geheel aangehouden. De wet komt weer in behandeling als de Tweede Kamer de novelle heeft geagendeerd.

Een tweede motie van senator Strik over het betrekken van zelforganisaties van prostituees werd aangehouden in afwachting van de novelle. Deze motie werd door de minister ontraden. Dit najaar zal de minister de ontwerp AMvB voorleggen aan de Kamer, dat de vergunningplicht uitwerkt.

Zie ook:

Opstelten komt Eerste Kamer tegemoet bij Prostitutiewet

Debat Prostitutiewet wederom geschorst

Eerste Kamer houdt behandeling Prostitutiewet aan

Expertmeeting over de Prostitutiewet 12 juni 2012


Deel dit item: