Eerste Kamer aanvaardt IJkwet BES 2014De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juli 2014 na een debat met minister Kamp (Economische Zaken) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de IJkwet BES 2014 unaniem aanvaard. Dit wetsvoorstel creëert een vernieuwde basis voor de regelgeving voor meetinstrumenten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Legislatieve terughoudendheid

Senator Quik-Schuijt (SP) sprak in haar bijdrage mede namens de fracties van de VVD, CDA, D66, GL en CU. De senator vroeg hoe het indienen van het wetsvoorstel zich verhoudt tot de afgesproken legislatieve terughoudendheid. Deze afspraak houdt in dat alleen nieuwe wet- en regelgeving voor de openbare lichamen wordt ingevoerd indien daar een dringende noodzaak toe is. Quik-Schuijt betoogde dat het wetsvoorstel geen grote urgentie heeft, aangezien het al sinds 2009 bij de ministerraad ligt. Ook vergt het mogelijk teveel van de beperkte absorptiecapaciteit van het bestuur van de BES-eilanden. De senator vroeg wat er mis gaat als de wet er niet of pas na de evaluatie in 2015 komt.

Senator Koning (PvdA) betoogde dat ook haar fractie sterk hecht aan legislatieve terughoudendheid en vroeg waarom dit wetsvoorstel toch wordt ingediend.

Senator Van Dijk (PVV) vroeg of het klopt dat het er al sinds 2009 ligt en wat de betrokkenheid is geweest van de BES-eilanden bij de totstandkoming het wetsvoorstel.

Veel draagvlak en geen extra werk

Minister Kamp (EZ) merkte op de situatie niet te handhaven is als dit wetsvoorstel er niet komt en dat de dringende noodzaak zich dus voordoet. De nu geldende wetgeving is niet in lijn met de praktijk waardoor er geen deugdelijke controle mogelijk is. Daarnaast betoogde de minister dat de BES-eilanden groot voorstander zijn van het wetsvoorstel en ook actief betrokken zijn bij de totstandkoming ervan. Kamp betoogde dat er draagvlak is bij de eilandbesturen en de consumentenbond van Bonaire. Het vormt geen aanslag op de absorptiecapaciteit en levert zelfs minder werk op, omdat er minder meetinstrumenten gekeurd hoeven worden. Als er met het wetsvoorstel wordt gewacht heeft dat dus negatieve effecten op het handelsverkeer.

De minister gaf verder aan dat het ministerie begeleiding, apparatuur en een advies over een plan van aanpak zal aanbieden aan de eilanden, die het vervolgens zelf ter hand zullen nemen. Mocht het niet goed lopen, dan volgen er mogelijk aanwijzingen aan de bestuurscolleges.

Waken voor overbodige wetgeving

Minister Plasterk (BZK) merkte op dat hij er "als een hellehond voor ligt" om te waken voor overbodige wetgeving. Dit is de eerste keer dat het kabinet Rutte-II een wet specifiek voor de BES initieert. De minister betoogde dat het voor de burger van groot belang is dat duidelijk is wat je koopt. Plasterk: "Het risico op knollen voor citroenen is op de eilanden groter." Minister Plasterk zegde toe dat bij specifieke BES-wetgeving de opvatting van bestuurscolleges voortaan ook wordt doorgespeeld aan de Kamers, zodat zij dit kunnen meenemen in hun afweging.


Deel dit item: