Werkbezoek Brussel Voorzitter Eerste KamerDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft op 7 juni 2017 een eendaags werkbezoek gebracht aan België. Het bezoek bevestigde de goede, vriendschappelijke banden van de Eerste Kamer met de Belgische Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers en met het Europees Parlement. Ter plaatse werd de Kamervoorzitter begeleid door de Nederlandse Ambassadeur te België, Maryem van den Heuvel. De Eerste Kamervoorzitter sprak in Brussel ook met de Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, Robert de Groot, en de Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO, Marjanne Dekwaasteniet. 

Senaat

In de Belgische Senaat werd Kamervoorzitter Broekers-Knol verwelkomd door Senaatsvoorzitster Christine Defraigne en Senatoren Steven van Acker (voorzitter CD&V-fractie) en Bert Anciaux (voorzitter sp.a-fractie). De Belgische Senaat is sinds de laatste Staatshervorming (2014) grotendeels samengesteld uit senatoren die ook zitting hebben in de deelstaatparlementen en is een plaats geworden van overleg voor de deelstaten. Door de hervormingen heeft de Senaat een groot deel van haar bevoegdheden verloren. De Senaat is nog steeds zoekende naar een goede invulling van haar nieuwe rol. Het gesprek tussen de Kamervoorzitters spitste zich dan ook voornamelijk toe op de werking van de Belgische Senaat en van de Nederlandse Senaat, de verhouding van de Senaten ten aanzien van de regering, de politieke cultuur in beide Kamers en de toekomst van de senaat in brede zin.

Europees Parlement

De Eerste Kamervoorzitter bracht in Brussel ook een bezoek aan het Europees Parlement. Daar werd zij ontvangen door Eerste Vicevoorzitter, Mairead McGuinness, die de relatie van het Europees Parlement met de nationale parlementen in haar portefeuille heeft. De beide Voorzitters onderschreven van meet af aan in het gesprek dat nationale parlementen vooral de middelen die hen sinds het Verdrag van Lissabon ter beschikking staan zo effectief mogelijk moeten inzetten, in plaats van het zoeken naar nieuwe wegen zoals nieuwe instituties (geen Europese Senaat). Vicevoorzitter McGuinness benadrukte dat in de relatie tussen de parlementen in de EU het essentieel is dat naar meer verbinding en dynamiek wordt gezocht en stelde concreet voor dat parlementariërs vaker met elkaar zouden bellen. Beide voorzitters spraken ook de hoop uit dat, hoewel een Brexit erg te betreuren valt, een nadere reflectie op de EU de lidstaten dichter bij elkaar kan brengen.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd de Eerste Kamervoorzitter ontvangen door de Voorzitter, Siegfried Bracke. Het gesprek werd ingeleid door een Nederlandse en Belgische blik op de geschiedenis en de banden tussen de twee landen. Verder is gesproken over de gevolgen van een demissionair kabinet op de werkzaamheden van een parlement, de verhoudingen tussen Kamers en Senaten en de behandeling van Europese aangelegenheden.

Kamervoorzitter Broekers-Knol benadrukte in dit gesprek het belang van de goede relaties met het Belgische parlement. Haar voorstel om de bestaande contacten verder uit te bouwen tot een halfjaarlijks overleg in Den Haag en Brussel werd warm onthaald door de heer Bracke.  


Deel dit item: