Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aanvaardDe Eerste Kamer heeft dinsdag 10 maart ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen. De fracties van CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten stemden tegen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat een aantal instrumenten van grondbeleid een plaats krijgen in het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om onder andere onteigening, landinrichting en kavelruil.

Diverse senatoren vroegen in het debat op 3 maart jl. naar de balans in het wetsvoorstel tussen beschermen en benutten van grond. Ook werd door senatoren aandacht gevraagd voor de uitwerking van de wet. Andere senatoren gingen in op de gevolgen van de wijzigingen van het wetsvoorstel bij de behandeling in de Tweede Kamer. Minister van Veldhoven zegde in het debat toe dat ze in de gaten zal houden of dit in de praktijk ook werkt. Ook zegde de minister toe onderzoek te doen naar een generieke compensatieregeling.

Complex van wetgeving Omgevingswet

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. De Eerste Kamer stemde op 22 maart 2016 in met de Omgevingswet.

Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken was een Invoeringswet nodig. De Eerste Kamer stemde daar op 11 februari 2020 mee in. Daarnaast bestaat het complex uit een aantal aanvullingswetten, invoerings- en aanvullingsbesluiten en invoerings- en aanvullingsregelingen. De Aanvullingswet Geluid en de Aanvullingswet Bodem werden op 18 februari 2020 door de Eerste Kamer aanvaard. De Aanvullingswet natuur Omgevingswet is nog in behandeling in de Eerste Kamer.


Deel dit item: