35.133

Aanvullingswet grondeigendom OmgevingswetDit wetsvoorstel zorgt dat een aantal instrumenten van het grondbeleid een plaats krijgen binnen het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil. Deze modernisering en gedeeltelijke vernieuwing zorgt dat grondeigenaren en andere rechthebbenden een gelijkwaardige en op onderdelen betere bescherming krijgen.

Met dit voorstel wordt voor de rechtsbescherming tegen onteigeningsbeschikkingen aangesloten bij de regeling in het omgevingsplan. Hierdoor kunnen eigenaren bedenkingen tegen de onteigeningsbeschikking en de beroepsgronden tegelijkertijd aan één rechter voorleggen. De onteigeningsprocedure wordt hierdoor verkort. Ook wordt de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet omgevormd tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel, het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (EK, C en bijlagen) en een aanpassing van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (EK, I met bijlage) vond plaats op 3 maart 2020

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Het lid Kluit (GroenLinks) heeft verzocht ambtelijk navraag te doen naar de termijn waarbinnen het Rijksvastgoedbedrijf komt met de aanpak die, voortbordurend op het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP), bijdraagt aan de implementatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en verzoekt deze aanpak met de leden van deze commissies te delen.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2019

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (.. - 2024)
  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

87
Bladeren:
[1-50] [51-87] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-87] documenten