Kamer stemt in met Reparatie verhuurderheffing7 juli 2020

Dinsdagmiddag 7 juli debatteerde de Eerste Kamer met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen. Dinsdagavond stemde de Kamer over het wetsvoorstel. De fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van SP, 50PLUS, PVV en PvdD stemden tegen.

Senator Kox (SP)
Meer afbeeldingen

Dit voorstel wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en voorziet in een aanpassing van de wettelijke regeling inzake mede-eigendom in de verhuurderheffing. Op basis van de bestaande regeling wordt in situaties waarin het genot van huurwoningen krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt gedeeld door twee of meer natuurlijke personen, rechtspersonen of groepen, de (gehele) huurwoning in aanmerking genomen bij de mede-eigenaar aan wie de WOZ-beschikking is bekendgemaakt.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de toerekeningssystematiek in deze regeling leidt tot een ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen, waar geen toereikende rechtvaardiging voor bestaat. Als gevolg van twee arresten kunnen huurwoningen met meerdere eigenaren niet in aanmerking worden genomen voor de verhuurderheffing en kan ten aanzien van die huurwoningen dus geen verhuurderheffing worden geheven van de mede-eigenaren. Dit wetsvoorstel beoogt het door de Hoge Raad geconstateerde gebrek te herstellen door te voorzien in een nieuwe regeling waarmee (mede-)eigenaren naar rato van de mate van hun eigendom (het pro-ratadeel) worden betrokken in de verhuurderheffing.

SP-senator Kox noemde het een 'vreemd voorstel'. Enerzijds wordt het gepresenteerd als een technisch voorstel dat een weeffoutje repareert, anderzijds zegt de minister dat als we dit weeffoutje niet repareren het fundament onder de verhuurderheffing wordt weggeslagen, aldus Kox. Niemand van ons wist tot voor kort dat er een probleem was met de verhuurderheffing, vervolgde hij. Het kabinet had na de twee arresten van de Hoge Raad anderhalf jaar niets gedaan. Eind 2019 lag er ineens een spoedbrief bij het parlement dat er een spoedwet aan zou komen die met terugwerkende kracht moest gaan gelden.

Kox: 'Er moet toen iets gebeurd zijn, maar ik heb alle stukken doorgespit en heb niets kunnen vinden.' Kox zei te denken dat het gaat om degenen die belasting voor het volle eigendom moeten betalen, de zogenoemde belastingplichtige volle eigenaren. In Nederland zijn dat de woningbouwcorporaties. Hij vroeg de minister of het zo was dat de corporaties bezwaar hebben ingediend bij de belastingdienst. Kox rekende voor dat de staat dan een risico zou lopen van 1,8 miljard, wat gelijk staat aan de verhuurderheffing. Daarnaast sprak hij zijn zorgen uit over de manier waarop het parlement informeert.

Minister Ollongren (BZK) antwoordde dat deze reparatiewet er is gekomen toen bleek dat het mede-eigendom niet betrokken werd in de oorspronkelijke wet. De reden om dit wetsvoorstel met spoed in te dienen is het bezwaar dat de eigenaren tegen de volle eigendomseis hebben ingediend.

Senator Kox reageerde dat de Kamer er recht op had om te weten dat dit wetsvoorstel meer is dan een technische reparatie. Hij liet weten een verzoek te hebben ingediend in het College van Senioren van de Eerste Kamer om het debat over dit voorstel uit te stellen tot na de zomer en dan ook een recent verschenen rapport over de verhuurderheffing te betrekken bij het debat. Kox: 'We weten allemaal dat woningbouwcorporaties niet blij zijn met de verhuurderheffing. Ik ben het eens dat de minister iets moet doen, maar of dit de manier is?' Kox was van mening dat het wetsvoorstel in ieder geval niet met terugwerkende kracht zou moeten gelden.

Op de opmerking van Kox dat de Kamer geïnformeerd had moeten worden, zei Ollongren dat in de brief van december 2019 al vermeld werd dat woningbouwcorporaties bezwaar hadden aangetekend en dat er daarom een spoedwet zou komen.

OSF-fractievoorzitter Gerbrandy deed een ordevoorstel om dinsdag nog niet te stemmen over het wetsvoorstel: 'Ik heb mij niet gerealiseerd dat de impact van dit wetsvoorstel zo groot is, laten we nu niet stemmen.' Zijn voorstel werd alleen door de fracties van GroenLinks, SP, OSF, PVV en PvdD gesteund en de Kamer stemde alsnog over het wetsvoorstel.


Deel dit item:
Senator Kox (SP)
Senator Kox (SP)
Kamer stemt in met Reparatie verhuurderheffing
Kamer stemt in met Reparatie verhuurderheffing
Senator Gerbrandy (OSF)
Senator Gerbrandy (OSF)
Vooruit
Terug