Kamer steunt begroting voor wonenDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 december met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitgaven en inkomsten van haar ministerie voor 2022, in het bijzonder over het onderdeel wonen van de begroting. De Kamer stemde aan het eind van het debat in met de begroting. De fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden voor de begroting, Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD stemden tegen. Een ordevoorstel van senator Kox (SP) om de stemming uit te stellen tot het nieuwe kabinet is aangetreden, werd verworpen.

De woordvoerders van GroenLinks, PvdA, PVV en SP die aan het debat met de minister deelnamen, gingen allen in op het tekort aan woningen in Nederland. Ondanks de aangekondigde plannen van het nieuwe nog te formeren kabinet, zien de fracties dat voor het komende jaar de investeringen in de woningmarkt achterblijven, terwijl de nood hoog is.

Geld naar voren halen voor bouwen en verduurzamen

Volgens senator De Boer (GroenLinks) is er in de voorliggende begroting komend jaar geen geld gereserveerd voor het bouwen en verduurzamen in woningen, terwijl er sprake is van een grote woon- en klimaatcrisis. Ze vroeg de minister of het niet mogelijk is een deel van de uitgaven die gepland zijn voor 2023 naar voren te halen zodat plannen die al wel zijn goedgekeurd maar waarvoor nu geen geld meer is, alvast kunnen worden verwezenlijkt.

Vertraging dreigt voor onderhandelingen met gemeenten

Ook senator Crone(PvdA) bepleitte aanpassing, zogenoemde reparatie, van de begroting voor 2022 om de huidige wooncrisis zo snel mogelijk aan te kunnen pakken. Hij voorzag vertraging in toekomstige onderhandelingen tussen het nieuwe kabinet en de gemeenten omdat in de nieuwe plannen veel vanuit het Gemeentefonds zal moeten worden gefinancierd. Volgens Crone is het parlement het eens over zo'n reparatie en kan de aangepaste begroting snel worden behandeld.

Kabinet vooral op zoek naar woningen statushouders

Senator Van Hattem (PVV) zei dat het kabinet vooral op zoek is naar woningen voor statushouders. Zo is er gezocht naar bestaande locaties in eigendom van het Rijk die tijdelijk geschikt kunnen worden gemaakt voor statushouders. Hij vroeg de minister of zij bereid is deze inventarisatie beschikbaar te stellen aan het parlement en de gemeenten, en de locaties open te stellen voor anderen dan statushouders.

Woonbeleid kabinet afgelopen vier jaar heeft niet gerendeerd

Volgens senator Kox (SP) heeft het woonbeleid van het huidige kabinet de afgelopen vier jaar niet gerendeerd. Er is een groot tekort aan woningen, de wachtlijsten van woningzoekenden zijn lang en er is geen zicht op perspectief. In de begroting staat dat de huurbevriezing geldt tot 30 juni 2022, maar niet wat er daarna zal gebeuren. In de plannen van het nieuwe kabinet staat dat de huur voor mensen met lage inkomens omlaag moet, dan zou je verwachten dat die in ieder geval per 1 juli 2022 niet omhoog gaat, aldus Kox .Hij sloot zich aan bij de oproep om alsnog 2022 geld vrij te maken voor concrete, al goedgekeurde bouwplannen.

Minister erkent dat meer nodig is maar wil niet over haar eigen graf heen regeren

Minister Ollongren zei dat zij, net als de Kamer, ziet dat er mensen zijn die niet kunnen wonen waar ze willen wonen. Ze herkende ook het ongeduld van de Kamer hierover. Ook is ze het eens met de Kamer dat er meer nodig is. Maar, zo zei Ollongren, ze wil niet over haar eigen graf heen regeren en daarom de begroting ook niet aanpassen. Over de huurverlaging zei zij dat er afspraken liggen: zo geldt de huurbevriezing tot 1 juli 2022, maar voor wat daarna gebeurt verwees de minister naar het nieuwe kabinet.Deel dit item: