Commissies op dinsdag 12 februari 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  21501-07, AD

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF)

  De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 6 februari jl. ontvangen brief. De leden van de fractie van D66 (Prast) en de leden van de fractie van de SP (Reuten) zijn voornemens op dinsdag 19 februari 2019 hiervoor inbreng te leveren.

  2.
  21.501-07, AC

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 februari 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  21.501-07, AB

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief inzake het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari jl. voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

  De commissie besluit bestaande prioriteiten uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie te handhaven.

  De commissie herbevestigt de prioritaire status van het eerder geselecteerde voorstel:
  COM(2019)8- Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de
  EU

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34036, O

  Voortgang maatregelen werken als zelfstandige

  De commissies stellen de conceptbrief in reactie op de tweede voortgangsbrief van 15 januari 2019 (EK 34.036, O en bijlagen) ongewijzigd vast.

  2.
  E170023

  Uitkomst onderhandelaarsakkoord Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

  De commissies nemen de brief van 5 februari 2019 (34850, B) voor kennisgeving aan. Toezegging T02642 wordt aangemerkt als voldaan.

  3.
  32043, N

  Afschrift brief van de minister van SZW van 1 februari 2019 aan de Tweede Kamer inzake vernieuwing pensioenstelsel

  De commissies nemen de brief van 11 februari 2019 (32043, N) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35074

  Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie stelt voor op 12 maart 2019 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Een voorstel hiertoe - op basis van suggesties van de leden - zal op 19 februari 2019 ter bespreking geagendeerd worden.
  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 maart 2019.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33168

  Brief van de minister van VWS van 4 februari 2019 naar aanleiding van de brief van 21 december 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33168, M)

  De commissie is van mening met de brief voldoende geïnformeerd te zijn en neemt de brief voor kennisgeving aan. Dit besluit zal onder de aandacht van de SP-fractie worden gebracht.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De aanbeveling 'Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers' (C(2019)800) wordt op 19 februari 2019 geagendeerd.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34675

  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden en een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Zij streeft ernaar vóór 1 april 2019 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag.

  2.
  35013

  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), PVV (Van der Sluijs), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Binnema) en ChristenUnie (Kuiper).

  3.
  Rondvraag

  Het lid Flierman (CDA) vraagt of bekend is wanneer de Tweede Kamer plenair debatteert over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986). De griffier antwoordt dat het plenaire debat voorzien is voor week 8.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.084 (Verzamelwet Brexit)

  Verzamelwet Brexit

  Gehoord de technische briefing, herbevestigt de commissie haar voorstel om het voorbereidend onderzoek te houden op 19-02-2019.

  2.
  Staat van de Europese Unie 2019

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2019; Staat van de Europese Unie 2019

  De commissie besluit de brief te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 16 april 2019.

  3.
  21.501-02, AF

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Invest-NL

  Afschrift van brief van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over toezeggingen en opvolging moties Invest-NL (28165, Q)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast), PVV (Aardema) en GroenLinks (Binnema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

  De commissie besluit de Europese Commissiemededeling in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 19 februari 2019.

  3.
  Commissiemededeling inzake de eengemaakte markt in een veranderende wereld

  De commissie besluit de Europese Commissiemededeling niet in behandeling te nemen en dit voorstel uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie niet meer als prioritair voor te dragen.

  4.
  Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

  De commissie besluit de Discussienota van de Europese Commissie in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 19 februari 2019.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34246

  Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 februari 2019 inzake Besluit bekostiging gvo/hvo op openbare scholen (34246, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie verzoekt de staf de algemene maatregel van bestuur, zodra vastgesteld, samen met het advies van de Raad van State te agenderen in een commissievergadering.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34807

  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Van Bijsterveld) en PVV (Van Hattem).