Commissies op dinsdag 19 februari 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  13.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 074

  Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie besluit de deskundigenbijeenkomst inzake het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans te houden op 12 maart 2019 van 17.40 uur tot 19.30 uur. De commissie besluit voorts tot een selectie van de deskundigen die voor de bijeenkomst zullen worden uitgenodigd.

  2.
  Rondvraag

  De leden van de SP-fractie (Don) verzoeken de staf bij het ministerie van SZW de stand van zaken inzake toezegging T02581 (indicatoren kinderarmoede) te rappelleren.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34853 (R2096)

  Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  34959

  Wet spoedreparatie fiscale eenheid

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  3.
  T02618, T02629 en T02632

  Brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  De commissie neemt kennis van de brief van 12 februari 2019 (34808, K) en beschouwt toezegging T02618 en toezegging T02632 daarmee als voldaan; toezegging T02629 wordt aangemerkt als deels voldaan. De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief; inbreng hiervoor wordt geleverd door de CDA-fractie (Van Kesteren).

  4.
  21501-07, AD

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van Financiën van 6 februari 2019 in reactie op de brief van de commissie van 10 januari jl. (21501-07, AD) wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De fractie van de SP sluit zich hierbij aan. De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie, zodat fracties de gelegenheid hebben zich desgewenst aan te sluiten.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 5 maart 2019.

  2.
  Toezegging T02462

  Toezegging Invoeringsdatum (34.453)

  De commissie besluit de toezegging af te voeren.

  3.
  32847 / Toezeggingen T02280 en T02580

  Integrale visie op de woningmarkt

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en Bikker (ChristenUnie).

  4.
  Rondvraag

  Het lid van Hattem (PVV) vraagt naar de nakoming van toezegging T02614 door de minister van BZK (informeren over het moment van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding). De staf geeft aan dat deze toezegging wordt meegenomen in het komende toezeggingenrappel.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Werkbezoek Brussel, 3 en 4 maart 2019

  De commissies bespreken het programma van het werkbezoek aan Brussel.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35084

  Verzamelwet Brexit

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Oomen-Ruijten), SP (Apeldoorn), PvdA (Postema), GroenLinks (Lintmeijer) en CU (Kuiper).
  De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen.

  2.
  E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

  Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2019

  De commissie stemt in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen en - desgewenst - aan het einde van het debat kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02324

  Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

  Leden van de fracties van ChristenUnie en SGP leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal nog circuleren in de commissie.

  2.
  T01220

  Toezegging Koninklijk Besluit vervallen rijkswet financieel toezicht zal voorgehangen worden bij de Eerste Kamer (32.026 (R1888))

  De commissie besluit toezegging T01220 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.

  3.
  T01222

  Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit de brief (EK 31.568, G) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit voorts om toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.

  4.
  35000 IV

  Verslagen werkbezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk

  De commissie besluit de brieven (EK 35.000 IV, G en EK 35.000 IV, H) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal voorts de uitvoering van het samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao met belangstelling volgen.

  5.
  Brief openbaar lichaam Saba inzake werkbezoek

  De commissie neemt kennis van de brief van het openbaar lichaam Saba d.d. 4 februari 2019.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers

  De commissie besluit de Aanbeveling (EU) 2019/243 van 6 februari 2019 betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers opnieuw te agenderen zodra het BNC-fiche beschikbaar is.

  2.
  (Tweede tranche) Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

  Brief van de minister van VWS van 11 februari 2019 (34111, C)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190002 - Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de leden Prast (D66) en Postema (PvdA) . De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie en/of met de regering wordt geleverd door de leden Prast (D66), Reuten (SP) en Binnema (GroenLinks). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorbereiding deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering

  De commissie bespreekt de voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst over asbestverwijdering in het kader van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675). Zij besluit deze bijeenkomst op 26 maart 2019 in de middag te houden en zich daarbij te richten op 'Wetenschappelijke aspecten' en 'Woningmarkt en landbouwsector'.

  De commissie besluit tevens het ministerie van I&W te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het wetsvoorstel op 12 maart 2019 van 18:00 uur tot 19:00 uur.

  Voorts besluit de commissie op 16 april 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  2.
  Aanvullende technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Verslag schriftelijk overleg (33118, AR)

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK, d.d. 15 februari 2019, voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180032

  Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD.

  2.
  Brief EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

  De commissie besluit op dinsdag 5 maart inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering. De fractie van de SP geeft aan inbreng te leveren. De fractie van GroenLinks geeft aan inbreng te overwegen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34309

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 19 maart 2019.

  2.
  Voorbereidingen bijeenkomsten inzake herziening GEAS

  De commissie neemt kennis van de bijeenkomsten die door de commissiestaf worden voorbereid omtrent de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem. De commissie besluit leden van Commissie Meijers uit te nodigen voor een gesprek over dit onderwerp op 19 maart 2019.

  3.
  Verzoek Tsjechische Senaat voor gesprek met de commissie

  De commissie bespreekt het verzoek van de Commissie voor Constitutionele en Juridische zaken van de Tsjechische Senaat voor een gesprek met de commissie en besluit deze Tsjechische commissie op 23 april uit te nodigen.

  4.
  E180019 - VN Migratiecompact en T02669

  Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 5 maart 2019 naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van J&V inzake het VN Migratiecompact (34964, F;34964, G en 34964, H).

  Toezegging T02669 blijft vooralsnog gehandhaafd als openstaand.

  5.
  34 931

  Conceptprogramma voor de bijeenkomst van de JPSG Europol op 24 en 25 februari 2019 te Boekarest, Roemenië

  De commissie bespreekt het conceptprogramma van de bijeenkomst van de JPSG Europol die plaatsvindt op 24-25 februari 2019 te Boekarest. De commissie geeft de plv. JPSG-leden mee bijzondere aandacht te vragen voor de effectiviteit van de controlerende taak van de JPSG Europol. Is de JPSG tevreden met de informatie die zij krijgt?

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Mededeling - Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering

  De commissies besluiten op 5 maart 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35041

  Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  34608

  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 5 maart 2019.

  3.
  T02612

  Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

  De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. De brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 13 februari 2019, is betrokken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat die heden plaats heeft gevonden.

  4.
  E180033

  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma Justitie

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 15 februari 2019, voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)
  18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Transparantiebeleid in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake Transparantiebeleid in de Raad; Transparantie in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

  De commissies besluiten in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Transparantiebeleid in de Raad (EK 35.126, A).