Commissies op dinsdag 5 maart 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorlichtingsaanvraag Raad van State

  De commissie besluit de concept-voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State, via het College van Senioren, door te geleiden naar de plenaire vergadering ter vaststelling als hamerstuk op 5 maart 2019.

  2.
  35.084 (Verzamelwet Brexit)

  Verzamelwet Brexit

  De commissie besluit dat fracties op 12 maart 2019 desgewenst inbreng kunnen leveren voor het verslag. In geval van verslag zal de regering worden verzocht uiterlijk vrijdagmiddag 15 maart, 17.00 uur de nota naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te zenden. De commissie streeft naar plenaire behandeling op 19 maart 2019. Mocht de Kamer besluiten tot het vragen van voorlichting op grond van artikel 21a Wet op de Raad van State, dan zal de commissiestaf informeren naar de planning.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Brief EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP.

  2.
  Brief regering inzake Voortzetting plenaire behandeling initiatiefvoorstel Kuiken – planning evaluaties

  Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zoals gepland voort te zetten op dinsdag 23 april 2019, hetgeen per brief zal worden gemeld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de initiatiefneemster.

  3.
  Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB 6-8 maart in Boekarest

  De commissie neemt kennis van het programma van de conferentie. De leden Vlietstra (PvdA) en Schaap (VVD) zullen in de eerstvolgende vergadering een mondelinge terugkoppeling verzorgen.

  4.
  Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - Joint Committee Meetings (DSC, ESC, PC)

  De leden Van Kappen (VVD), Knip (VVD) en Martens (CDA) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de Joint Committee Meetings (DSC, ESC, PC) van de NAVO Parlementaire Assemblee in Brussel.

  5.
  Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee - Winter Meeting

  De leden Van Kappen (VVD) en Overbeek (SP) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de Winter Meeting van de OVSE Parlementaire Assemblee in Wenen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester). De fractie van de SP (Köhler) sluit zich aan bij de vragen van de PvdA.

  2.
  35074

  Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie besluit de in verband met de deskundigenbijeenkomst van 12 maart a.s. opgestelde vragenlijst ook via de website beschikbaar te stellen, ten behoeve van het publiek dat deze bijeenkomst via de livestream wil volgen.
  Aanvullende vragen kunnen tot vrijdag 8 maart om 12.00 uur aangeleverd worden.

  3.
  21501-31, I

  Brief van de minister van SZW van 22 februari 2019 met de geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van 15 maart a.s.

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35006

  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 maart 2019.

  2.
  Rondvraag

  - In verband met de behandeling van het initiatiefvoorstel Klimaatwet (34534) verzoekt het lid Atsma (CDA) naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Van Hattem (34902, F) en de schriftelijk reactie van de minister van BZK van 21 februari 2019 (34902, G) eventueel aan de Kamer toe te zenden verslagen van de klimaattafels (sectortafels) en verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad, te agenderen in de commissie EZK/LNV (eventueel in een gecombineerde vergadering met de commissie BiZa/AZ).
  - Het lid Klip-Martin (VVD) informeert naar de agendering van de beoordeling van de planbureaus PBL en CPB van het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit in vervolg op de hoofdlijnenbrief van 5 oktober 2018 (32813, E) en de aanbieding van het ontwerp-Klimaatakkoord op 21 december 2018 (32813, G).
  - Het lid Reuten (SP) informeert naar de beantwoording van de op 1 februari 2019 verzonden brief inzake cijfers geldende (EU) wet- en regelgeving (29515).

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, JS

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest; JBZ-Raad

  De commissies besluiten het verslag van de informele JBZ-Raad (EK 32.317, JS) voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  32.317, JT

  Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad (EK 32.317, JU) voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Strik van de GroenLinks-fractie informeert de commissies dat zij tijdens de vergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) van heden een verzoek zal doen voor een mondeling overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK (EK 29.653 / 35.000 VI, D) waarbij ook de commissie I&A/JBZ-Raad uitgenodigd zal worden.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, JS - verslag informele JBZ-Raad

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest; JBZ-Raad

  De commissie besluit het verslag van de informele JBZ-Raad (EK 32.317, JS) voor wat betreft de onderwerpen die de commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  32317, JT - geannoteerde agenda JBZ-Raad

  Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel; JBZ-Raad

  De commissie besluit de aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad (EK 32.317, JU) voor wat betreft de onderwerpen die deze commissie raken voor kennisgeving aan te nemen. De annotatie inzake het agendapunt "Hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en hervestiging" zal desgewenst worden betrokken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V d.d. 2 april 2019.

  3.
  E180019 - VN Migratiecompact

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

  4.
  E180019 - VN Vluchtelingencompact

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 21 februari 2019 in reactie op brief van 29 januari 2019 (verslag schriftelijk overleg 33118, AS)

  De commissie heeft kennisgenomen van het verslag schriftelijk overleg en bijbehorende stukken en besluit deze te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  2.
  IWO-prioriteiten

  De commissie besluit, gelet op de komende Kamerwisseling, er naar te streven het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) voortvarend ter hand te nemen, zodra het door de Tweede Kamer is aanvaard. Daarnaast zal zij zich de komende periode richten op de behandeling van de wetsvoorstellen Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) en Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013).
  Op 12 maart 2019 zal de commissie de bespreking over de behandeling van deze wetsvoorstellen voortzetten.

  3.
  Voorbereiding deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering

  De commissie besluit over de uit te nodigen deskundigen en verzoekt de staf dit besluit uit te voeren. Voorts besluit de commissie dat het lid Flierman (CDA) de commissievoorzitter - zo nodig - zal vervangen tijdens de deskundigenbijeenkomst op 26 maart 2019.

  4.
  Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 1 maart 2019 in reactie op brief van 5 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 31936, F)

  De behandeling van dit onderwerp is aangehouden tot 12 maart 2019.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Mededeling - Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van PVV (Dercksen). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34608

  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

  De commissie besluit een wegens ziekte afwezige woordvoerder nog in de gelegenheid te stellen uiterlijk 12 maart 2019 kenbaar te maken of er behoefte bestaat aan schriftelijke behandeling, met een inbrengdatum op 26 maart 2019. Mocht er geen behoefte zijn aan schriftelijke behandeling dan zal op 12 maart 2019 blanco eindverslag worden opgesteld teneinde het wetsvoorstel op 19 maart 2019 af te doen als hamerstuk.

  2.
  34984

  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 19 maart 2019.

  3.
  34558

  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

  De commissie bevestigt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 12 maart 2019.

  4.
  T02558

  Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

  De commissie besluit de brief van 15 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T02558 als voldaan aan te merken.

  5.
  T00501, T00508 en T02694

  Afgeschermde getuigen

  De commissie besluit de brief van 21 februari 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezeggingen T00501, T00508 en T02694 als voldaan aan te merken.

  6.
  Rondvraag

  Een aantal leden geeft aan terug te willen komen op het debat over de staat van de rechtstaat. De commissie besluit de nabeschouwing van dit debat in een volgende commissievergadering te agenderen.

  Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van J&V met het verzoek om de stand van zaken en de planning inzake de wijziging van het wetboek van strafvordering naar de Kamer te sturen. De commissiestaf zal een conceptbrief opstellen en deze per e-mail aan de leden van de commissie voorleggen.

  Op verzoek van het lid Vlietstra (PvdA) besluit de commissie het voorbereidend onderzoek van Wet experiment gesloten coffeeshopketen van 12 maart 2019 aan te houden tot 19 maart 2019.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2019)8

  Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van de Mededeling COM(2019)8.

  2.
  Terugkoppeling Europese Parlementaire Week 18 en 19 februari 2019

  Het lid Van Rij (CDA) doet mondeling verslag van de bijeenkomst.

  3.
  Werkbezoek Brussel, 3 en 4 maart 2019

  De leden Van Rij (CDA) en Kok (PVV) geven een korte terugkoppeling van het werkbezoek aan Brussel.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34959

  Wet spoedreparatie fiscale eenheid

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt geleverd op 12 maart 2019 door de leden van de fractie van de CDA (Van Rij).

  2.
  T02618, T02629 en T02632

  Brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  De commissie besluit de voorgelegde conceptbrief vast te stellen als commissiebrief.

  3.
  T02680 en T02686

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 17 december 2018 (34 556, G) ontvangen brief. De leden van de fractie van de CDA (Van Rij) leveren op 12 maart 2019 inbreng. Toezeggingen T02680 en T02686 worden daarmee gehandhaafd als openstaand.

  4.
  21.501-07, AE

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2019 (E180002, Europees Semester 2019)

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de aankoop van Air France – KLM aandelen in dit stadium voor kennisgeving aan te nemen en de behandeling van de incidentele suppletoire begroting (35 148) af te wachten.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35007

  Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 26 maart 2019.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29.653 / 35.000 VI, D

  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao; Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

  Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK (EK 29.653 / 35.000 VI, D) en gelet op de door de Kamer aanvaarde motie-Strik c.s. (35.000 VI, J) besluit de commissie tot een mondeling overleg met de staatssecretaris, bij voorkeur te houden op 16 april 2019. De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad zullen voor dit overleg mede worden uitgenodigd.

  2.
  Brief minister LNV d.d. 25 februari 2019

  Aanbieding rapport Staat van de natuur in Caribisch Nederland 2017

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 25 februari 2019 houdende de aanbieding van het rapport Staat van de natuur in Caribisch Nederland 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  18.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  WRR-rapport "Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid"

  Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid" (EK 34.775, AQ) besluiten de commissies de WRR uit te nodigen voor een gesprek. Zodra bekend is of de WRR beschikbaar is, wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd om te bezien of fracties ook nadere schriftelijke vragen aan de minister willen stellen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  19.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), PvdA (Fiers) en GroenLinks (Lintmeijer). De fractie van de ChristenUnie sluit zich bij de inbreng van de CDA-fractie aan.

  2.
  Evaluatie herziene Woningwet / toezeggingen T02074 en T02278

  Toezegging Gemeentelijke woonvisies (32.769 / 33.966); Toezegging Wijziging inkomensgrens melden (34.373)

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake de evaluatie van de herziene Woningwet (32769 / 33966, S) aan te houden tot 19 maart 2019. Zij beschouwt de toezeggingen T02074 en T02278 als voldaan.

  3.
  Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer (31142, C) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4.
  34902, F / toezegging T02692

  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord; Toezegging Openbaarheid verslagen klimaattafels (34.902)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 februari 2019 inzake reactie op motie openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord (34902, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02692 als voldaan.