Commissies op dinsdag 12 maart 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezeggingen T02675 (Beraad wetsvoorstel) en T02676 (Dossiercontrole)

  Brief inzake vervolg wetsvoorstel Wijziging Wmg i.v.m. het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33980, H)

  De commissie besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren om de minister voor Medische Zorg en Sport schriftelijk te verzoeken om zijn standpunten op de toegezegde onderdelen zo spoedig mogelijk met de Kamer te delen in verband met de voortzetting van de plenaire behandeling, met dien verstande dat wordt geadviseerd de voortzetting van de plenaire behandeling uiterlijk eind mei 2019 in te plannen.

  2.
  34858

  Brief van de minister van VWS van 25 februari 2019 inzake uitstel memorie van antwoord (34858, C)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Nooren (PvdA) wijst op een recent artikel in Medisch Contact over het verplicht vermelden van het BIG-nummer. Het artikel wordt verspreid onder de leden van de commissie. Het onderwerp zal op 26 maart 2019 opnieuw besproken worden.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  IWO-prioriteiten

  De commissie besluit, in vervolg op eerdere besluitvorming in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), het volgende.

  - Op 26 maart 2019 vindt een technische briefing plaats over de Invoeringswet Omgevingswet.
  - Op 2 of 9 april 2019 zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor de externe ondersteuning uitgenodigd zal worden.
  - Op 23 april 2019 zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor organisaties uitgenodigd zullen worden uit de uitvoeringspraktijk.

  De commissie verzoekt tevens de staf enkele vragen inzake de Integrale Adviescommissie Omgevingswet door te geleiden naar het ministerie van BZK.

  De commissie besluit voorts zich in de periode tot de komende Kamerwisseling te richten op de behandeling van de wetsvoorstellen Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) en Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013).

  2.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 mei 2019.

  3.
  Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 1 maart 2019 in reactie op brief van 5 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 31936, F)

  De commissie besluit de brief van 1 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen en wacht de nadere informatie over het selectiviteitsbeleid af.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190004

  Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

  De leden van de fracties van de CDA (Van Rij) en de PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg. De brief zal via de mail ter controle worden voorgelegd aan de leden.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35148

  Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  34959

  Wet spoedreparatie fiscale eenheid

  De commissie besluit tot vaststelling van de brief met schriftelijke vragen van de fractie het CDA (Van Rij) inzake de Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

  3.
  34556, G

  De commissie besluit tot vaststelling van de brief met schriftelijke vragen inzake de Wet fiscale maatregel Rijksmonumenten. De leden van de fractie van de VVD sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de CDA-fractie (Van Rij).

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34036, P

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over politieke en bestuurlijke stappen van het kabinet ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

  De commissies besluiten de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën van 5 maart 2019, inzake de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Notitie vermogensdefinitie

  De commissies stemmen in met het voorstel om de regering en de planbureaus te verzoeken om bij toekomstige jaarlijkse en periodieke berekeningen en rapporten en trendrapportages gebruik te maken van twee vermogensdefinities: het "vermogen zonder pensioen" zoals veelal in internationale vergelijkingen gehanteerd en het "vermogen met pensioen".

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Bezoek aan Londen inzake Brexit van Kamervoorzitter in IPU-verband (o.v.)

  De Kamervoorzitter doet mondeling verslag van haar bezoek aan het Britse parlement op 26 februari 2019 inzake de Brexit.

  2.
  35.084 (Verzamelwet Brexit)

  Inbreng voor het verslag

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 maart 2019.

  3.
  Questionnaire 31st Bi-annual Report COSAC

  De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide questionnaire en stemt - met een aanpassing - ermee in.

  4.
  Werkbezoek Parijs, 13 en 14 maart 2019

  De commissie bespreekt het werkbezoek aan de commissie voor Europese Zaken van de Franse Senaat en aan de OESO op 13 en 14 maart 2019 voor.

  5.
  21.501-02, AG

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de RAZ van 19 februari 2019.

  6.
  21.501-02, AH

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 maart 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de informele RAZ van 11 en 12 maart 2019.

  7.
  21.501-02, AI

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 maart 2019

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 19 maart 2019.

  8.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Lintmeijer (GL) geeft aan interesse te hebben voor de IPC Toekomst van Europa op 1 en 2 april 2019.