Commissies op dinsdag 16 april 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34501

  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35058

  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 mei 2019.

  3.
  34861

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 23 april 2019.

  4.
  T02610

  Toezegging Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand (34.775 VI)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van de PvdA-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  34714, H

  Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 23 april 2019.

  6.
  34997, D

  Voorhang ontwerpbesluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief, over het stuiten van de voorhangtermijn, vast en besluit deze aldus te verzenden.

  Daarnaast verzoekt zij de staf bij het ministerie van Justitie en Veiligheid na te vragen wanneer het verwacht de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997) de Kamer te kunnen toezenden.

  7.
  35000 VI / 29279, P

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming met de stand van zaken van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering

  De commissie besluit de brief van 9 april 2019 van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  T01914 - Transgenderwet

  Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351)

  De commissie besluit op 14 mei 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  9.
  Nabespreking mondeling overleg met de minister van J&V over de Evaluatie Politiewet 2012

  De commissie bespreekt het mondeling overleg over de evaluatie van de Politiewet 2012, d.d. 2 april 2019, na. Zij geeft aan de door de minister van Justitie en Veiligheid toegezegde brief over boa's af te wachten om daarover eventueel in schriftelijk overleg te treden.

  10.
  Mededelingen en informatie

  De commissie bespreekt de uitnodiging van Tegenlicht voor een werkbezoek aan de rechtbank en het gerechtshof van Den Haag. Zij gaat graag op de uitnodiging in, maar wil het bezoek overlaten aan de commissie J&V in nieuwe samenstelling na de aanstaande Eerste Kamerverkiezing.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35072

  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren

  De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 23 april 2019 over het wetsvoorstel te stemmen (tweederde meerderheid vereist).

  2.
  35036

  Wet maatregelen middenhuur

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en ChristenUnie (Bikker).

  3.
  34902, G

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdA (Fiers).

  4.
  Toezeggingen T02624 en T02625

  Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

  De commissie besluit op 14 mei 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2019 inzake aanbieding van het herziene Beleidskader gemeentelijke herindeling (28750, F). De status van de toezeggingen T02624 en T02625 wordt gewijzigd in 'deels voldaan'.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, H)

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02199 op deels voldaan te zetten en de deadline op te schuiven naar 1 januari 2020;
  - Toezegging T02487 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
  - Toezegging T02665 was reeds op voldaan gezet.

  2.
  Toezegging T02126

  Toezegging Ondergraving publieke netten door opheffen brievenbussen (34.024)

  Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan (nog) niet in schriftelijk overleg te willen treden, maar de toezegging T02126 als openstaand te beschouwen en te zijner tijd te betrekken bij het aangekondigde wetsvoortel tot wijziging van de Postwet 2009 (o.a. TK 29502, nr. 158), waarvoor thans de internetconsultatie loopt.

  3.
  Toezeggingen naar aanleiding mondeling overleg 4 december 2018

  Verslag mondeling overleg (35000 XIV, E)

  Het lid Van Zandbrink (PvdA) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van LNV. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Van Zandbrink (PvdA) informeert naar de beantwoording van de brief van 13 december 2018 aan de minister van LNV inzake het CDM-rapport. Hierover is op 4 april jl. een rappelbrief verzonden.

  Het lid Reuten (SP) informeert naar de beantwoording van de brief van 1 februari 2019 met vragen inzake de cijfers geldende (EU) wet- en regelgeving (29515) aan de staatssecretaris van EZK. Hierover is op 4 april jl. een rappelbrief verzonden.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34675

  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Stienen), PVV (Van der Sluijs), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Kuiper), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

  2.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

  Verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, C)

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02437 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
  - Toezegging T02248 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
  - Toezegging T02251 als voldaan te beschouwen;
  - Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de minister van BZK een brief te sturen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35042

  Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

  De commissie besluit de procedure aan te houden. Het lid Atsma (CDA) formuleert in overleg met andere leden conceptvragen voor een eventuele voorlichtingsvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze worden op 14 mei 2019 in de commissie besproken.

  2.
  35007

  Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 23 april 2019. Zij streeft naar plenaire behandeling op 28 mei 2019.

  3.
  Strategische agenda hoger onderwijs

  Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 maart 2019 inzake verzending van de Strategische agenda hoger onderwijs wordt aangehouden tot 23 april 2019. De staf gaat na hoe de commissie OCW van de Tweede Kamer heeft besloten op het verzoek om uitstel van een half jaar voor toezending van de nieuwe Strategische agenda.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34552, U

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Rinnooy Kan (D66) en van het lid Van Rij (CDA), na afronding van het schriftelijk overleg van de Tweede Kamer, de brief en het bijbehorend rapport inzake de ANBI/SBBI-regeling opnieuw ter bespreking te agenderen.

  2.
  35000 IX, C

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen betreffende het al dan niet wijzigen van de status of deadline van de toezeggingen. Toezeggingen T01528, T02588 en T02639 worden daarmee als voldaan aangemerkt. Toezeggingen T01870, T02187, T02262, T02507 en T02524 worden als openstaand gehandhaafd. De commissie verplaatst de deadline van T02187 naar 1 januari 2020 en de deadline van T01870 naar 1 juli 2019.

  3.
  35026, L

  De commissie besluit de brief inzake de fiscale moties en toezeggingen opnieuw ter bespreking te agenderen op 23 april 2019.

  4.
  34556, H

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg inzake de toezeggingen van de minister van OCW die gedaan zijn tijdens de plenaire behandeling van de Wet fiscale maatregel rijksdocumenten (34 556) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit tevens toezeggingen T02680, T02686 en T02697 als voldaan aan te merken.

  5.
  Rondvraag

  De fractie van de SP (Reuten) maakt kenbaar zich aan te willen sluiten bij de inbreng van D66 (Gout-Van Sinderen) in de conceptbrief aan de regering inzake het gebruik van chartaal geld als betaalmiddel (T02639)

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35093

  Wet abonnementstarief WMO

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers (2019/243)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren) en GroenLinks (Ganzevoort).

  3.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XVI, F)

  De commissie neemt kennis van de brief van de bewindspersonen van VWS van 8 april 2019 in reactie op het rappel toezeggingen (35000 XVI, F). Toezeggingen T02496, T02546, T02548, T02090, T02554, T02555, T02557 en T02563 blijven aangemerkt als openstaand, met als deadline 1 januari 2020; T02596 krijgt als deadline 1 juli 2019. T02567 en T02374 worden aangemerkt als voldaan.

  4.
  Rondvraag

  Het door de minister voor Medische Zorg en Sport toegezegde standpunt over het wetsvoorstel Wijziging van de Wmg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) wordt uiterlijk 19 april 2019 verwacht. De commissie besluit het vervolg van de behandeling van het wetsvoorstel in elk geval op 23 april 2019 ter bespreking te agenderen. De voortzetting van de plenaire behandeling is voorzien voor 14 mei 2019.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E130041

  Brief inzake Tweede voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Andriessen (D66) en Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, JW

  Brief inzake Verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart te Brussel; JBZ-Raad

  De commissie stelt de twee conceptbrieven aan de minister van J&V en staatssecretaris van J&V met inbreng van de PVV-fractie (Van Hattem) inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 maart 2019 vast.

  2.
  34.309

  Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  De commissie stemt in met het voorliggende conceptprogramma voor een werkbezoek op maandag 13 mei 2019 aan het Detentiecentrum Rotterdam en de Gezinslocatie Zeist. De leden Stienen (D66), Nooren (PvdA) en Van Hattem (PVV) melden zich aan voor dit werkbezoek.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 VI, O

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  Dit agendapunt wordt aangehouden tot 23 april 2019.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34.655, B

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) op 14 mei 2019.

  2.
  Rondvraag

  Het lid Sent (PvdA) verzoekt de staf om bij het ministerie na te gaan of beantwoording van het nader voorlopig verslag m.b.t. de Wet arbeidsmarkt in balans (35074) mogelijk is per 7 mei 2019 (ochtend).

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31.985, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake vragen over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP.

  2.
  34506, Q

  Brief van het Tweede Kamerlid Kuiken inzake de behandeling in tweede termijn van het Initiatiefvoorstel Wet Zorgplicht Kinderarbeid; Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

  De commissie besluit om de brief van de initiatiefneemster te betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel op 23 april as.

  De commissie besluit om de oorspronkelijke sprekersvolgorde uit de eerste termijn te hanteren bij de tweede termijn van de plenaire behandeling op 23 april as.

  3.
  Financiën NAVO

  De commissie besluit om de toegezegde brief van de minister af te wachten en het agendapunt daarna opnieuw te agenderen.