Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 23 april 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35043

  Wet medische hulpmiddelen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2019.

  2.
  33980 - Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 19 april 2019 (33980, J)

  De commissie neemt kennis van de brief van 19 april 2019 en besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren het plenaire debat te hervatten, bij voorkeur op 28 mei 2019. Toezeggingen T02675 en T02676 blijven als openstaand geregistreerd staan.

  3.
  Derde overall rapportage sociaal domein

  Verslag schriftelijk overleg (34477, B)

  De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 14 mei 2019.

  4.
  Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

  De commissie ziet de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ter beoordeling van de uitvoerbaarheid, als een nuttig instrument voor de nieuwe Eerste Kamer, dat kan worden toegevoegd aan de reeds bestaande lijst met “aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit”. De beslissing over een nieuwe evaluatie ligt naar de mening van de commissie bij de Kamer in nieuwe samenstelling.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34807

  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen, bij voorkeur nog in mei 2019 door de huidige Kamer.

  2.
  Toezegging T01237

  Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

  De brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 april 2019 voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35000 V, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 blijft open staan.

  3.
  Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

  De commissie stemt in met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met “aandachtpunten voor de wetgevingskwaliteit” en deze mee te geven aan de nieuwe Eerste Kamer. Zij acht het gewenst de aandachtspunten actief bij de nieuwe Kamer onder de aandacht te brengen. Verder acht zij het wenselijk de lijst over een jaar nogmaals te evalueren, mede gelet op het beperkte aantal wetsvoorstellen dat deze Kamer is gepasseerd sinds de publicatie van de conceptlijst.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.191, A

  Bespreking verslag schriftelijk overleg besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

  De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg inzake Mededeling COM(2019)8 over de besluitvorming in het fiscale beleid van de EU voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  COM(2019)177

  Mededeling van de Commissie: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU (d.d. 9 april 2019)

  Op voorstel van de heer Van Apeldoorn (SP) besluiten de commissies Mededeling COM(2019)177 inzake de besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid opnieuw te agenderen, na ontvangst van het BNC-fiche.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  13.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35108

  Wet implementatie prospectusverordening

  De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  34808, L

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg inzake de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35026, L

  Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2019

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën inzake de fiscale moties en toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen betreffende het al dan niet wijzigen van de status of deadline van de toezeggingen. Toezeggingen T02587, T02689, T02682 en T02684 worden daarmee als voldaan aangemerkt. Toezeggingen T02586, T02521, T02518, T02681, T02264, T02259, T02517, T02688 en T02683 worden als openstaand gehandhaafd.
  De commissie besluit - op voorstel van het lid Van Rij (CDA) – Motie Bruijn (34556, F) en toezegging T02687 als voldaan aan te merken. Op verzoek van de heer Schalk (SGP) besluit de commissie T02668 als openstaand te handhaven en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2019.

  4.
  32140, B

  Brief van de staatssecretaris van Financiën over bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel; Herziening Belastingstelsel

  De commissie besluit de op 15 april jl. ontvangen brief inzake bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen van het belastingstelsel voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  T02519

  Toezegging Notitie aanbieden over herziening box 3 (34.785/34.700)

  De commissie neemt kennis van de brief van 15 april 2019 (35026,M) en beschouwt toezegging T02519 daarmee als voldaan.

  6.
  Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

  De commissie evalueert het gebruik van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid. De ervaringen worden teruggekoppeld aan het College van Senioren.

  7.
  21501-07, AI

  Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad 5 en 6 april 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 april jl. voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2019)163

  Commissiemededeling voor verdere versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Stand van zaken en mogelijke volgende stappen

  De commissies nemen kennis van de Commissiemededeling (COM(2019)163) en besluiten de Mededeling niet als zodanig in behandeling te nemen. De Mededeling is reeds betrokken bij de behandeling van de brief inzake Tweede Voortgangsrapportage inzake EOM (EK 33709, AO) in de commissies I&A/JBZ en J&V.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Speakers' Conference, 8-9 april 2019

  De Kamervoorzitter doet mondeling verslag van de Voorzittersconferentie die plaatsvond op 8 en 9 april 2019 te Wenen, alsook van de bilaterale gesprekken die zij heeft gevoerd en marge van de conferentie.

  2.
  Pace-sessie, 8 - 12 april 2019

  De delegatievoorzitter, Van de Ven (VVD), doet mondeling verslag van de PACE-sessie van 8-12 april 2019.
  De aangenomen resoluties en aanbevelingen zijn zoals gebruikelijk verspreid in de vakcommissies.

  3.
  COM(2019)178

  Mededeling van de Commissie: Better regulation: taking stock and sustaining our commitment

  De commissie besluit de Mededeling van de Commissie: "Better regulation: taking stock and sustaining our commitment" voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan (EK 35.000 V, C). Zij besluit de status van de toezeggingen T01191, T01941, T02584, T02273, T02488, T02583 ongewijzigd te laten.
  Met betrekking tot de toezegging T01191 besluit de commissie om met de regering in schriftelijk overleg te treden en verzoekt zij de staf een conceptbrief op te stellen.

  5.
  21.501-20, AG

  Geannoteerde agenda informele Europese Raad van 9 mei 2019

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Informele Europese Raad van 9 mei 2019.

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) doet mondeling verslag van de aanbieding van het Clingendael Rapport - 'Weinig empatisch, wel effectief - Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie', dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. De commissie wenst graag in kennis te worden gesteld van een eventuele kabinetsreactie op het rapport.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Mededeling - Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering

  De commissies J&V, EZK/LNV en BiZa/AZ besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen van deze commissies in hun brief van 13 maart 2019 over de mededeling.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2019)168

  Mededeling - Vertrouwen kweken in mensgerichte kunstmatige intelligentie

  De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2019)168 niet in behandeling te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35116

  Bescherming kinderen in een strafprocedure

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  34861

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Vink), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).
  De regering zal gevraagd worden de memorie van antwoord uiterlijk 10 mei 2019 de Kamer te doen toekomen, zodat de nadere procedure op 14 mei 2019 besproken kan worden. Eventuele inbreng voor verslag zal onmiddellijk op 14 mei 2019 geleverd worden.

  3.
  34231

  Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 20/21 mei 2019.

  4.
  34714, H

  Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

  De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 9 april 2019. Een conceptbrief zal door het lid Van Bijsterveld i.s.m. de staf opgesteld worden.

  5.
  Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

  De commissie evalueert het gebruik van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid. De ervaringen worden teruggekoppeld aan het College van Senioren.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.000 XV / 35.000 IV, D

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot 14 mei 2019.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35007

  Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 14 mei 2019. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 24 mei 2019, 12:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 28 mei 2019.

  2.
  Strategische agenda hoger onderwijs

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 maart 2019 inzake verzending van de Strategische agenda hoger onderwijs besluit de commissie het verzoek om uitstel van toezending van de nieuwe Strategische agenda te honoreren. Zij ontvangt graag een afschrift van de hoofdlijnenbrief die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

  3.
  Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

  De commissie stemt in met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met “Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit” en deze mee te geven aan de nieuwe Eerste Kamer.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34534

  Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

  De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers (34534, F) en de brief van de regering (34534, G). De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. Het plenaire debat zal naar verwachting plaatsvinden op 21 mei 2019. De commissie besprak ook de mogelijkheid om, mocht het nodig zijn, het debat te laten aanvangen op 20 mei 2019.

  2.
  E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

  Verslag schriftelijk overleg (35.150, B)

  De commissie neemt de brief van de minister voor BHO en de minister van EZK van 17 april 2019 voor kennisgeving aan.

  3.
  Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

  De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met “Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit” en deze onder de aandacht te brengen van de nieuwe Kamer. Tevens oordeelt zij positief over de gedachte de lijst over bijvoorbeeld een jaar nogmaals te evalueren.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ)
  16.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 VI, O

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  Inbreng wordt geleverd door de leden van de SP-fractie (Overbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de beide commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35074

  Wet arbeidsmarkt in balans

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van de Ven), het CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan), de SP (Köhler), de PvdA (Sent) en Groenlinks (Lintmeijer).

  2.
  COM(2019)186:

  Commissiemededeling over efficiëntere besluitvorming sociaal beleid EU

  De commissie neemt kennis van de Commissiemededeling COM(2019)186 en besluit ter zake het BNC-fiche af te wachten.

  3.
  Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

  De commissie ziet de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ter beoordeling van de uitvoerbaarheid, als een nuttig instrument voor de nieuwe Eerste Kamer, dat kan worden toegevoegd aan de reeds bestaande lijst met “aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit”. De beslissing over een nieuwe evaluatie ligt naar de mening van de commissie bij de Kamer in nieuwe samenstelling.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35013

  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

  De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag. Zij verzoekt de commissievoorzitter bij de Kamervoorzitter en de minister van BZK te sonderen of het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans geagendeerd staat voor 21 mei 2019, kan worden verplaatst naar 14 mei 2019. Dit in verband met het plenair afronden van de behandeling van een groot aantal wetsvoorstellen eind mei.

  2.
  Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

  De commissie evalueert het gebruik van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ten aanzien van uitvoerbaarheid. De ervaringen worden teruggekoppeld aan het College van Senioren.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan op 14 mei 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren inzake de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 18 april 2019, over de tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium (30862, O).