Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 2 juli 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  IPKO, Den Haag, 25 - 28 juni 2019

  De commissie bespreekt het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 25 tot en met 28 juni 2019 te Den Haag na. De commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer zal, mede namens de commissie KOREL, de regering schriftelijk verzoeken om een kabinetsreactie op de afsprakenlijst.

  2.
  Informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK d.d. 9 juli 2019 van 14.45-15.45 uur

  De commissie bespreekt het informele, besloten kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK voor.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt de staf om een wetgevingsfiche ter zake van het wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (EK 35.099 (R2114)).

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie van PvdA (Sent); de fractie van GroenLinks sluit zich hierbij aan.

  2.
  35074, K

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie ziet af van schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit en neemt de brief (35074, K) voor kennisgeving aan. De status van de T02728 wordt op 9 juli 2019 opnieuw besproken.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, KC

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake Verslag van de JBZ-Raad op 6-7 juni 2019 te Luxemburg; JBZ-Raad

  De commissies besluiten het verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 (EK 32.317, KC) voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, KC

  Verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019

  De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 (EK 32.317, KC) , voor wat betreft de onderwerpen die enkel I&A/JBZ aangaan, voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

  34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Nanninga (FVD), dit agendapunt aan te houden tot 9 juli 2019.

  3.
  34.931

  JPSG Europol

  De commissie wijst het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan als lid van de JPSG Europol. De commissie besluit voorts dit agendapunt opnieuw te agenderen in de volgende vergadering.

  4.
  Uitnodiging interparlementaire conferentie migratie en asiel

  De commissie wijst, naast de commissievoorzitter, het lid Van Hattem (PVV) aan voor deelname aan de interparlementaire conferentie over asiel en migratie, die op 8 en 9 september 2019 plaats zal vinden in Helsinki, Finland.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180015

  Voorstel voor een verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms

  De commissies nemen de brief van de staatssecretaris van EZK, d.d. 17 juni 2019 voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35224

  Wijziging Overleveringswet in verband met arrest waardoor de rechter-commissaris als uitvaardigende justitiële autoriteit optreedt

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35086

  Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2019.

  3.
  35058

  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

  De commissie besluit inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag op 10 september 2019.

  4.
  35080

  Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en SP (Janssen). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van beide fracties.

  5.
  Uitnodiging Tegenlicht voor werkbezoek aan rechtbank en gerechtshof Den Haag

  De commissie gaat graag in gesprek met de vertegenwoordigers van Tegenlicht. De staf wordt gevraagd om hen uit te nodigen voor een gesprek in oktober of november aanstaande.
  Twee weken voor de afspraak zal in de commissie geïnventariseerd worden welke onderwerpen zij met Tegenlicht wenst te bespreken.

  6.
  Rondvraag

  - Het lid Bikker (ChristenUnie) vraagt naar het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997). De staf geeft aan dat de proef van dit verslag deze week ter controle aan de commissieleden wordt verstuurd.

  - Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt naar de agendering van toezegging T02718, betreffende het voorleggen van het ontwerpbesluit inzake de uitwerking "regeling weigerende observandi". Deze toezegging wordt op 9 juli 2019 voor bespreking geagendeerd, waarbij - gelet op het aanstaande zomerreces - tevens op deze datum inbreng voor schriftelijk overleg geleverd dient te worden indien fracties in overleg willen treden.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Aanbieding Klimaatakkoord

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de vervolgstappen aangaande het Klimaatakkoord te bepalen.

  Enkele fracties overwegen een brief te sturen over het ontvangen van de verslagen van de klimaattafels (zoals is verzocht in motie-Van Hattem c.s. 34902, F). De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019 af te wachten alvorens een besluit te nemen over het al dan niet versturen van een brief.

  2.
  T02011

  Toezegging Evaluatie PAS (33.669)

  De commissie bespreekt de voorgelegde conceptbrief met inbreng van de fractie van GroenLinks (Kluit). De fracties van Forum voor Democratie, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren sluiten zich bij deze inbreng aan. De aldus vastgestelde brief zal naar de minister van LNV worden verstuurd.

  3.
  Cijfers (EU)wet- en regelgeving

  Verslag nader schriftelijk overleg (29515, F)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 20 juni 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Kennismakingsgesprek minister EZK

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019.

  5.
  E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

  Nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake politiek dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, C)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  COM(2019)285 Commissiemededeling Energie-unie - De basis leggen voor een succesvolle transitie naar schone energie

  De commissie besluit de commissiemededeling in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 10 september 2019.

  7.
  Interparlementaire samenwerking op het gebied van klimaatbeleid

  Tweede Kamerlid Agnes Mulder, rapporteur EU-kopgroep klimaat, informeert de commissie over de bijeenkomst tijdens de VN Klimaatconferentie in Polen en de vervolgstappen die de EU-kopgroep zal nemen op 6-7 oktober 2019 tijdens de interparlementaire conferentie inzake Klimaat in Finland. De commissie zal hier na deze conferentie weer met Agnes Mulder verder over spreken.

  8.
  Rondvraag

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het Urgenda-vonnis op 9 juli 2019 (32813, 341) opnieuw ter kennisneming toe te voegen aan de agenda.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34430, F

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (34430, F) aan te houden tot 24 september 2019. De voorzitter van de commissie neemt contact op met zijn collega in de Tweede Kamer over de wijze van behandeling aldaar. Reeds gestelde schriftelijke vragen van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer worden aan de agenda van 24 september toegevoegd.

  2.
  Toezegging T02652

  Toezegging Functioneren rijksinspecties (35.000)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2019 inzake Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 (35000, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02652 als voldaan.

  3.
  Toezeggingen T02577 en T02579

  Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652); Toezegging Aanpak huisjesmelkers (34.652)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.

  4.
  Toezegging T02693

  Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.

  5.
  Toezegging T01895

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Koole). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.

  6.
  30196, I

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG); Duurzame ontwikkeling en beleid

  De commissie neemt de brief over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG) voor kennisgeving aan.

  7.
  34349, G

  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. (34349, L) aan te houden tot 9 juli 2019.

  8.
  34349, M

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK naar aanleiding van de verstrekte informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake implementatie van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten om het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling in behandeling te nemen en op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fracties van GroenLinks en PvdD geven aan inbreng te leveren.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  17.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Interparlementaire EU-conferentie GBVB/GVDB 4-6 september in Helsinki

  De leden Arbouw (VVD) en Karimi (GroenLinks) geven aan interesse te hebben in deelname aan de conferentie.

  2.
  35.207, A

  Kamerbrief aan de Eerste Kamer inzake beleidsnotitie 'Nederland-China: een nieuwe balans'

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over de eventuele behandeling van de beleidsnota.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190007

  Mededeling van de Commissie: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU (d.d. 9 april 2019)

  De leden van de fracties van FVD (Rookmaker), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), PvdA (Sent) en PVV (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg naar aanleiding van Commissiemededeling COM(2019)177. De conceptbrieven zullen per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35110

  Wet fiscale arbitrage

  Met betrekking tot wetsvoorstel 35110 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en de PvdA (Crone). Een concept van het voorlopig verslag zal per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van de bevestiging van het informele kennismakingsgesprek met de minister van Financiën dat op 10 september van 17.30 tot 18.30 uur in de Eerste Kamer zal plaatsvinden.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35087

  Invoering van de Wzd-functionaris

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

  Conceptbrief in reactie op de brieven van de minister voor MZS van 26 april 2019 (33506, AA) en 14 mei 2019 (33506, AB)

  Enkele fracties overwegen naar aanleiding van recente informatie hun inbreng aan te passen en zullen deze vóór vrijdag 5 juli a.s. aanleveren. De conceptbrief wordt op 9 juli 2019 ter bespreking geagendeerd.

  3.
  Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E)

  De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T02701 wordt met de brief van 29 mei jl. aangemerkt als deels voldaan.

  4.
  Toezegging T02676 - Dossiercontrole

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 24 juni 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 33980, L)

  De commissie besluit dit onderwerp op 9 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen en daarbij ook de brief aan de Tweede Kamer over het aangekondigde nieuwe wetsvoorstel, waarvan de Eerste Kamer heden een afschrift heeft ontvangen (33980, M), te betrekken.

  5.
  Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronisch patiëntendossier

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 27529, J)

  De commissie neemt de brief van 29 mei 2019 voor kennisgeving aan.

  6.
  Rondvraag

  De reeds ontvangen inbreng van de D66-fractie bij de Wet medische hulpmiddelen (35043) zal voorafgaand aan de inbrengdatum alvast onder de aandacht van de commissie worden gebracht.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35089

  Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Blécourt-Wouterse).

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  17.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31288

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 juni 2019 inzake afschrift brief bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (31288, G) aan te houden tot na ontvangst van de hoofdlijnenbrief over de Strategische Agenda. De brief van 25 oktober 2018 inzake toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (34911, J) en het verslag van een schriftelijk overleg inzake essays digitalisering in het hoger onderwijs (34355, F) worden hierbij betrokken.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie stelt vast dat een kennismakingsgesprek met de OCW-bewindslieden op 24 september 2019 de voorkeur heeft. Zij verzoekt de staf die datum vast te leggen en zal op 10 september 2019 de te bespreken onderwerpen inventariseren.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  18.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 10 september 2019, opdat de leden tijdens het zomerreces de memorie van antwoord kunnen bestuderen en zich kunnen beraden over eventuele behoefte aan extra ondersteuning (bijvoorbeeld via externe deskundigen en/of een deskundigenbijeenkomst) bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  2.
  Monitor invoering Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 27 juni 2019 (33118, AV)

  De commissie besluit de brief te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  3.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Brief van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 juli 2019, in afwachting van nadere informatie over de duur van de vertrouwelijkheid die rust op de bijlage bij de brief van de minister. De staf zal hier navraag naar doen.

  4.
  Kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van het ministerie van I&W

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor de kennismakingsgesprekken met de bewindspersonen van het ministerie van I&W die op een nader te bepalen datum na het aanstaande zomerreces zullen plaatsvinden. De geselecteerde onderwerpen zullen vooraf aan het ministerie toegestuurd worden.