Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 9 juli 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Koole), ChristenUnie (Huizinga) en PvdD (Teunissen).

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35180

  Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

  De commissie besluit om het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2019.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  PACE-sessie, 24- 28 juni 2019

  De aanwezige delegatieleden doen mondeling verslag van de PACE-sessie van 24-28 juni 2019.
  De aangenomen resoluties en aanbevelingen zijn zoals gebruikelijk verspreid in de vakcommissies.

  2.
  35.000 V, E

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de toezegging inzake vergadering parlementaire assemblee en werklast EHRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  De commissie besluit om het maken van een nadere afspraak met de minister van Buitenlandse Zaken over zijn aanwezigheid bij een PACE-sessie verder aan de PACE-delegatie over te laten. Over de nadere afspraak zal vervolgens worden teruggekoppeld in de commissie.

  3.
  LXI COSAC 23-25 juni 2019

  Het lid Van Rooijen (50PLUS) doet mondeling verslag van de LXI plenaire COSAC conferentie te Boekarest, Roemenië.

  4.
  COSAC Voorzittersbijeenkomst, 21-22 juli 2019

  De commissie bespreekt de ambtelijk geannoteerde agenda voor de COSAC-Voorzittersbijeenkomst op 21-22 juli 2019 te Helsinki, Finland, en stemt ermee in.

  5.
  Kabinetsreactie Clingendael rapport: 'Weinig empathisch, wel effectief’ - Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie

  De commissie neemt kennis van de kabinetsreactie op het Clingendael-rapport.

  6.
  Kabinetsreactie op rapport-Van der Graaf inzake rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

  Naar aanleiding van de Kabinetsreactie op het rapport-Van der Graaf inzake rechtsstatelijkheid in de Europese Unie besluit de commissie om de Tweede Kamer-rapporteur op dit thema uit te nodigen voor een gesprek. Naar aanleiding van het gesprek zal de commissie zich beraden op de vervolgprocedure, waaronder de mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk overleg.

  7.
  21.501-20, AM, 21.501-20 AN

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 30 juni 2019; Europese Raad

  De commissie neemt kennis van de verslagen van de Europese Raad van 20 en 21 juni en van 30 juni tot en met 2 juli.

  8.
  21.501-02, AU

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 XV / 35000 IV, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort).

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 XV

  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.

  2.
  32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

  3.
  32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het advies van de Commissie Parameters en de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK); Toekomst pensioenstelsel

  Inbreng voor schriftelijk overleg over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

  De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het advies Commissie Parameters (EK 32.043, Q). Inbreng zal worden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

  4.
  35074, M

  Voortgang uitwerking maatregelen zzp'ers: motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten (35074, I) en toezegging T02734

  De commissie besluit de brief d.d. 24 juni 2019 (EK 35.074, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02734 als voldaan te beschouwen.

  5.
  T02725

  toezegging Toezichts- en handhavingsstrategie aanbieden

  De commissie besluit de brief van 26 juni 2019 (EK 35.074, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02725 als voldaan te beschouwen.

  6.
  T02728

  Toezegging Uitstel verplichte pensioenregeling payrollmedewerkers

  De commissie besluit toezegging T02728 als voldaan te beschouwen.

  7.
  34352, D

  Brief van de staatssecretaris van SZW van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de brief voorts te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 34956 (Deactivering van de quotumheffing). Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent).

  8.
  21.501-31, N

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag WSBVC Raad 13 juni 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief inzake het verslag van de WSBVC-Raad 13 juni 2019 (EK 21.501-31, N) voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  21.501-31, O

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde Agenda WSBVC Raad 8 juli 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief houdende de geannoteerde agenda van de WSBVC-Raad van 8 juli 2019 (EK 21.501-31, O) voor kennisgeving aan te nemen.

  10.
  Rondvraag

  De leden wisselen enkele observaties uit m.b.t. de wijze waarop het debat werd gevoerd over het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd en de mate waarin daarin werd uitgeweid over het pensioenakkoord en het advies van de commissie Parameters.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Brief van de minister van EZK van 2 juli 2019 (34902, K)

  De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  17.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35167

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2019.

  2.
  Aanbieding Klimaatakkoord

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 september 2019 om dan te spreken over zowel de eventuele vervolgstappen ten aanzien van het Klimaatakkoord als over de behandeling van mogelijk uit dat akkoord voortvloeiende maatregelen.

  3.
  Uitnodiging interparlementaire conferentie Klimaat

  De leden Van der Linden (FVD) en Van Huffelen (D66) geven aan deel te willen nemen aan de interparlementaire conferentie Klimaat, die op 6-7 oktober 2019 zal plaatsvinden in Helsinki.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Implementatie richtlijn ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (35190).

  5.
  Rondvraag

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GL), de brief van de minister van EZK aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het Urgenda-vonnis (32813, 341) te betrekken bij het gesprek met de Raad van State over het Toetsingskader Klimaat op 10 september 2019.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 B

  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. De fractie van FVD zal aantekening vragen.

  2.
  34650

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2019 inzake bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (34650, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  3.
  Toezegging T02700

  Toezegging Onnodige geslachtsregistratie (34.650)

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019 inzake toezegging brief over onnodige sekseregistratie (34650, H) en toezegging T02700 aan de commissie OCW over te dragen. De commissie merkt in dit verband op dat bij een toezegging aan de Eerste Kamer een rechtstreekse brief aan die Kamer voor de hand ligt, en niet een afschrift van een reeds eerder verzonden brief aan de Tweede Kamer.

  4.
  28750 / toezeggingen T02624 en T02625

  Beleidskader gemeentelijke herindeling; Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake Beleidskader gemeentelijke herindeling en Wet Arhi (28750, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02624 en T02625 als voldaan.

  5.
  Toezegging T02576

  Toezegging Noodknop (34.652)

  Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake mensen met een middeninkomen op de woningmarkt (34652, F) wordt aangehouden tot 10 september 2019. De staf gaat na wat de Tweede Kamer ten aanzien van de aan haar toegezonden gelijkluidende brief heeft besloten.

  6.
  34349, G

  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. (34349, L) wenst de SGP-fractie (Schalk) een nadere vraag te stellen. De staf verwerkt de inbreng tot een conceptbrief en laat deze circuleren onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot vrijdag 12 juli 2019, 12:00 uur.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2019.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35122

  Wet straffen en beschermen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 september 2019.

  2.
  T02718

  Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, met een korte correctietermijn gelet op het zomerreces.

  3.
  T02610 + T02489 + T02564

  Toezegging Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand (34.775 VI); Toezegging Rechtsbijstand (32.399 / 31.996 / 32.398); Toezegging Gesubsidieerde rechtsbijstand (34.775)

  De commissie besluit een commissiebrief te sturen waarin wordt gevraagd naar het percentage van 20% van de rechtzoekenden dat niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat.

  4.
  T01437

  Toezegging Evaluatie wetsvoorstel DNA-verwantschaponderzoek (32.168)

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 3 juli 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  5.
  Kennismakingsgesprek Raad voor de rechtspraak

  De commissie gaat graag in op het verzoek van de Raad voor de rechtspraak voor een kennismakingsgesprek. De voorkeur gaat daarbij uit naar een gesprek eind november/begin december a.s.

  Twee weken voor het gesprek zal in de commissie geïnventariseerd worden welke onderwerpen zij met de Raad wenst te bespreken. Deze zullen gedeeld worden met de Raad. De commissie geeft aan tevens graag vooraf op de hoogte gesteld te worden van de onderwerpen die de Raad wil bespreken.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  De commissies besluiten de procedure aan te houden tot 10 september 2019, wanneer alle wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrecht die op dit moment ter behandeling voorliggen in de Eerste Kamer, geagendeerd zullen worden ter bespreking van de behandelingsprocedure.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 september 2019 te houden.

  2.
  34031, G

  Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

  Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake reactie op het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) (34031, L) besluit de commissie op 10 september gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.

  3.
  34878, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake ontwerp-Besluit register onderwijsdeelnemers; Wet register onderwijsdeelnemers

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2019 inzake reactie op vragen Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35054

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 10 september 2019, wanneer alle wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrecht die op dit moment ter behandeling voorliggen in de Eerste Kamer, geagendeerd zullen worden ter bespreking van de behandelingsprocedure.
  De griffie wordt verzocht voor de vergadering van 10 september 2019 een tentatief tijdschema voor de behandelingsprocedure op te stellen

  2.
  Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Deze inbreng zal op zijn vroegst 24 september 2019 geleverd worden, afhankelijk van de bespreking van de behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten van de stelselwijziging omgevingsrecht, die op 10 september 2019 zal plaatsvinden.

  3.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Deze inbreng zal op zijn vroegst 24 september 2019 geleverd worden, afhankelijk van de bespreking van de behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten van de stelselwijziging omgevingsrecht, die op 10 september 2019 zal plaatsvinden.

  4.
  Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 20 juni 2019 (34682, B)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van het verslag van het algemeen overleg in de Tweede Kamer, d.d. 9 oktober 2019, waarbij het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie betrokken zal worden.

  5.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Brief - met bijlage - van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

  De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Voorts besluit zij ten aanzien van toezegging T02446 de status 'openstaand' te handhaven.

  6.
  Informatiebehoefte ten behoeve van de behandeling van de stelselherziening omgevingsrecht

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 10 september 2019, wanneer de behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten van de stelselwijziging van het omgevingsrecht wordt besproken.

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief inzake de voorhang van het ontwerp van het Loodsplichtbesluit 2021, d.d. 2 juli 2019, vast en besluit deze aldus te verzenden.

 • Commissies voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29653 / 35000 VI, F

  Er is gelegenheid tot inbreng voor nader schriftelijk overleg tot uiterlijk vrijdag 12 juli, 12.00 uur. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  18.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.000 IV / CXIX, N

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

  De commissie besluit:
  - de eilandsbesturen van Saba en Bonaire en de regeringscommissaris van Sint Eustatius te vragen of zij voornemens zijn te komen met een reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 35.000 IV / CXIX, N);
  - onderhavige brief na ommekomst van die reacties opnieuw te agenderen teneinde te bezien of schriftelijk overleg wordt gewenst;
  - de regering te verzoeken om haar brief naar aanleiding van de aangenomen Tweede Kamermotie-Kuiken c.s. (TK 35000-IV, nr. 62) ook aan de Eerste Kamer te zenden;
  - de staf te verzoeken om de wijze van behandeling in de Tweede Kamer van de onderhavige brief na te gaan en de commissie dienovereenkomstig te informeren.

  De commissie besluit voorts toezegging T02383 als voldaan aan te merken en toezegging T02659 aan te vullen met de toezeggingen die zijn gedaan in de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 35.000 / CXIX, N).

  2.
  T01222

  Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit de brief houdende de 33e voortgangsrapportage Sint Maarten (EK 31.568, I) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Recourt (PvdA) stelt de commissie in het kader van de Gedragscode integriteit Eerste Kamer in kennis van zijn werkzaamheden met betrekking tot het IBO Koninkrijkrelaties die per 10 juni 2019 zijn geëindigd.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 IX

  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2019 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35110

  Wet fiscale arbitrage

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  3.
  35026, N

  Fiscale beleidsagenda 2019

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de Fiscale beleidsagenda 2019 (35026, N). De leden van de SGP (Schalk) leveren op 9 juli 2019 inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg.

  4.
  31066, F

  Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

  De commissie besluit de staatssecretaris uit te nodigen voor een Mondeling Overleg (MO) inzake de Belastingdienst en de Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst te betrekken bij dit MO. Tevens besluit de commissie om voorafgaand aan het MO in schriftelijk overleg te treden met de regering, met een inbrengdatum op 8 oktober 2019. Het MO zal bij voorkeur plaatsvinden voor de Algemene financiële beschouwingen op 19 november 2019 in de Eerste Kamer.

  5.
  Interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, 30 september en 1 oktober 2019

  Inventarisatie

  De leden Otten (FVD) en Van Rooijen (50PLUS) melden zich aan voor deelname aan de interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU op 30 september en 1 oktober 2019.

  6.
  Interparliamentary Conference on the future of the Economic and Monetary Union - 9 september 2019 - Tweede Kamer

  De leden Otten (FVD), Ballekom (VVD), Vendrik (GroenLinks) en Crone (PvdA) melden zich aan voor deelname aan de interparlementaire conferentie over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie op 9 september.

  7.
  21.501-07, AO & 21.501-07, AP

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019

  De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Mededelingen en informatie

  De commissie zal bij het kennismakingsgesprek met de Algemene Rekenkamer ook informeren naar (het beschikbaar komen van) de zienswijze op het nieuwe kapitaalbeleid van de DNB

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35043

  Wet medische hulpmiddelen

  De commissie besluit de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag te verplaatsen naar 10 september 2019. De fractie van D66 (Bredenoord) levert vandaag al inbreng, waarbij de fracties van CDA en PvdA zich aansluiten.

  2.
  35137

  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 september 2019.

  3.
  35146

  Wijziging Wet langdurige zorg om personen met een psychische stoornis toegang te bieden tot deze wet

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  4.
  35210 XVI

  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  5.
  Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

  Conceptbrief in reactie op de brieven van de minister voor MZS van 26 april 2019 (33506, AA) en 14 mei 2019 (33506, AB)

  De conceptbrief wordt op enkele punten aangepast, en zal deze week ter vaststelling worden verspreid onder de leden van de commissie.

  6.
  Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

  Brieven van de minister voor MZS van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E) en van 28 juni 2019 over de voortgang (31016/29689, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief wordt deze week ter vaststelling verspreid onder de leden van de commissie.

  7.
  Toezegging T02676 - Dossiercontrole

  Brieven van de minister voor MZS van 24 juni 2019 (33980, L) en 2 juli 2019 (33980, M)

  De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan en besluit de toezegging in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel als openstaand geregistreerd te laten staan.

  8.
  Voorlopig budgettair kader Wlz 2020

  Brief van de minister van minister van VWS van 24 juni 2019 (34104, Q)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  9.
  Mededelingen en informatie

  De commissie stelt voor medio oktober of in november een kennismakingsgesprek te houden met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
  De wijziging van de Wet op de orgaandonatie (35161) zal als nieuw aangemeld wetsvoorstel op 10 september 2019 nogmaals onder de aandacht van de commissie worden gebracht.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  18.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

  34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de FVD-fractie (Nanninga) en van de PVV-fractie (Van Hattem).

  2.
  34.931

  JPSG Europol

  De commissie besluit - naast het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) - het lid Veldhoen (GroenLinks) aan te wijzen als lid namens de Eerste Kamer van de Staten-Generaaldelegatie van JPSG Europol en voorts de leden Van der Burg (VVD) en Van Hattem (PVV) aan te wijzen als plaatsvervangend lid.
  Voorts stemt de commissie in met de voorgestelde inzet voor de herziening van het Reglement van Orde van de JPSG Europol.