Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 18 februari 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35065

  Wijzigingswet meldkamers

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35170

  Screening ambtenaren van politie en politie-externen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 maart 2020.

  3.
  35263

  Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2020.

  4.
  35122

  Wet straffen en beschermen

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker).

  5.
  35300 VI, M

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming met stand van zaken regelgeving op het gebied van mediation; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit het voorgehangen Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, d.d. 6 februari 2020, te agenderen voor eventueel schriftelijk overleg op 3 maart 2020.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 393, A

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK; Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

  De commissies nemen kennis van de brief inzake de kabinetsappreciatie van het conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK d.d. 6 februari 2020.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 17 januari 2020 (34219/25268, C)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar) en SP (Janssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.295, C

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

  De commissies bespreken het verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over de Commissiemededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie d.d. 10 februari 2020 en besluiten in nader schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum is gesteld op 3 maart 2020.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Rietkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Recourt) leveren gezamenlijk inbreng.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet is door de desbetreffende fracties
  verwerkt in hun inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorgenomen aanpassing van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 11 februari 2020 (35133, I)

  De commissies nemen kennis van de brief van 11 februari 2020 en besluiten deze te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, dat op 3 maart 2020 plaatsvindt.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35292

  Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 3 maart 2020.

  2.
  35006

  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  3.
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

  BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA), Faber (PVV) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Investeringsplan voor de Europese Green Deal

  De commissie besluit de Europese voorstellen inzake het investeringsplan voor de Europese Green Deal in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.

  5.
  Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

  Brief van de minister van EZK van 4 februari 2020 (35123, M)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Karimi (GroenLinks), Gerkens (SP) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

  Verslag schriftelijk overleg (33037, R)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 10 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Voortgang stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 (35334, L)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie verzoekt de staf ambtelijk bij het ministerie na te gaan wanneer en op welke wijze de in de brief genoemde uitgaven aan de Kamer worden voorgelegd.

  8.
  Mededelingen en informatie

  De commissie bespreekt de mogelijkheden voor een gesprek met Eurocommissaris Timmermans over de Europese Green Deal.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2020)57

  Communication from the Commission: Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans

  De commissie bespreekt de Commissiemededeling inzake 'Bevordering van het toetredingsproces — Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan' en de kabinetsappreciatie en besluit in schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum wordt gesteld op 10 maart 2020.

  2.
  Briefing over Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

  De commissie stemt in met het voorstel van de Europese Commissie om een technische briefing te houden over het Werkprogramma voor 2020 op 3 maart, 17:00-18:00 uur.

  3.
  21.501-02, BJ, BK, BL

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken 17 februari 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda's van de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad en het verslag van 28 januari jl.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie bespreekt het conceptprogramma van het werkbezoek van 15-16 maart a.s. De staf stuurt nog een mail met praktische informatie rond onder de deelnemers.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34767

  Wet toetreding zorgaanbieders

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2020; daarbij wordt ook de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) betrokken.

  2.
  34768

  Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2020; daarbij wordt ook de Wet toetreding zorgaanbieders (34767) betrokken.

  3.
  35124

  Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en SP (Gerkens).

  4.
  35173

  Wijziging van de Embryowet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

  5.
  34971

  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk. Toezegging T02090 wordt aangemerkt als voldaan.

  6.
  Toezeggingen mondeling overleg 21 januari 2020

  Verslag mondeling overleg commissie VWS met minister van VWS op 21 januari 2020 (34104/31839, V)

  De commissie stemt in met registratie van de toezeggingen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35179

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op 3 maart 2020 geagendeerd in de commissie.

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden in afwachting van de voorlichtingsaanvraag.

  2.
  35245

  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 3 maart 2020.

  3.
  21.501-07 EK, BD

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 7 februari 2020 van de minister van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Nabespreking briefing over het rapport bankenresolutie in Nederland

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over bankenresolutie in Nederland en op 3 maart 2020 hiervoor inbreng te leveren.
  Tevens besluit zij tot een mondeling overleg met de minister van Financiën na het schriftelijk overleg.

  5.
  T02821

  Toezegging De Kamer tijdig te betrekken bij discussies in OESO-verband en schriftelijk op de hoogte te stellen over OESO-voorstellen die voor Nederland relevant zijn (35.241/35.305)

  De commissie neemt kennis van de brief, d.d. 10 februari 2020, van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van in latere stadia te ontvangen informatie van de besprekingen van de OESO.

  6.
  Kennismakingsgesprek met de staatssecretarissen van Financiën plannen

  De commissie zal de beide staatssecretarissen van Financiën uitnodigen voor een kennismakingsgesprek van twee uur op 24 maart 2020. Het gesprek zal besloten gevoerd worden.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35099 (R2114)

  Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

  Het lid Recourt (PvdA) deelt de commissie mede dat het lid Sent (PvdA) in dit dossier als woordvoerder zal optreden.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35282

  Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie stemt ermee in om het conceptverzoek om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de plenaire vergadering voor te leggen.

  2.
  35282

  Wet taal en toegankelijkheid

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2020 inzake geconsolideerde wetstekst (35282, B) wordt in dank aanvaard.

  3.
  35310

  Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  4.
  Gesprek met de Onderwijsraad

  De commissie spreekt een voorkeur uit voor 31 maart 2020 als datum voor de geplande informele en open gedachtewisseling met de Onderwijsraad over zijn nog vast te stellen Werkprogramma 2021.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35260

  Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en SP ( Van Apeldoorn).

  2.
  Interparlementaire Conferentie GBVB/GVDB 2-4 maart Zagreb

  De commissie spreekt uit dat zij de toegestuurde conclusies ten behoeve van de Interparlementaire Conferentie GBVB/GVDB van 2 t/m 4 maart in Zagreb niet steunt.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35047 (R2018)

  Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  34430

  Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie blikt terug op het debat over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel van 4 februari jl. Zij beschouwt de motie-Schalk c.s. (35300, L) als uitgevoerd en wacht de uitvoering van de motie-Vos c.s. (34430, R) af. Na afronding van de besprekingen in het College van Senioren agendeert de commissie het eindrapport van de Staatscommissie opnieuw om te bezien over welke onderwerpen zij door wenst te praten.

  3.
  Rob-advies Decentrale taak is een politieke zaak

  De commissie ontvangt graag van de Rob een toelichting op zijn advies. De griffie gaat na op welke data de toelichting gegeven zou kunnen worden. De bijeenkomst staat open voor alle bij het onderwerp betrokken commissies.