Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 11 februari 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  9.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Reactie op artikel NRC d.d. 9 februari 2020

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 10 februari 2020 (33118, 34986, 34864, 35054, 34985, 35133, AZ)

  De commissie bespreekt de brief van 10 februari 2020. Naar aanleiding daarvan besluit zij dat de plenaire debatten over de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) en Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) van heden, 11 februari 2020, doorgang kunnen vinden.
  Voorts besluit de commissie een nadere brief van de minister voor Milieu en Wonen af te wachten. De minister wordt verzocht deze brief vóór de stemming van hedenmiddag over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) de Kamer toe te zenden.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

  De commissies besluiten op 3 maart 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35099 (R2114)

  Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 18 februari 2020.

  2.
  Rondvraag

  - De commissie besluit tot een (besloten) informeel overleg met het Bestuurscollege Saba, te houden op 24 maart 2020.
  - Het agendapunt van de postvoorziening in Caribisch Nederland zal in een volgende vergadering nader worden besproken.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35133

  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

  De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel te houden op 3 maart 2020.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, B)

  De commissies besluiten het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (35133, B) te betrekken bij het plenaire debat over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissies stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985), onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, te houden op 17 maart 2020.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31936

  Brief van de staatssecretaris van Defensie inzake onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten het agendapunt aan te houden teneinde kennis te kunnen nemen van de besluitvorming in de Tweede Kamer inzake eventuele behandeling van de brief en de bijbehorende onderzoeken.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35130 (R2119)

  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  De commissie besluit op 3 maart 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  2.
  Eerste inventarisatie gespreksonderwerpen JPSG Europol

  De commissie inventariseert mogelijke gespreksonderwerpen t.b.v. de zesde JPSG Europolvergadering d.d. 22 en 23 maart 2020 in Zagreb.

  3.
  Rondvraag

  De commissie besluit de beantwoording van vragen d.d. 3 december 2019 van de GroenLinks-fractie en de PvdA-fractie n.a.v. het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 bij het ministerie van J&V te rappelleren.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35260

  Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden

  De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 18 februari 2020.

  2.
  Werkbezoek RAS-eenheid

  De commissie spreekt een voorkeur uit voor een werkbezoek op vrijdag 3 april 2020. Een programma van het werkbezoek zal worden rondgestuurd, waarna leden zich kunnen aanmelden bij de commissiestaf.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35063

  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en PvdA (Sent).

  2.
  35102

  Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 maart 2020. Het lid Ganzevoort (GroenLinks) wijst op de samenhang die zijn fractie ziet tussen dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (35050).

  3.
  35310

  Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag kan desgewenst geleverd worden op 18 februari 2020.

  4.
  COM(2020)32

  Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Oekraïne.

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter meldt dat het lid Nooren (PvdA) en zij nog werken aan een concept-voorlichtingsaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid (35282). Er wordt naar gestreefd het concept gereed te hebben voor bespreking in de vergadering van 18 februari aanstaande.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02566 - Multiproblematiek

  Verslag nader schriftelijk overleg (32399/31996, N)

  De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 5 februari 2020 (32399/31996, N) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02566 daarmee als voldaan. Het onderwerp zal worden betrokken bij het nog te plannen mondeling overleg over de gedwongen zorgwetten.

  2.
  Gedwongen zorgwetten

  De commissie stelt de brief over het voorgenomen mondeling overleg over de gedwongen zorgwetten met een kleine wijziging vast.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, L)

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.

  2.
  Voortgang stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 (35334, L)

  De commissie besluit de commissiestaf te verzoeken na te gaan of en zo ja, wanneer er een nadere appreciatie komt op het advies 'Bemesten en beweiden in 2020' van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Indien er een nadere appreciatie komt, besluit de commissie dit agendapunt aan te houden in afwachting daarvan.

  3.
  Biomassa

  Verslag schriftelijk overleg (32813, N)

  De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van EZK met het verzoek aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Kamer zal worden verstuurd. Voorts besluit zij dit agendapunt aan te houden totdat de de Kamer de appreciatie heeft ontvangen.

  4.
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

  BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

  De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie over de Europese Green Deal. Voorts besluit zij deze stukken te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de Green Deal en voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord (31 maart 2020, 16:00 - 17:30 uur).

  5.
  Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

  Brief van de minister van EZK van 4 februari 2020 (35123, M)

  De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het debat van 4 december 2019 besluit de commissie:
  - T02807 op voldaan te zetten;
  - T02808 openstaand te laten;
  - T02809 openstaand te laten;
  - T02810 openstaand te laten;
  - T02811 openstaand te laten;
  - T02819 openstaand te laten.