Commissies op dinsdag 27 oktober 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  e-mailvergadering 11.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Ontwerp Regeling ambulancezorgvoorzieningen en reacties op Tweede Kamermoties

  Brief van de minister voor MZS van 7 oktober 2020 (35471, C)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt per e-mail geleverd door de fractie van D66 (Van der Voort).

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35590

  Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De proef van het verslag wordt rondgestuurd met verkorte reactietermijn. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020, 17:00 uur, acht de commissie het voorstel gereed voor plenaire afhandeling (debat en/of stemming, dan wel hamerstuk) op 3 november 2020. De commissie zal maandagmiddag in een extra vergadering bezien welke wijze van afhandeling gewenst is.

  2.
  35129

  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), SP (Kox), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).

  3.
  35450 B

  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  4.
  Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

  Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 oktober 2020 inzake voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie (35570 VII, A) wordt aangehouden tot een volgende vergadering. In de brief is regelmatig sprake van stukken die alleen aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De staf zal aan het ministerie het verzoek overbrengen dat de stukken ook naar de Eerste Kamer worden gestuurd.

  5.
  Werkgroepje "Tijdelijke regeling digitaal quorum"

  De commissie constateert dat aan voortzetting van de werkgroep geen behoefte meer bestaat nu de Kamer heden een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum heeft aanvaard.

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Koole (PvdA) constateert dat de vragen van de leden van de fracties van PvdA, PVV en PvdD over verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden, gesteld op 28 september 2020, nog altijd niet beantwoord zijn. Dit ondanks een rappelbrief aan de minister van BZK. De commissie maakt haar ongenoegen hierover kenbaar en verzoekt de staf nogmaals bij het ministerie te informeren.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Kabinetsreactie op het eindadvies ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, W)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, W) te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35600), dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.

  2.
  Kabinetsreactie op het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, Y)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, Y) te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35600), dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.

  3.
  Onderzoek Natura 2000

  Brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, X)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, X) te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35600), dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.

  4.
  Contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 35233, U)

  Brief van de minister van LNV van 9 september over contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 352333, U)

  De commissie besluit de behandeling van de brief in de Tweede Kamer bij het algemeen overleg inzake Mestbeleid op 4 november 2020 af te wachten, alvorens de brief opnieuw te agenderen.

  5.
  Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak (35334, P)

  Brief met bijlagen 24 april 2020 (35334, P)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 24 april 2020 (35334, P) te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35600), dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.

  6.
  Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

  Verslag schriftelijk overleg (33037 / 35233, V)

  De commissie besluit het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake Mestbeleid op 4 november 2020 af te wachten, alvorens de brief opnieuw te agenderen.

  7.
  Planning gesprek met leden voormalig Adviescollege Stikstofproblematiek (35334, P, 35334, Q + 35334, S)

  De commissie neemt kennis van de nieuwe datum van 24 november 2020 voor het gesprek met leden van het voormalig Adviescollege Stikstofproblematiek over het eindadvies 'Niet alles kan overal'.

  8.
  Informatie over quota in de visserij

  Brief van de minister van LNV van 25 september 2020 (21501-32, C)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van der Linden (FVD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Videogesprek met Eurocommissarissen Jourova en Reynders over de rechtsstaat in de EU, 29 oktober 2020

  De commissievoorzitter EUZA, Oomen-Ruijten, zal deelnemen aan het videogesprek met Eurocommissarissen Jourova en Reynders over de rechtsstaat in de EU op 29 oktober 2020. De commissies bespreken de inbreng bij dit gesprek.

  2.
  Interparlementaire commissiebijeenkomst (ICM) over het eerste Rule of Law-verslag van de Europese Commissie en de rol van nationale parlementen, 10 november 2020

  De leden Rombouts (CDA, commissie J&V) en Karimi (GL, commissie EUZA) zullen vanuit de commissies EUZA en J&V deelnemen aan de ICM over het Rule of Law-verslag op 10 november a.s.

  3.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Stienen (D66) zal een terugkoppeling over de PACE-najaarssessie op 10 november a.s. worden geagendeerd.
  De commissievoorzitter EUZA vraagt aandacht voor het bericht over de spreektijdbeperking bij de woordvoering tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 3 november a.s. (per e-mail van de commissiegriffier verstuurd op 27 oktober 2020).

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02883 - Toezegging De Kamer informeren over planning toezenden toegezegde stukken tijdens het plenair debat

  Brief van de minister van BZK van 28 september 2020 in reactie op de brief van 7 juli 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BG)

  De commissies inventariseren de onderwerpen voor het mondeling overleg met de minister van BZK (d.d. 10 november 2020) naar aanleiding van haar brief van 28 september 2020. De geselecteerde onderwerpen zullen vooraf naar het ministerie doorgeleid worden.

  2.
  Voortgangsbrief Omgevingswet juni 2020

  Brief van de minister van BZK van 16 oktober 2020 in reactie op de brief van 21 september 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BH))

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen na het mondeling overleg met de minister van BZK op 10 november 2020.

  3.
  Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2020

  Brief van de minister van BZK van 23 oktober 2020 (33118, BI)

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen na het mondeling overleg met de minister van BZK op 10 november 2020.

  4.
  Toezegging T02885 - Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 21 september 2020 (34864, K)

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 3 november 2020 in afwachting van het plenaire debat, d.d. 27 oktober 2020, in de Tweede Kamer over een rekenfout bij Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas.

  5.
  Mededeling EU-strategie voor duurzame chemische stoffen

  De commissies besluiten de mededeling EU-strategie voor duurzame chemische stoffen van de Europese Commissie COM(2020)667 in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

  6.
  Rondvraag

  Het lid Rietkerk (CDA) informeert naar de registratie van de toezeggingen uit het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985). De griffie deelt mede dat de verwachting is dat de concepttoezeggingen begin volgende week ter controle toegestuurd kunnen worden aan de leden van de commissies.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35483

  Wet inburgering 20..

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor wetsvoorstel 35483 plenair te behandelen op 1 december 2020.

  2.
  Chairpersons' conference "For a social and fair Europe"

  De commissie neemt kennis van het conceptprogramma van de conferentie voor commissievoorzitters SZW, waar de voorzitter aan zal deelnemen.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35429

  Invoeringswet EOM

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 november 2020.

  2.
  32.317, LK

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie & Veiligheid inzake fraude EU-fondsen Covid-19 n.a.v. stukken informele JBZ-Raad 4 en 5 juni ; JBZ-Raad

  De commissies besluiten het verslag schriftelijk overleg over fraude EU-fondsen Covid-19 (32.317, LK) voor kennisgeving aan te nemen en eventueel resterende vragen te betrekken bij het voorbereidend onderzoek over wetsvoorstel 35429 invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM).

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35349

  Wet uitbreiding slachtofferrechten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 november 2020.

  2.
  35366

  Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 november 2020. De vervolgstappen bij de behandeling van dit wetsvoorstel zullen in samenhang met of samenlopend in de tijd met het initiatiefwetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35 079) worden gezet.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Medegedeeld wordt dat de reactietermijn in de voorhangperiode inzake het Tijdelijk besluit veilige afstand verlengd is tot en met vrijdag 30 oktober 2020.