Dinsdag 27 oktober 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Kabinetsreactie op het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 (35334, Y)

Bespreking

11.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen