Commissies op dinsdag 15 december 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Financiën
  video-vergadering 9.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35570 XIX

  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021

  In vervolg op de gecombineerde commissievergadering van maandag 14 december 2020 spreken de commissies nogmaals over de plenaire behandeling van deze begrotingsstaat. Zij bevestigen hun eerdere voorstel inzake plenaire behandeling op dinsdag 15 december 2020, maar besluiten zich te beperken tot een debat in één termijn.

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34.998 EK, H

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

  De commissies besluiten naar aanleiding van de appreciatie van het onderhandelingsresultaat over de MFK-rechtsstaatverordening (34.998 EK, H), over het voorlopig akkoord over het MFK (34.998 EK, I) en de conclusies van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering op 19 januari 2021.
  Het oordeel over de uitvoeringsstatus van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s., 35.403, H, over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader wordt opgeschort tot 19 januari 2021.

  2.
  34.998 EK, I

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie voorlopig akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over het MFK; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

  De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van 19 novenber 2020 (34.998 EK, I) te combineren met de inbreng over 34.998 EK, H op 19 januari 2021.

  3.
  35.403 EK, L

  Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording toepassing taxonomie Europees herstelfonds; Staat van de Europese Unie 2020

  De commissies besluiten om het agendapunt aan te houden tot 19 januari 2021.

  4.
  COSAC Voorzittersconferentie, 11 januari 2021

  Naar aanleiding van de conceptannotaties vraagt het lid Koole (PvdA) naar de stand van zaken in de uitvoering van de Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G). De staf zal nogmaals contact opnemen met het ministerie.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord [aangehouden]

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, P)

  De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), dit agendapunt aan te houden tot 12 januari 2021.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E200016

  Commissiemededeling: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Recourt (PvdA) en Janssen (SP). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2.
  COM(2020) 798 - Europees voorstel voor verordening modernisering batterijen

  De commissies besluiten het BNC-fiche van dit voorstel af te wachten.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31066, U

  Brief van de staatssecretarissen van Financiën ter aanbieding van het rapport "Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst; Belastingdienst

  De commissie besluit de brief van 7 december 2020 (EK 31 066 U) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35468, G

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

  De commissie besluit de brief van 4 december 2020 (EK 35 468, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02935 als 'deels voldaan' te handhaven.

  3.
  Alternatieven voor het toeslagenstelsel

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over alternatieven voor het toeslagenstelsel; Belastingdienst

  De commissie besluit de brief van 14 december 2020 (EK 31 066, V) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  21.501-07, CL + CM

  De commissie besluit de brieven van 4 december 2020 (EK 21 501 – 07, CL), 7 december 2020 (EK 21 501 – 07, CM) en 11 december 2020 (EK 21 501 – 07 CN) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie kan zich vinden in de conceptwerkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening die zijn opgesteld in overleg tussen de griffie en het ministerie van Financiën.
  In samenspraak met de commissievoorzitter worden de afspraken nader ingevuld.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35643

  Verzamelwet LNV 20..

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Stikstofreductie en natuurverbetering (35600)

  Brieven van de minister van LNV van 4 december inzake de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering en inzake voorhang van een ontwerpbesluit

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering te agenderen op 12 januari 2021 onder voorbehoud van aanvaarding van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer voor het kerstreces.

  3.
  Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Brief 9 december 2020 (35420, V)

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 12 januari 2021.

  4.
  Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

  Brief van de minister van EZK van 10 december 2020 (34627, F)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 10 december 2020 (34627, F) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

  Verslag schriftelijk overleg (35652, B)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 8 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  COM(2020) 788 - Commissiemededeling inzake Europese Klimaatpact

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten.

  7.
  Evaluatie Wet dieren

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

  De commissie besluit eerst de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de brief inzake Evaluatie Wet dieren opnieuw te agenderen.

  8.
  Uitvoeringsprogramma Natuur en T03008

  Brief van de minister van LNV van 8 december 2020 (33576 / 34985, R)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 8 december 2020 (33576/34985, R) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit zij toezegging T03008 als voldaan aan te merken.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35518

  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden.

  2.
  35516

  Tijdelijke huurkorting

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden.

  3.
  35532

  Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden. Na ontvangst van de memorie van antwoord zal de commissie bezien of een deskundigenbijeenkomst gewenst is.

  4.
  35533

  Behandeling van tweede lezingen van Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden.

  5.
  35544

  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  6.
  35553

  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake corona maatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  7.
  Toezegging T02947

  Toezegging Gebruik van beelden (35.218)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2020 inzake voortgang Digitale Inclusie 2020 (35218, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02947 blijft open staan.

  8.
  Voorstel van het lid Ganzevoort (GroenLinks) c.s. voor een themadebat

  De commissie kan instemmen met het doorgeleiden van dit voorstel naar het College van Senioren. Zij streeft naar een debat in de loop van februari of begin maart 2021

  9.
  35654, A

  Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 inzake spoedige behandeling Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35654, A) besluit de commissie het wetsvoorstel op 12 januari 2021 voor procedure én voorbereidend onderzoek te agenderen. Zij streeft naar plenaire afhandeling uiterlijk 26 januari 2021.

  10.
  Mededelingen en informatie

  De voorzitter wijst op de brief van de minister van J&V over uitstel van het advies van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (Commissie-Fokkens) (34871, I)

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35567

  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35585

  Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  Voortgangsbrief jeugd

  Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 december 2020 (31839, Q)

  De commissie heeft kennisgenomen van het voorstel van het lid Ganzevoort c.s. voor een themadebat over decentralisaties dat de commissie BiZa/AZ voornemens is te voeren in de loop van februari of begin maart 2021 en spreekt de wens uit zich daarbij aan te sluiten. De voorzitter van de commissie VWS neemt hierover contact op met de voorzitters van de commissies BiZa/AZ en SZW.
  De commissie besluit tevens tot een mondeling overleg, eind januari/begin februari 2021, met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over de ontwikkelingen rond de Jeugdwet. Dit onderwerp zal op 12 januari 2021 ter bespreking geagendeerd worden.

  4.
  Motie-Kox c.s. (35570, G)

  Brief van de minister voor MZS van 4 december 2020 in reactie op vragen van 18 november jl. (35570/29282, AA)

  De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 12 januari 2021.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34919

  Brief van de minister van Defensie over “Defensievisie 2035 – vechten voor een veilige toekomst”; Defensienota

  De commissie besluit, na kennisneming van de behandeling in de Tweede Kamer, de brief inzake Defensievisie 2035 (34.919, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Brief van Nederlandse Groep van de IPU inzake de mensenrechten van parlementariërs

  De commissie besluit het lid Atsma, als delegatieleider van de Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie (IPU), uit te nodigen voor een commissievergadering in januari om de brief aan de commissie BDO inzake mensenrechten van parlementariërs toe te lichten. Hierbij kunnen ook de ervaringen van de leden van de PACE worden betrokken.

  3.
  Rondvraag

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Ganzevoort (GroenLinks), de stand van zaken van het Project Militair Radarstation Herwijnen op 12 januari a.s. te agenderen in een gecombineerde vergadering met commissie IWO.
  Daarbij wordt het besluit van de commissies op 29 september 2020 betrokken om dit dossier nog éénmaal ter finale afdoening terug te laten komen op de agenda van een gecombineerde commissievergadering.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Actieplan voor Europese Democratie

  De commissies besluiten het agendapunt aan te houden in afwachting van de kabinetsappreciatie van de Mededeling inzake het Actieplan voor Europese Democratie (COM(2020)790).

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35429

  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

  De commissies besluiten inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 19 januari 2021.

  2.
  32.317, LO

  Brief van de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020; JBZ-Raad

  De commissies zien af van inbreng voor schriftelijk overleg. Het verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020 (32.317, LO) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  3.
  32317, LQ

  De commissies nemen de geannoteerde agenda JBZ-Raad 14 december 2020 (32.317, LQ) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35543

  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  E200013

  Commissiemededeling: Een Europese onderwijsruimte tot stand brengen tegen 2025

  De brief van de OCW-bewindslieden van 8 december 2020 inzake antwoord op schriftelijke vragen over de Europese Onderwijsruimte (35631, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 15.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Europees Migratie- en asielpact

  De voorgelegde conceptbrief over het verzoek inzake informatie-afspraken met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact zal tot woensdag 16 december 2020, 12:00 uur ter vaststelling circuleren in de commissie. Daarna zal de vastgestelde brief worden verzonden naar de staatssecretaris van J&V.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526, S

  Verslag schriftelijk overleg over de ministeriële regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  De commissies besluiten de brief van 14 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526, Q

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden voor topsporters om te sporten en het aanbrengen van enkele verbeteringen; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  De commissies nemen kennis van de brief van 8 december 2020 (EK 35 526, Q). Zij wachten het antwoord op de brief van 10 december 2020 inzake de motie Janssen c.s. (EK 35 526, L) over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 af en zullen dan nader spreken over hun (informatie)positie gedurende de Covid-19-crisis.

  2.
  35526, R

  Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 14 december 2020 inzake de laatste stand van zaken covid-19 en ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen

  De commissies nemen kennis van de brief van 14 december 2020 (EK 35 526, R). Zij wachten het antwoord op de brief van 10 december 2020 inzake de motie Janssen c.s. (EK 35 526, L) over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 af en zullen dan nader spreken over hun (informatie)positie gedurende de Covid-19-crisis.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI / 25295, BA

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding de modelnoodverordeningen van 6 november 2020 en 18 november 2020; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit de brief van 8 december 2020 (EK 35 300 VI / 25 295 BA) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35300 VI, BB

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 10 december 2020, met beantwoording van nadere vragen over het jaarplan Rechtspraak 2020

  De commissie neemt kennis van de brief van 10 december 2020 (35 300 VI, BB) en besluit deze op 23 februari 2020 opnieuw te agenderen.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) verzoekt de griffie om de brief van 30 juni 2020 inzake het onderzoeksrapport Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen (35 300 VI, AN) te koppelen aan het dossier van de Werkgroep AI.

  Het lid Bikker (ChristenUnie) vestigt de aandacht op de brief van 7 december 2020 (EK 34 871, I) over het uitstel van het advies van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (commissie-Fokkens).

  Het lid Janssen (SP) verzoekt de griffie om de brief aan de minister van VWS van 10 december 2020 over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. aan de commissie te doen toekomen.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T01222

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 38e rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan het ministerieel overleg over de periode 1 juli 2020 – 1 oktober 2020; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

  De commissie neemt kennis van de 38e voortgangsrapportage Sint Maarten en betrekt deze - desgewenst - bij het beleidsdebat Koninkrijkrelaties van 2 februari 2021. De commissie blijft toezegging T01222 als openstaand beschouwen met als gewijzigde deadline 1 april 2021.

  2.
  35570 IV, C

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake verslag werkbezoek Curaçao, Sint Eustatius en Saba; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  De commissie neemt kennis van het verslag van de staatssecretaris BZK van het werkbezoek aan Curaçao, Sint Eustatius en Saba (35570 IV, C) en besluit dit desgewenst te betrekken bij het beleidsdebat Koninkrijksrelaties van 2 februari 2021.

  3.
  Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 6-7 januari 2021

  De commissie inventariseert de deelname vanuit commissie aan het informele digitale IPKO van 6-7 januari 2021.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35555

  Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten; mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en 50PLUS) en 50PLUS (Van Rooijen). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, woensdag 6 januari 2021, 16.00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 12 januari 2021 (desgewenst inclusief stemmingen).

  2.
  35556

  Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35.420, V

  Brief van de ministers van EZK, van FIN en van SZW, de staatssecretarissen van EZK, van FIN - Toeslagen en Belastingdienst en van SZW over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus; Noodpakket banen en economie

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de concepttoezegging aan het lid Van Kesteren (CDA) daarmee als voldaan.

  4.
  31322, C

  Brief van de staatssecretaris van SZW van 11 december 2020 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod

  Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 11 december 2020 (28684 / 25295, B)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 11 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen en een rappelbrief te sturen aan de staatssecretaris, waarbij gevraagd zal worden eerder gestelde vragen - d.d. 30 november 2020 - naar aanleiding van de brief over het tijdelijk vuurwerkverbod (28684 / 25295, A), vóór 31 december 2020 te beantwoorden.

  2.
  Werkprogramma 2021-2022 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Brief van de minister van I&W van 4 december 2020 (33411, F)

  De commissie besluit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op een nog nader te bepalen datum uit te nodigen voor een gesprek over zijn werkprogramma 2021-2022. De griffie wordt gevraagd bij de Rli na te vragen wanneer de onderzoeksresultaten van de voorgestelde vijf thema's verwacht kunnen worden.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 13 november 2020 (33118, BK)

  De commissies besluiten één brief te sturen met zowel procedurele als inhoudelijke vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 van de minister van BZK, d.d. 13 november 2020. De conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, zal op enkele onderdelen aangepast worden en na afstemming met de voorzitter van de gecombineerde commissievergadering verstuurd worden.

  Tevens wordt door de fractie van GroenLinks (Kluit) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de evaluatie van de Wet dieren (31389, W) in relatie tot de Omgevingswet. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2.
  Toezegging T02885 - Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 21 september 2020 (34864, K)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  3.
  COM(2020) 789 - Communication from the Commission: Sustainable and Smart Mobility Strategy

  De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2020)789 niet in behandeling te nemen.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Rietkerk (CDA) informeert naar de beantwoording van de vragen die op 20 november 2020 zijn gesteld aan de minister van LNV inzake de Zesde voortgangsrapportage Natuur (33576, Q). Verzocht is deze vragen uiterlijk 11 december 2020 te beantwoorden.