Commissies op dinsdag 8 juni 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35628

  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

  De commissie geeft aan het plenaire debat over het wetsvoorstel niet op 15 juni 2021 te willen houden wegens andere plenaire debatten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel, gelet op de druk op de plenaire agenda, te houden spoedig na het aanstaande zomerreces, tenzij voor het zomerreces nog substantieel ruimte op de plenaire agenda gevonden wordt.

 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35603

  Versterking gebouwen in de provincie Groningen

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Atsma), D66 (Pijlman), SP (Gerkens) en Partij voor de Dieren (Nicolaï).
  Op 1 juni jl. stelden de commissies voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 juli 2021, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Na kennisneming van de nadien ontvangen brief van de regering van 4 juni 2021 (35603, F) over gedifferentieerde inwerkingtreding van het wetsvoorstel, besluiten zij in het nader voorlopig verslag in een inleidende opmerking tot uitdrukking te brengen dat zij zich willen inspannen de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op de beoogde datum vóór het zomerreces. Dit echter uitsluitend onder voorwaarde dat de regering er in slaagt de nog lopende discussie met de Tweede Kamer rond het al dan niet gedifferentieerd in werking laten treden van onderdelen van het wetsvoorstel, ruim vóór de datum van de beoogde plenaire behandeling in de Eerste Kamer tot klaarheid te brengen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35668

  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Van Kesteren), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Crone) mede namens GroenLinks (Kluit), ChristenUnie (Huizinga-Heringa), SGP (Schalk) en OSF (Raven).

  2.
  35730

  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economie

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  Verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek

  Verslag schriftelijk overleg (35334, AF)

  De commissie besluit de beantwoording van de minister van LNV van 31 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  SER-verkenning 'Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw'

  Brief van de minister van LNV van 2 juni 2021 (35600, Z)

  De commissie besluit toezegging T03116 als voldaan te beschouwen. Daarnaast besluit zij de SER-verkenning 'Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw' te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de meest aangewezen bewindspersoon, zodra een nieuw kabinet is aangetreden.

  5.
  Tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden

  Brief van de minister van LNV van 1 juni 2021 (35570 XIV, B)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 1 juni 2021 (35570 XIV, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Rondvraag

  De commissie vraagt de griffie ambtelijk aan het ministerie van LNV door te geven dat zij graag de brief ontvangt die de minister van LNV naar de Tweede Kamer zal sturen over hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van amendement nr. 23 bij wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398). De minister heeft tijdens het vragenuur op 1 juni 2021 in de Tweede Kamer aangegeven de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de stand van zaken op dat moment.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526 / 25295, BN (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de ministers van I&W en van VWS over een vergoeding met betrekking tot testen voor uitgaande reizigers; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brief van 3 juni 2021 voor kennisgeving aan.

  2.
  35526 / 25295, BM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 2 juni 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het opnemen van een uitzondering op de negatieve NAAT-testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers uit Curaçao en Aruba en enkele andere wijzigingen; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de bij brief van 2 juni 2021 aangeboden ministeriële regering houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het opnemen van een uitzondering op de negatieve NAAT-testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers uit Curaçao en Aruba en enkele andere wijzigingen, voor kennisgeving aan.

  3.
  35526/25295, BF (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

  Regeling in verband met het vervallen van de veilige afstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs (10 p.)

  De commissies nemen de bij brief van 22 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs, voor kennisgeving aan.

  4.
  35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen en in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 en GroenLinks gezamenlijk (Van der Voort en Kluit) en de PvdD-fractie (Nicolaï).
  De PvdD-fractie (Nicolaï) levert tevens inbreng naar aanleiding van toezegging T03138 en de motie-Nicolaï (35695, E).
  De conceptbrieven worden verspreid onder de leden van de commissies, teneinde fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten.

  5.
  T03019 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526)

  De PvdD-fractie sluit zich aan bij de conceptbrieven, die aldus worden vastgesteld.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De voorzitter spreekt de verwachting uit dat het wetsvoorstel over bepalende zeggenschap, conform de motie-De Boer c.s. (35526, AK) spoedig zal worden ingediend.
  Op 9 juni 2021 wordt de Tweede Kamer middels een openbare technische briefing geïnformeerd over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Coronatoegangsbewijzen (35853).

  7.
  Rondvraag

  Het lid Baay-Timmerman (50PLUS) zal schriftelijk vragen aanleveren over de vaccinatiestrategie met AstraZeneca op basis waarvan een conceptbrief aan de leden zal worden voorgelegd per mail.
  Het lid Janssen (SP) verzoekt ambtelijk na te gaan wanneer het advies van de Gezondheidsraad over het combineren van vaccins zal verschijnen en krijgt graag een overzicht van de overige nog te verwachten relevante adviezen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35564

  Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 juni 2021.

  2.
  35079 en 35366

  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Naar aanleiding van het verzoek van de initiatiefnemers om de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079) aan te houden tot na het aanstaande zomerreces, besluit de commissie het plenaire debat over het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366) - dat geagendeerd staat voor 15 juni 2021 - wel doorgang te laten vinden.

  3.
  34641, J

  Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Rondvraag

  - Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) van hedenochtend wordt de correctietermijn voor het voorlopig verslag betreffende het wetsvoorstel verlengd tot en met vrijdag 11 juni 2021.

  - Op voorstel van het lid Adriaansens (VVD) wordt op 22 juni 2021 het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) geagendeerd teneinde procesafspraken te maken.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  informeel overleg 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35626

  Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit, mede namens de PvdA-fractie), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), FVD (Dessing) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit een technische briefing van het ministerie van I&W te verzoeken aangaande het wetsvoorstel. Zij spreekt de voorkeur uit de technische briefing digitaal te laten plaatsvinden op 15 juni 2021. Fracties die nog geen inbreng voor het voorlopig verslag hebben geleverd kunnen dit na deze briefing nog tot en met uiterlijk donderdag 17 juni 2021 doen.

  Het lid Dessing (FVD) verzoekt de griffie om de aan de Tweede Kamer toegezegde brief van de minister van I&W over bio- en e-brandstoffen in de luchtvaart in de gaten te houden en onder de leden van de commissie te verspreiden.

  2.
  Toezegging T02885 - Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de griffie om alle antwoordbrieven inzake vragen van de Tweede Kamer over de Omgevingswet met de leden van deze commissie te delen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel op 15 juni 2021

  De commissie stelt het overzicht van thema's vast ten behoeve van het mondeling overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021.

  2.
  35074, W

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Prast).

  3.
  35420, AW

  Brief van de bewindspersonen van EZK, van FIN en van SZW over steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 ; Noodpakket banen en economie

  De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de voorliggende brief (35420, AW).

  4.
  21.501-31 EK, AJ

  Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC van 14 juni 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda WSBVC-Raad van 14 juni 2021 (21.501-31, AJ) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Verslag JBZ-Raad van 11-12 maart 2021

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-raad van 11-12 maart 2021 inzake de Schengenevaluatie van Kroatië; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 2 juni 2021 (32317, ME) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  COM(2021)277

  Mededeling van de Europese Commissie over een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.

  3.
  COM(2021)278

  Voorstel voor een verordening betreffende de instelling en werking van een evaluatie- en toezichtmechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te verifiëren

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.

  4.
  COM(2021)120

  Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 15 juni 2021.

  5.
  Uitnodiging videoconferentie inzake Migratie en Asiel

  Het lid Keunen (VVD) geeft aan deel te willen nemen aan de interparlementaire conferentie inzake Migratie en Asiel.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35422 / 34877, G

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake 7de voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

  De commissie besluit toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022 en de 7e voortgangsrapportage (35422 / 34877, G) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35570 IV / 34269, O

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK inzake de besluitvorming van de Rijksministerraad d.d. 28 mei 2021 (35570 IV / 34269, O) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35570 IV / 34269, P

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Uitvoeringsagenda Sint Maarten en Curaçao; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK inzake de uitvoeringsagenda voor Sint Maarten en voor Curaçao (35570 IV / 34269, P) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35513

  Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 juni 2021.

  2.
  35548

  Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 juni 2021.

  3.
  35552 (R2148)

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek (inbreng voor verslag) te houden op 22 juni 2021.

  4.
  34972

  Wet digitale overheid

  Conform artikel 61 Reglement van Orde verzoekt de commissie de Kamer haar verlof te verlenen tot het uitbrengen van een volgend nader voorlopig verslag op 29 juni 2021.

  5.
  Planning plenaire behandeling wetsvoorstellen gemeentelijke samenvoegingen

  Bij tijdige ontvangst van de nota's naar aanleiding van het verslag bij de wetsvoorstellen 35.619 en 35.621, uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur, acht de commissie de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling op 6 juli 2021.
  De commissie streeft er voorts naar wetsvoorstel 35.620, samen met de novelle (35.842), ook op 6 juli 2021 plenair te behandelen. Dit zal slechts mogelijk zijn als de novelle uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur door de Eerste Kamer is ontvangen.

  6.
  33797, Y

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Inbreng voor nader schriftelijke overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Koole) en GroenLinks (Ganzevoort) gezamenlijk.

  7.
  35570 VII, I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

  De brief van de minister van BZK van 25 mei 2021 over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting wordt voor kennisgeving aangenomen.

  8.
  Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

  De commissie besluit het voorstel COM(2021)281 in behandeling te nemen en om op 13 juli 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de Nederlandse regering en/of Europese Commissie.
  Tevens vraagt de commissie om op de hoogte te worden gesteld door de griffie van de deadline voor een eventueel subsidiariteitsbezwaar bij het voorstel.

  9.
  AFCO ICM Europese kieswet en Enquêterecht, 22 juni 2021

  Het lid Koole (PvdA) wenst deel te nemen aan de interparlementaire commissievergadering van de commissie AFCO van het Europees Parlement op 22 juni a.s.
  Wanneer een tweede lid wenst om deel te nemen kan dat deze week nog kenbaar gemaakt worden aan de commissiegriffier.

  10.
  Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van het uitstelbericht van de minister van BZK van 3 juni jl. over de beantwoording van de vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453), d.d. 15 april 2021, stelt de commissie dat zij de beantwoording uiterlijk 25 juni 2021 wenst te ontvangen.