Commissies op dinsdag 1 juni 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  E210006

  Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), PvdA (Koole), ChristenUnie (Huizinga-Heringa) en Partij voor de Dieren (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Uitnodiging digitale IPC inzake EU-Afrika strategie

  Er hebben zich tijdens de commissievergadering nog geen leden aangemeld voor de digitale interparlementaire conferentie.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt het verslag van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021 d.d. 28 mei 2021 (21501-20, BV) te betrekken bij de inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Europese Mededeling over de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije JOIN(2021)8. Deze inbreng zal worden geagendeerd zodra de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24-25 juni 2021 beschikbaar is.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

  De commissies besluiten de brief van 29 oktober 2020 van de minister van BZK (34970, M) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  COM(2021)262

  Richtsnoeren ter versterking van de praktijkcode betreffende desinformatie

  De commissies besluiten op dit moment het voorstel van de Europese Commissie, COM(2021)262, niet in behandeling te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32735, M en N

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures; Verslag van een nader schriftelijk overleg over de rapportages Internationale Mensenrechtenprocedures; Mensenrechten in het buitenlands beleid

  De commissie besluit de brieven van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 april 2021 (32735, N) en van 6 mei 2021 (32735, M) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  34091, N

  Brief van de staatssecretaris van J&V over de positie van sekswerkers in tijden van corona; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

  De commissie besluit de (nog niet geregistreerde) toezegging om de Kamer te informeren over de positie van sekswerkers in coronatijd als voldaan te beschouwen en de brief van de staatssecretaris van J&V van 17 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35296, G

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de timing van een brief kort voor de stemming; Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

  De commissie besluit de brief van de minister van J&V van 21 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  COM(2021)170 en 177

  Mededeling over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025) en Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

  De commissie besluit de Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol (COM(2021)177) in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 22 juni 2021. De mededeling over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025) (COM(2021)170) wordt niet in behandeling genomen.

  5.
  Rondvraag

  - Het lid Dittrich (D66) vraagt of de brief over de motie-Dittrich c.s. (34641, M) inzake een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld, reeds is verzonden. De staf deelt mee dat de brief op 25 mei 2021 aan de minister van J&V is gestuurd.

  - De commissievoorzitter meldt een gesprek van enkele leden met de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen dat hedenmiddag heeft plaatsgevonden.

  - De commissievoorzitter wijst erop dat op 8 juni 2021 de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) plaatsvindt.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35603

  Versterking gebouwen in de provincie Groningen

  De commissies besluiten de reactie van het kabinet op de door de Tweede Kamer openbaar gemaakte interne notitie inzake gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten (35603, 80) af te wachten en de inbreng voor nader voorlopig verslag, dan wel voor verslag, aan te houden tot dinsdag 8 juni 2021. Zij stellen voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 juli 2021, onder voorbehoud van tijdige afronding van schriftelijke behandeling.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35668

  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie

  De commissie besluit de inbreng voor verslag aan te houden tot 8 juni 2021. De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 29 juni 2021, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

  2.
  Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

  Brief van de bewindspersonen van EZK, Financiën en SZW van 27 mei 2021 (35420, AW)

  De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van EZK, Financiën en SZW van 27 mei 2021 (35420, AW) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Jaarstukken 2020 Staatsbosbeheer

  Brief van de minister van LNV van 26 mei 2021 (29659, B)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 36 mei 2021 (29659, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 27 mei 2021 (35420 / 32820, AX)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 27 mei 2021 (35420 / 32820, AX) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Rondvraag

  a. De commissie stelt voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35092), waarover op 25 mei jl. eindverslag is uitgebracht, te laten plaatsvinden op 22 juni 2021. De commissievoorzitter verzoekt de leden om voor alle (onder voorbehoud) geplande plenaire debatten op zo kort mogelijke termijn spreektijden door te geven via de gebruikelijke kanalen; dit in verband met een zorgvuldige planning van het plenaire proces in de komende periode tot het zomerreces.

  b. Tijdens de commissievergadering van 25 mei jl. kondigde het lid Koffeman (Partij voor de Dieren) aan schriftelijk te willen reageren op een brief van de minister van LNV over de contouren van het toekomstig mestbeleid (33037/35233, U). De commissievoorzitter deelt mee dat het lid Koffeman bij nader inzien voornemens is de aangeleverde conceptvragen inzake het mestbeleid in ruimere zin, om te werken tot schriftelijke vragen in de zin van artikel 140 van het Reglement van Orde. De commissie neemt hiervan kennis.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel op 15 juni 2021

  De commissie inventariseert de thema's voor het mondeling overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021 over de toekomst van het pensioenstelsel en verzoekt de commissiestaf hiervan een overzicht te maken en deze ter vaststelling te agenderen voor de volgende commissievergadering.

  2.
  35074, W

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie besluit op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  3.
  35420, AW

  Brief van de bewindspersonen van EZK, van FIN en van SZW over steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 ; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 (35420, AW), voor zover het de onderdelen betreft die het werkterrein van de commissie raken.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Stienen (D66) attendeert de commissie op de bijeenkomst van de POC van hedenochtend inzake discriminatie op de arbeidsmarkt en geeft de collega's in overweging kennis te nemen van het verslag van deze bijeenkomst.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35572 / 32140, V

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Ester), PvdD (Prast), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  35468 / 35704 / 35812, H

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voortgangsrapportage; Wet hardheidsaanpassing Awir

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane van 25 mei 2021 (35468 / 35704 / 35812, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35420, AW

  Brief van de bewindspersonen van EZK, van FIN en van SZW over steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 ; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van EZK, Financiën en SZW van 27 mei 2021 (35420, AW) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  35.572 / 35.659, X

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); Belastingplan 2021

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35619

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

  2.
  35621

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  3.
  33328 en 35112

  Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

  4.
  Interbestuurlijk programma (IBP)

  De commissie besluit het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan te houden en over een half jaar opnieuw te agenderen, tenzij er zich ontwikkelingen voordoen. In dit laatste geval wordt het IBP eerder geagendeerd.

  5.
  35570 VII, I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting; Spoedwet aanpak stikstof

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering opnieuw te agenderen.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de behandeling van de brief van de minister van BZK van 27 mei 2021 over de 'Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl.' in de commissie IWO af te wachten. De stand van zaken met betrekking tot de Wkb zal op een later moment opnieuw in de commissie BiZa/AZ geagendeerd worden.

  7.
  Rondvraag

  De commissie vraagt naar de stand van zaken voor wat betreft het antwoord van de minister op het voorlopig verslag over de Wijziging van de Woningwet (35517). De commissiestaf zal bij het ministerie navraag doen.

  De voorzitter van de commissie is voornemens een notitie op te stellen over de aankomende wijziging van de Wiv2017 naar aanleiding van de evaluatie daarvan.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  21.501-02 / 21.501-20

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De leden van de fractie van GroenLinks (Karimi) hebben aangekondigd inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over het verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021.

  2.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie adviseert de Kamervoorzitter unaniem om commissievoorzitter, Oomen-Ruijten, en commissieondervoorzitter, Van Apeldoorn, aan te wijzen als delegatieleden vanuit de Eerste Kamer naar de plenaire vergaderingen van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

  3.
  Verslag informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021 en verslag buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021

  De commissie neemt kennis van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021 en het verslag van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  technische briefing 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35352

  Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Dit agendapunt is in verband met een verzoek van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media door de commissievoorzitter toegevoegd tijdens de commissievergadering en behelst de bespreking van de datum van het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans geagendeerd staat voor 8 juni 2021. De commissie stelt voor het plenaire debat op 8 juni 2021 overdag te voeren. Indien dat niet mogelijk is, stelt zij voor het debat te verplaatsen naar 22 juni 2021. Verschillende leden geven aan dat voor hen, mocht dit aan de orde zijn, vergaderen op maandagmiddagen lastig is.

  2.
  35628

  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

  De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag (35628, E) en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden voor het aanstaande zomerreces, maar niet eerder dan 15 juni 2021.

  3.
  35570 VIII, D

  Brief van de minister van OCW inzake Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  De commissie besluit de brief van de minister van OCW van 23 april 2021 (35570 VIII, D) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2020)825

  Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2.
  COM(2021)171

  Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

  De commissies besluiten het voorstel COM(2021)171 in behandeling te nemen en om op 22 juni 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  3.
  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2021

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

  De commissies nemen de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (32317, MD) voor kennisgeving aan.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526/25295, BF (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

  Regeling in verband met het het vervallen van de veilige afstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs (10 p.)

  De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 22 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs (bijlage bij 35526/25295, BF).

  2.
  35526/25295, BI (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het aangepaste advies deel 2 naar aanleiding van het 114e OMT; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 25 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Stand van zakenbrief covid-19 van 28 mei 2021

  De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  35526 / 25295, BK (commissies J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

  Regeling van 28 mei 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen

  De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen (bijlage bij 35526/25295, BK).

  5.
  35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Regeling van 28 mei 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag

  De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag (bijlage bij 35526/25295, BK).

  6.
  35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

  Regeling van 28 mei 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer

  De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer (bijlage bij 35526/25295, BK).

  7.
  T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526)

  De commissies besluiten de toezegging als openstaand te handhaven naar aanleiding van ontvangst van het verslag van de Stuurgroep VGL (bijlage bij 35526/25295, BK) en op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  8.
  Terugblik op plenaire debat van 25 mei 2021 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  De commissies besluiten naar aanleiding van het plenaire debat van 25 mei 2021 de betrokken bewindspersonen een brief te sturen over het toegezegde contourenplan en de toegezegde wetgeving met het oog op het plannen van een volgend debat of overleg voor het zomerreces.

  9.
  Mededelingen en informatie

  Op voorstel van de leden Verkerk (ChristenUnie) en Prins (CDA) besluiten de commissies op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over de toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (T03019).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 18.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35626

  Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 juni 2021 te houden.

  2.
  Toezegging T02885 - Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2021 (34864, N) op 8 juni 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  3.
  Advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in het milieudomein

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het rapport “Om de leefomgeving”; Omgevingsrecht

  De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van I&W van 4 maart 2021 (33118, BW) aan te houden. Dit in afwachting van de beantwoording van de vragen van de Tweede Kamercommissie voor I&W inzake het eindrapport van de commissie-Van Aartsen "Om de leefomgeving".

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Uitvoeringspraktijk wetgeving gegevensuitwisseling

  Mogelijke vraagstelling t.b.v. verkennend gesprek RVS

  De commissie bespreekt de wijze waarop zij geïnformeerd wil worden en besluit dit onderwerp op 8 juni 2021 opnieuw te agenderen.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 18.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg Omgevingswet; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten op dit moment geen inbreng voor schriftelijk overleg betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet te leveren. Op 22 juni 2021 zal de stand van zaken opnieuw worden geagendeerd om enkele relevante thema's te formuleren waarover op korte termijn (nog voor het zomerreces) inbreng voor schriftelijk overleg kan worden geleverd. Desgewenst kunnen de fracties deze thema's uiterlijk 16 juni 2021 schriftelijk aan de commissiegriffier doorgeven.

  2.
  Stand van zaken toezeggingen en moties Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving

  Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van LNV over openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten het overzicht van openstaande toezeggingen en niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving op 22 juni 2021 opnieuw te agenderen ter bespreking, dit in samenhang met het vorige agendapunt. Desgewenst kunnen de fracties nog tot uiterlijk 16 juni 2021 richting de commissiegriffier reageren op voormeld overzicht.

  3.
  Kabinetsreactie Rli-briefadvies ‘Groen uit de crisis’

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W met de antwoorden op de vragen naar aanleiding van kabinetsreactie op het briefadvies “Groen uit de crisis” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli); Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

  De commissies besluiten de brief van de minister van I&W van 26 mei 2021 (33043/33411, C) voor kennisgeving aan te nemen.