Commissies op dinsdag 22 juni 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35049

  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies besluiten de Kamervoorzitter te adviseren het gevraagde uitstel van plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen (35.049) - welke was voorzien op 29 juni 2021 - te verlenen in afwachting van een door de initiatiefnemers gevraagd RIVM-rapport. De commissies besluiten voorts een brief aan de initiatiefnemers te zenden aangaande het initiatiefwetsvoorstel.

 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.613

  Wet betaald ouderschapsverlof

  De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  2.
  Mondeling overleg toekomst pensioenstelsel d.d. 15 juni 2021

  De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het mondeling overleg toekomst pensioenstelsel van 15 juni 2021.

  3.
  34352, Q

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de monitoring van de Participatiewet; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  De commissie neemt het afschrift van de Tweede Kamerbrief van de minister van SZW over de monitoring van de Participatiewet voor kennisgeving aan.

  4.
  35.542, K / T03011

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontwikkelingen inzake de Europese dimensie van de Tozo-uitkering; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

  De commissie besluit toezegging T03011 (de Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering) als openstaand te blijven beschouwen.

  Ten aanzien van de thans ontvangen antwoorden besluit de commissie op dit moment niet in nader schriftelijk overleg te treden en de uitkomst van de verdere discussie in de Tweede Kamer op dit punt te blijven volgen.

  5.
  35.570 XV / 35.798, H

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

  De commissie besluit de brief over de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35667

  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus) en SP (Gerkens).

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXLII - Europees Semester 2021

  Voorjaarspakket van de Europese Commissie

  De commissies besluiten de conceptbrief vast te stellen en te versturen naar de minister van Financiën. De commissies verzoeken de minister om binnen 2 weken te antwoorden, zodat zij het Voorjaarspakket van de Europese Commissie nog voor het zomerreces opnieuw kunnen agenderen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35696

  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35740

  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt of de griffie al informatie heeft ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot de toezegging over onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking van de publieke omroep (T03060). De griffie meldt dat dit niet het geval is en dat gerappelleerd zal worden.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.505 / 29.232, F

  Brief van de ministers van Financiën en van I&W ter aanbieding van de eerste periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 29 juni 2021.

  2.
  32.140 / 35.241 / 35.305, H

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

  De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën (aan de Tweede Kamer, in afschrift aan de Eerste Kamer) voor een technische briefing inzake de werking van beide pijlers in het OESO-project over een herziening van het internationale belastingsysteem.

  3.
  35.572 / 35.659, X

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); Belastingplan 2021

  De commissie besluit om de brief van 28 mei 2021 van de staatssecretaris van Financiën, net als de Tweede Kamercommissie, te betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

  4.
  Nabespreking (besloten) gesprek met de Algemene Rekenkamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

  De commissie besluit de rapporteurs van de Tweede Kamer uit te nodigen voor een oriënterend gesprek met de commissie voor Financiën.

  Voorts besluit de commissie op 6 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën.

  5.
  35306, E en F

  Brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  De commissie besluit de brieven van de bewindspersonen van Financiën, SZW en OCW voor kennisgeving aan te nemen. De commissie ontvangt te zijner tijd graag de evaluatie van de Subsidieregeling STAP-budget.

 • Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving
  deskundigenbijeenkomst 15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35842

  Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  De commissie brengt blanco eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 6 juli 2021, samen met het oorspronkelijke wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620).

  2.
  35513

  Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts en Doornhof), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole) , PVV (Van Hattem), SP (Kox), ChristenUnie (Talsma), PvdD (Nicolai) en SGP (Schalk).

  3.
  35552 (R2148)

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma) en SGP (Schalk). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op 7 juli a.s. om 12.00 uur, kan de plenaire behandeling op 13 juli a.s. plaatsvinden.

  4.
  33328 / 35112

  Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

  De commissie bespreekt de nadere procedure en aansluitend wordt inbreng voor verslag geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van der Linden). De commissie streeft ernaar om de wetsvoorstellen (33328/35112) zo spoedig mogelijk ná het zomerreces plenair te behandelen.

  5.
  35517

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

  De commissie brengt eindverslag uit. De commissie stelt voor het wetsvoorstel nog vóór het zomerreces plenair te behandelen.

  6.
  T02995

  Toezegging Hoofdlijnen uitvoeringswet (35.418)

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van BZK en besluit deze te betrekken bij de tweede lezing van het grondwetsvoorstel (35785).
  Toezegging T02995 wordt als 'voldaan' aangemerkt.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Tijdpad wetswijzigingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de minister van VWS van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (35526 / 25295, BO)

  De commissies besluiten de met de brief van 14 juni 2021 (35526/25295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat van 13 juli 2021. Ze zien uit naar de spoedige indiening van het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen en De Boer inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlengingsbesluiten t.a.v. de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

  2.
  35526 / 25295, BQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19; Infectieziektenbestrijding

  - De commissies nemen de bij brief van 18 juni 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met enkele redactionele wijzigingen (bijlage bij 35526/25295, BQ) voor kennisgeving aan.
  - De commissies besluiten de bij brief van 18 juni 2021 aangeboden stand van zakenbrief COVID-19 (bijlage bij 35526/25295, BQ) te betrekken bij het debat van 13 juli 2021.
  - De commissies besluiten tevens op een later moment te oordelen over de status van de motie-Van der Voort c.s. (35526, BH).

  3.
  35526 / 25295, BP (betrokken commissies J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de ministers van I&W en van VWS over vergoeding testen voor uitgaande reizigers; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brief van 18 juni 2021 (35526/25295, BP) voor kennisgeving aan.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35603

  Versterking gebouwen in de provincie Groningen

  Kennisgenomen hebbend van de inhoud van de nadere memorie van antwoord (35603, H) alsmede van de agenda van de Tweede Kamer, stellen de commissies vast dat de nog lopende discussie tussen de regering en de Tweede Kamer rond het al dan niet gedifferentieerd in werking laten treden van onderdelen van het wetsvoorstel nog niet tot een afronding is gekomen. In afwachting hiervan besluiten zij, in lijn met hun standpunt van 8 juni jl., de nadere procedure aan te houden tot dinsdag 29 juni 2021.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 18.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35522

  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Schalk (SGP), de procedure aan te houden tot 29 juni 2021.

  2.
  Rapport 'Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen'

  Brief van de minister van LNV van 11 juni 2021 (35600, AA)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 11 juni 2021 (35600, AA) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03112 als voldaan te beschouwen.

  3.
  Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

  Verslag schriftelijk overleg (35600, AB)

  De commissie besluit de beantwoording van de minister van LNV van 14 juni 2021 (35600, AB) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Evaluatie Wet dieren

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en tegelijk te agenderen met de aangekondigde brief van de minister van LNV over hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van amendement nr. 23 bij wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398). De minister heeft aangegeven deze brief naar verwachting voor het zomerreces naar de Kamer te zullen sturen.

  5.
  Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

  De commissie besluit de procedurevergaderingen in de Tweede Kamer aangaande het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie van dit pakket af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  6.
  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 18 juni 2021 (35420, AZ)

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 29 juni 2021.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Crone), mede namens de GroenLinks-fractie. In de conceptbrief zal de minister van BZK onder meer nogmaals zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het ontwerpbesluit en het niet ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State voor te dragen bij de Koning totdat de behandeling ervan in de Eerste Kamer is afgerond. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Desgewenst kunnen de overige fracties nog tot uiterlijk 23 juni 2021, 17.00 uur, inbreng voor nader schriftelijk overleg leveren.

  2.
  Geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Brief van de minister van I&W over de consultatie van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over de rapportage geborgde zetels in waterschapsbesturen; Waterschapsbestel

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 7 januari 2021 (31986, C) voor kennisgeving aan te nemen. Conform de besluitvorming van de commissie op 15 juni 2021 zal na het aanstaande zomerreces de stand van zaken ten aanzien van de geborgde zetels worden besproken, waarbij ook wordt gekeken hoe het met de behandeling van het initiatiefvoorstel Bromet (35608) staat.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De griffier meldt dat de verwachting is dat de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 35626, Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord op 23 juni 2021 ter griffie zal worden ontvangen. De commissie spreekt de voorkeur uit voor plenaire behandeling (inclusief stemming) van het wetsvoorstel op dinsdag 29 juni 2021, en niet reeds op de maandag. De fracties wordt vriendelijk verzocht hun gewenste spreektijden zo snel mogelijk door te geven aan EK Primair Proces.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 18.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

  De commissies besluiten naar aanleiding van de bespreking van de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de heden geformuleerde relevante thema's op 6 juli 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. De commissies besluiten deze vragen te voorzien van een algemene inleiding en de vragen zo mogelijk thematisch te ordenen.

  2.
  Stand van zaken toezeggingen en moties Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving

  Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van LNV over openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving; Omgevingsrecht

  De commissies nemen kennis van de brief van de minister van BZK van 30 april 2021 inzake de stand van zaken van de openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties met betrekking tot de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving (33118, CD) en beschouwen de toezeggingen T02255, T03004, T03007, T02876, T02879, T02852, T02860, T02861, T02866, T02891, T02900 en T02431 daarmee als voldaan.

  Toezeggingen T02884, T02887, T02889, T02908, T03000, T03006, T03009, T02880, T02881, T02882, T02849, T02853, T02857, T02865, T02868, T02869, T02892, T02897, T02898, T02901, T02906 en T03130 blijven als openstaand geregistreerd staan.

  De moties 34985, K, 34986, Y en 34986, AA (was letter X) worden als niet-uitgevoerd beschouwd. Motie 35054, I (was letter H) is wel uitgevoerd.

  De commissies besluiten op 6 juli 2021, ter gelegenheid van de inbreng voor schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vorig agendapunt), de mogelijkheid te geven om vragen te stellen over dan wel opmerkingen te plaatsen bij de nog openstaande toezeggingen dan wel niet uitgevoerde moties.

  3.
  Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

  Het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw (35133, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de termijn waarbinnen het Rijksvastgoedbedrijf komt met de aanpak die, voortbordurend op het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP), bijdraagt aan de implementatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en verzoekt deze aanpak met de leden van deze commissies te delen.