Commissies op dinsdag 16 november 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en BES-fonds (35925 IV)

  Het is de inschatting van de commissie geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over het begrotingswetsvoorstel Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (IV) 2022. De commissie zal hierover definitief besluiten bij de procedure van het wetsvoorstel.

  2.
  35925 IV / 34269, C

  Brief van de staatssecretaris van BZK betreft de besluitvorming Rijksministerraad d.d. 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Curaçao vierde kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit de brief inzake liquiditeitssteun Curaçao vierde kwartaal voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  T02659 en T02784; 35925 XV, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  De commissie besluit toezeggingen T02659 en T02784 als openstaand te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2022.

  4.
  Rondvraag

  Een aantal leden vraagt aandacht voor de beëindiging van de financiële steun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk die wordt verstrekt teneinde de gevolgen van de coronapandemie te mitigeren. Deze leden zullen inbreng leveren voor een brief aan de regering, waarvan het concept per e-mail zal circuleren in de commissie.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33542, J

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering; Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

  De commissie besluit op 30 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  2.
  35355, F

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens; In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

  De commissie besluit op 30 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  3.
  35447, G

  Brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met advies over het gewijzigde wetsvoorstel; Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  De commissie neemt kennis van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens van 9 november 2021 en besluit dit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447), die zal aanvangen wanneer ook de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel is ontvangen.

  Voorts besluit de commissie bij het ministerie van J&V te informeren naar een eventuele aanpassing van het wetsvoorstel naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  4.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  De commissie bespreekt de uitnodiging van de minister van BZK van 29 oktober 2021 (28362, B) om deel te nemen aan de evaluatie van Bureau Gateway betreffende de eerste ervaringen met departementale beslisnota's. De commissie geeft aan een evaluatie op een later moment wenselijker te vinden, nu nog weinig ervaring is opgedaan met deze nota's. De commissievoorzitter en het lid Janssen (SP) hebben interesse in deelname aan de evaluatie.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, MO

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad 7-8 oktober 2021; JBZ-Raad

  Inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. het verslag van de formele JBZ-Raad van 7-8 oktober 2021 (32317, MO) en het Action Plan Afghanistan wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Vos), GroenLinks (Karimi) en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35604, D

  Brief van de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

  De commissie besluit n.a.v. de brief van de staatssecretaris van J&V van 1 november 2021 (35604, D) op 30 november 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  2.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  De commissie bespreekt de uitnodiging van de minister van BZK van 29 oktober 2021 (28362, B) om deel te nemen aan de evaluatie van Bureau Gateway betreffende de eerste ervaringen met departementale beslisnota's. Het lid Karimi (GroenLinks) geeft aan medewerking te willen verlenen aan deze evaluatie.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35925 XV, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  De commissie besluit:
  - toezeggingen T02930, T03066, T03067, T03099 en T03183 als "voldaan" aan te merken;
  - toezegging T02928 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met deadline 1 januari 2022; en,
  - toezeggingen T02731, T02973, T03011 en T03100 als "openstaand" te blijven beschouwen met (nieuwe) deadline 1 januari 2022.

  2.
  32043, AW

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit de antwoordbrief over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen (32043, AW) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35483, I

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg omtrent de onderwijsroute; Wet inburgering 2021

  De commissie besluit de brief over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg omtrent de onderwijsroute (35483, I) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek om deelname aan de Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  De commissie constateert dat zij op dit moment nog te weinig beslisnota's bij de categorieën wetgeving en beleidsvorming heeft ontvangen om nu al te kunnen evalueren.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35927

  Belastingplan 2022

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het Belastingplan 2022: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

  2.
  35928

  Overige fiscale maatregelen 2022

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

  3.
  35931

  Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

  4.
  35932

  Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsvermindering: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

  5.
  35933

  Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

  6.
  35873

  Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het wetsvoorstel Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

  7.
  35925, C

  Verslag schriftelijk overleg Algemene financiële beschouwingen 2021

  De commissie besluit dat het afdoende is om het verslag schriftelijk overleg Algemene financiële beschouwingen te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen 2021.

  8.
  35420, BH

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de brief van 5 november 2021 van de minister van EZK (35420, BH) voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  35304, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie en de minister van LNV over de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE); Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 23 november 2021.

  10.
  21.501-07, DP

  Brief van de minister van Financiën inzake afspraken vervolgproces met betrekking tot het Nederlandse Recovery and Resilience Plan (RRP); Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 11 november 2021 van de minister van Financiën (21501-07, DP) voor kennisgeving aan te nemen.

  11.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  De commissie stelt vast dat er geen behoefte is aan deelname aan de tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s.

  12.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit volgende week de spreektijden bij de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a. te bespreken. Als richtsnoer zouden de spreektijden AFB kunnen gelden, zij het alleen voor de eerste termijn.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35865

  Implementatie Telecomcode

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 2021.

  2.
  Nationaal Waterstof Programma

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2 november 2021 (32813, AB)

  De commissie besluit de toezegging T03250 als voldaan te beschouwen en het Nationaal Waterstof Programma te betrekken bij de technische briefing op 30 november 2021 inzake nieuwe energiebronnen.

  3.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2021 (28362, B)

  De commissie bespreekt de uitnodiging van de minister van BZK en stelt vast dat er vooralsnog geen behoefte is aan deelname aan de tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit, gelet op de actuele coronamaatregelen, de technische briefing inzake nieuwe energiebronnen op 30 november 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34453, X en Y

  De commissie besluit tot uiterlijk 18 november 2021, 12.00 uur gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Ze verzoekt de minister de vragen uit de nog te versturen brief uiterlijk maandag 22 november 2021, 12.00 uur te beantwoorden, teneinde over dit onderwerp op dinsdag 23 november 2021 als commissie opnieuw te kunnen beraadslagen.

  2.
  35488, F

  Brief van de minister van BZK over de uitkomsten van onderzoeken naar huurprijsregulering; Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 3 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  De leden van de commissie geven aan dat er momenteel nog te weinig ervaring is opgedaan met departementale beslisnota's om zinvol deel te kunnen nemen aan een tussentijdse evaluatie. Ze worden graag betrokken bij een volgende evaluatie, zodra meer beslisnota's zijn ontvangen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Ambtelijk wordt aangegeven dat in de commissievergadering Financiën van hedenmiddag is voorgesteld om op 23 november 2021 het voorbereidend onderzoek te houden van wetsvoorstel 35932 (Wet Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen). De leden van de commissie BiZa/AZ wordt eveneens de mogelijkheid geboden inbreng leveren voor het voorlopig verslag.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526 / 25295, CQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van een regeling over verplichte sluitingstijden voor winkels en eet-en-drinkgelegenheden, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het vaststellen van uitzonderingen op de veilige afstand van anderhalve meter, en het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op anderhalve meter en de stand van zaken Covid-19; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten dat de brief van de minister van VWS van 12 november 2021 desgewenst betrokken kan worden bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899), dat voorzien is voor 23 november 2021.

  2.
  Ingediende en aangekondigde wetgeving ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV, OCW en SZW)

  Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS)

  De commissies bespreken de brief van de minister van VWS van 15 november 2021 over ingediende en aangekondigde wetsvoorstellen betreffende de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen.

  Ten aanzien van het wetsvoorstel Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961) besluiten de commissies 23 november 2021 de procedure te bespreken indien het wetsvoorstel deze week aanvaard wordt door de Tweede Kamer.

  Ten aanzien van de overige drie wetsvoorstellen, die thans nog niet zijn ingediend bij de Tweede Kamer, besluiten de commissies het in voornoemde brief verwoorde spoedverzoek van de minister van VWS opnieuw te bezien als de desbetreffende wetsvoorstellen bij de Eerste Kamer voor procedure voorliggen.

  3.
  CoronaCheck-app (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 5 november 2021 in reactie op de brief van 8 oktober 2021 (verslag schriftelijk overleg (35538, Z))

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 5 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Versnellen boostervaccinatie COVID-19 (betrokken commissie: VWS)

  Brief van de minister van VWS van 12 november 2021 inzake het versnellen van de boostervaccinatie COVID-19 (25295, S)

  De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 12 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Rondvraag

  - De commissies benadrukken nogmaals dat zij de beantwoording van de verzamelbrief inzake Covid-19-maatregelen van 8 november 2021 uiterlijk 19 november 2021 wensen te ontvangen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899), dat voorzien is voor 23 november 2021.

  - De griffie wordt gevraagd navraag te doen bij het ministerie van VWS naar de vaststelling van het koninklijk besluit betreffende de verlenging per 1 de­cem­ber 2021 van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35665

  Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 23 november 2021, wanneer ook de nadere procedure betreffende het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504) besproken wordt.

  2.
  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 23 november 2021.

  3.
  Afronding implementatie nieuwe Donorwet

  Verslag schriftelijk overleg (33506, AP)

  De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg en neemt daarmee de brief van de staatssecretaris van VWS van 1 november 2021 voor kennisgeving aan. Toezegging T02595 (Voorlichting kwetsbare groepen) wordt daarmee als voldaan aangemerkt.

  4.
  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 11 november 2021 (29447, O)

  De commissie besluit op 23 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5.
  Rappel toezeggingen

  Verslag schriftelijk overleg (35925 XVI, B)

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister van VWS van 5 november 2021 op het rappel toezeggingen:

  - Toezegging T02594 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2022;
  - Toezegging T02833 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2022;
  - Toezegging T03265 als voldaan aan te merken.

  De reacties op de toezeggingen T02813, T03143, T03264 en T03266 zullen in andere commissie(s) besproken worden.

  6.
  Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

  Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2021 (28362, B)

  De commissie bespreekt de uitnodiging van de minister van BZK van 29 oktober 2021 om deel te nemen aan de evaluatie van Bureau Gateway betreffende de eerste ervaringen met departementale beslisnota's. Leden die interesse hebben in deelname, kunnen zich per e-mail melden bij de commissiegriffier.