Commissies op dinsdag 23 november 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  video-vergadering 12.45 uur
 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35897

  Verzamelwet SZW 2022

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 2021.

  2.
  35845

  Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos), SP (Kox), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Van Rooijen), SGP (Schalk) en OSF (Raven).

  3.
  35420, BI

  Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal (35420, BI) - voor zover dit het werkterrein van de commissie raakt - voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  E200027; 35639, C

  Brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

  De commissie besluit op 30 november 2021 de mogelijkheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de brief over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ (35639, C).

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgang stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 12 november 2021 (35334, AK)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 7 december 2021.

  2.
  Stikstofproblematiek

  Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35600 / 33576, AL)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Rappel toezeggingen LNV

  Verslag schriftelijk overleg (35925 XIV, A)

  In reactie op de brief van de minister van LNV van 2 november 2021 inzake het rappel toezeggingen LNV besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

  - Toezeggingen T02011, T02822, T02826, T02828, T03102, T03106, T03107, T03076 op voldaan te zetten;
  - Toezeggingen T01556, T02829, T03111 en T03115 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen;
  - Toezeggingen T03103 en T03104 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2022;
  - Toezeggingen T03118 en T03109 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2022;
  - Toezegging T03119 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2024;
  - Toezegging T02487 als legisprudentie aan te merken.

  4.
  Rappel toezeggingen EZK

  Verslag schriftelijk overleg (35925 XIII, A)

  In reactie op de brief van de minister van EZK van 1 november 2021 inzake het rappel toezeggingen EZK besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02974 op voldaan te zetten;
  - Toezeggingen T01036, T01691 en T03248 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2022;
  - Toezegging T02975 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2023;
  - Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2023;
  - Toezegging T02409 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen indien de bijlage waar de minister in zijn reactie naar verwijst is ontvangen;
  - Toezegging T02811 als openstaand te beschouwen, aangezien deze toezegging is aangemerkt als legisprudentie.

  5.
  Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

  Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en gezamenlijk met de 9de incidentele suppletoire begroting EZK 2021 (35937) te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie graag geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer. Voorts stelt de commissie zich de vraag welke commissie ten aanzien van dit onderwerp leidend zou dienen te zijn; EZK/LNV, Financiën of SZW.

  6.
  Registratie ritueel geslachte dieren

  De commissie besluit de voorgelegde rappelbrief aan te vullen met een enkele zin en deze aldus vastgestelde commissiebrief naar de minister van LNV te sturen.
  Voorts besluit zij de aanvullende inbreng van enkele fracties rondom dit onderwerp in een separate brief te verwerken. Aanvullende inbreng wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7.
  Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021

  Brief van de minister van EZK van 18 november 2021 (35925 XIII, B)

  De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 november 2021 (35925 XIII, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Toetsingskader t.b.v. Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023

  Brief van staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie van 18 november 2021 (31239, A)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie graag geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210026 - Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

  De commissie besluit de kabinetsappreciatie van het Uitbreidingspakket 2021 te betrekken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU, dat op 1 februari 2021 staat ingepland. De conceptbrief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog met vragen van de Fractie-Nanninga wordt ongewijzigd vastgesteld.

  2.
  Algemene Europese Beschouwingen 2022

  Met het oog op doorgeleiding naar het College van Senioren bespreekt de commissie de datum voor de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 2022 en spreekt hierbij een voorkeur uit voor 14 juni 2022.

  3.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie bespreekt de transparantie van het verloop en de bekendheid in Nederland van de Conferentie over de Toekomst van Europa en besluit hierover in schriftelijk overleg te treden met de regering. Daaraan voorafgaande wil zij vóór de eerstvolgende plenaire Conferentie in december Nederlandse deelnemers uit de burgerdelegatie uitnodigen voor een gesprek over het verloop van de Conferentie.
  De commissie stemt daarnaast in met de registratie van de toezeggingen gedaan in het mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Koole op 12 oktober jl.

  4.
  LXVI plenaire COSAC, 29-30 november 2021

  De commissie stelt de ambtelijk voorbereide annotaties vast en verzoekt de delegatie om het Sloveense EU-Voorzitterschap te bevragen op hun inzet bij het asiel- en migratiepact.

  5.
  LIBE ICM over Rule of law en Brief Rechtsstaatinstrumentarium

  De leden Koole (PvdA) en Beukering (Fractie-Nanninga) geven aan te willen deelnemen aan de LIBE ICM over de Rechtsstaat op 9 december 2021. De brief over het EU-Rechtsstaatinstrumentarium (35.295, Q) zal worden betrokken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU.

  6.
  21.501-02 EK, DL

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 november 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 november 2021.

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van de aankondiging van een briefing door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie over het Werkprogramma van de Europese Commissie 2022, die op 30 november 2021, 16:30-17:30 uur, zal plaatsvinden.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35811, 34558, J en T02762

  Toezegging In de toelichting van de AMvB’s ingaan op de aspecten noodweer en geweldsinstructie (34.558); Brief van de minister van J&V over de notificatie van het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling Bescherming koopvaardij bij de Europese Commissie; Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij; Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij

  De commissie brengt blanco eindverslag uit ten aanzien van het wetsvoorstel Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij (35811) en stelt voor op 30 november 2021 te stemmen over dit wetsvoorstel.

  De commissie besluit de brief van de minister van J&V van 5 november 2021 (34558, J) voor kennisgeving aan te nemen.

  Daarnaast besluit de commissie toezegging T02762 als voldaan aan te merken.

  2.
  34861, J en K

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven; Brief van de minister van J&V met de beleidsreactie op de evaluatie van de PNR-wet; Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  De commissie besluit de behandeling van de brieven van de minister van J&V van 12 november 2021 inzake de evaluatie van de PNR-wet (34861, J) en de aanbieding van het ontwerpbesluit (34861, K) aan te houden tot 21 december 2021, in afwachting van de behandeling van de eerstgenoemde brief in de Tweede Kamer. De commissie zal een brief sturen aan de minister van J&V om de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit te stuiten.

  3.
  35349, F , T03280 en T03286

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de inwerkingtreding van de wet uitbreiding slachtofferrechten en ter aanbieding van de eindrapportage meerjarenagenda slachtofferbeleid; Wet uitbreiding slachtofferrechten; Toezegging Gesprek Raad van Journalistiek over motie 50PLUS inzake bescherming privacy slachtoffers (35.349); Toezegging Voortgangsbrief overwegingen dictum (35.349)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 15 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de toezeggingen T03280 en T03286 als voldaan aan te merken.

  4.
  T02813

  Toezegging Aandacht voor kwetsbare groepen en jongeren in de aanvullende preventieaanpak van drugsgebruik (34.997)

  De commissie besluit toezegging T02813 als voldaan aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 5 november 2021 (35925 XVI, B), mits het lid Dittrich (D66) - dat bij de bespreking van dit agendapunt afwezig was - daarmee kan instemmen. Dit zal ambtelijk nagevraagd worden.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter meldt dat de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) is ontvangen op 23 november 2021. De procedure met betrekking tot dit wetsvoorstel zal op 30 november 2021 geagendeerd worden.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35590, J/28

  Brief regering; Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  De commissie besluit de brief van 29 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35552 (R2148), D inzake T03278

  Toezegging Etnisch profileren bij vingerafdruk (35.552 (R2148))

  De commissie besluit de brief van 12 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de uitvoeringsstatus van toezegging T03278 op voldaan te zetten.

  3.
  27926, K

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actualiteit in het huurbeleid; Huurbeleid

  De commissie wenst het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 7 december 2021. Ambtelijk zal worden nagegaan op welke wijze de Tweede Kamer de brief van de minister van BZK behandelt.

  4.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit de brief van 22 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de minister van BZK door middel van deze korte aantekening te laten weten dat het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) aan de Raad van State kan worden voorgelegd ter verkrijging van advies.
  De commissie spreekt tevens uit dat zij door de minister van BZK middels de monitoringsrapportage geïnformeerd wenst te worden over het advies van de Raad van State en over de mate waarin de inbreng vanuit de commissie in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.

  5.
  35925 VII / 35925 IV, A

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

  In reactie op de brief van de minister van BZK van 12 november 2021 inzake het rappel toezeggingen BZK besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen. De uitvoeringsstatus van toezegging T02575 zal ongewijzigd blijven (openstaand).
  De commissie besluit:
  - de deadline van toezegging T01237 te verschuiven naar 1 januari 2023;
  - Toezegging T02277 als voldaan aan te merken;
  - de deadline van toezegging T02425 te verschuiven naar 1 januari 2023;
  - de deadline van toezegging T02426 te verschuiven naar 1 januari 2023;
  - de deadline van toezegging T02463 te verschuiven naar 1 juli 2022;
  - Toezegging T02575 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - de deadline van toezegging T02736 te verschuiven naar 1 juli 2022;
  - de deadline van toezegging T02737 te verschuiven naar 31 december 2021;
  - Toezegging T02840 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T02841 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T02845 ongewijzigd te laten (deels voldaan);
  - Toezegging T02943 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T02945 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - Toezegging T02994 als voldaan te zetten;
  - Toezegging T03025 als voldaan aan te merken;
  - de deadline van toezegging T03047 te verschuiven naar 1 januari 2022;
  - de deadline van toezegging T03048 te verschuiven naar 1 juli 2022;
  - Toezegging T03155 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03195 is reeds als voldaan aangemerkt;
  - Toezegging T03198 is reeds als voldaan aangemerkt;
  - de deadline van toezegging T01443 te verschuiven naar 1 januari 2027;
  - Toezegging T01687 als voldaan aan te merken;
  - de deadline van toezegging T02238 te verschuiven naar 1 maart 2022;
  - Toezegging T02946 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03194 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - Toezegging T03196 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03199 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - de deadline van toezegging T03207 te verschuiven naar 1 juni 2022;
  - de deadline van toezegging T03208 te verschuiven naar 1 juni 2022;
  - de deadline van toezegging T03209 te verschuiven naar 1 april 2022;
  - Toezegging T03210 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03211 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03212 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - Toezegging T03213 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03245 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T03246 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - Toezegging T03247 ongewijzigd te laten (openstaand);
  - de deadline van toezegging T03262 te verschuiven naar 1 mei 2022.

  6.
  35925 X, A

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

  In reactie op de brief van de minister van Defensie van 17 november 2021 inzake het rappel toezeggingen Defensie besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02465 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T02468 als voldaan aan te merken;
  - Toezegging T02475 als voldaan aan te merken.

  7.
  33797, AB

  Brief van de minister van BZK met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente 's-Hertogenbosch voor een gebiedsaanwijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De commissie besluit de brief van 18 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  35424

  Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  De commissie besluit de brief van 18 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  Rondvraag

  Ambtelijk zal worden gevraagd bij het ministerie van BZK om de brief aan de Tweede Kamer over de rol van provincies bij gemeentelijke herindelingen ook te doen toekomen aan de Eerste Kamer.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35927

  Belastingplan 2022

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Van der Linden), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

  De commissie besluit naast de staatssecretarissen van Financiën ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022. De commissie besluit volgende week over het al dan niet separaat behandelen van het wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.

  Voorts besluit de commissie de spreektijden van de AFB als leidraad aan te houden voor het eerste termijn van de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan.

  2.
  35928

  Overige fiscale maatregelen 2022

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), FVD (Frentrop) en 50PLUS (Van Rooijen).

  3.
  35931

  Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en 50PLUS (Van Rooijen).

  4.
  35932

  Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

  Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd, zodat de commissie volgende week eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling zal kunnen vaststellen.

  5.
  35933

  Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

  6.
  35873

  Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

  7.
  35304, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie en de minister van LNV over de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE); Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK en de minister van LNV van 9 november 2021 (35304, J) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a.

  8.
  35704 / 35468, M

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

  De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer.

  9.
  35572, AC

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van de Leden Essers en Geerdink c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 12 november 2021 (35572, AC) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a.

  Tevens besluit de commissie de motie van de leden Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting als uitgevoerd aan te merken.

  10.
  35420, BI

  Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en na te gaan of deze brief gezamenlijk met de commissie EZK/LNV behandeld kan worden.

  11.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit begin 2022 met een brede kring van genodigden, waaronder de Nationale Ombudsman, te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210008

  Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

  De commissies besluiten, op verzoek van het lid Karimi (GL), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 7 december 2021.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29521

  Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De fracties van CDA, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie sluiten zich aan bij de vragen van de D66-fractie in de voorgelegde conceptbrief. Het lid van de OSF-fractie (Raven) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd,

  2.
  29521

  Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de brief van de regering d.d. 5 november 2021 opnieuw te agenderen.

  3.
  35925 X,

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

  De commissie besluit toezeggingen T02925, T02981, en T02982 op voldaan te zetten.

  4.
  T03132

  Toezegging Kabinetsinzet gesprek met directeur-generaal Wereldhandelsorganisatie inzake duurzaamheid (35.570 XVII); Brief van de minister voor BHenO inzake toezegging Kabinetsinzet gesprek met directeur-generaal Wereldhandelsorganisatie inzake duurzaamheid; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  De commissie besluit toezegging T03132 op voldaan te zetten. Tevens besluit de commissie de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 18 november 2021 te betrekken bij het debat over Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022.

  5.
  Bouwstenen IMVO-wetgeving

  Brief van de minister voor BHenO inzake bouwstenen voor IMVO-wetgeving; Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  De commissie besluit de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 november 2021 te betrekken bij het debat over Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022.

  6.
  Terugkoppeling ICM Responding to Foreign Interference in Cooperation with Like-Minded Democracies

  Het lid Koole (PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire commissievergadering van het EP inzake buitenlandse inmenging bij gelijkgestemde democratieën, die op 9 november jl. in hybride vorm plaatsvond.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35720

  Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35626 / 34717, D

  Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer; Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

  Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer (35626 / 34717, D) zal het lid Dessing (FVD) later deze week inbreng leveren voor schriftelijk overleg. De conceptbrief wordt aan de commissieleden rondgemaild.

  3.
  Verzamelbrief luchtvaart

  Brief regering; Verzamelbrief Luchtvaart; Luchtvaartbeleid

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden. Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar (het verslag van) de technische briefing in de Tweede Kamer over het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) en natuurvergunning van 11 november 2021 en te informeren naar de stand van zaken ten aanzien van het commissiedebat Luchtvaart.

  4.
  Geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en situatie bij het CBR

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 26 maart 2021 (29398, T) voor kennisgeving aan te nemen en het onderwerp 'geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en de situatie bij het CBR' vooralsnog geen vervolg te geven.

  5.
  Mededelingen en informatie

  Ten aanzien van de tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota's stelt de commissie vast dat er vooralsnog geen behoefte is aan deelname aan deze evaluatie.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 17.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK (voor zover het IWO-toezeggingen betreft)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

  In reactie op de brief van de minister van BZK van 12 november 2021 (35925 VII / 35925 IV, A) inzake het rappel toezeggingen BZK besluiten de commissies om een nadere toelichting te vragen op de uitvoering van de toezeggingen T02867, T02849, T02857, T02887 en T02908. De staf mailt hiervoor een conceptbrief rond. Voor wat betreft de overige toezeggingen wordt door de commissies het ambtelijk voorstel overgenomen en besluiten zij als volgt:
  - toezeggingen T02883, T02889, T02897, T02901, T03131 als "voldaan" aan te merken;
  - toezegging T02853 als “deels voldaan” aan te merken;
  - toezegging T02881 als “deels voldaan” te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 januari 2023;
  - toezeggingen T02442, T02854, T02892, T02898, T02873, T03130 als “openstaand” te blijven beschouwen;
  - toezegging T03063 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 30 november 2021;
  - toezeggingen T02884 en T02906 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2022;
  - toezeggingen T02880 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2022;
  - toezeggingen T02882 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2022, in afwachting van de volgende monitor;
  - toezeggingen T02869, T02874 en T03129 als “openstaand” te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 april 2022, en
  - toezegging T02444 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2023.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35961 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ)

  Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

  De commissies besluiten uiterlijk donderdag 25 november 2021, 12.00 uur inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - uiterlijk vrijdag 26 november 2021 - wordt voorgesteld het plenaire debat, inclusief eventuele stemmingen, te houden op dinsdag 30 november 2021.

  2.
  Ingediende wetsvoorstellen en voorgehangen AMvB ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

  Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS) en van 22 november 2021 (35972, A)

  De commissies nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen 35971, 35972 en 35973.
  De commissies stellen de conceptbrief in reactie op het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen (35972, A en bijlagen) ongewijzigd vast.

  3.
  35526 / 25295, CU (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het toevoegen van mogelijkheden voor het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs en enkele herstelpunten en in verband met het herstellen van enkele omissies, en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het opnemen van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen en wijzigingen ten aanzien van testverplichtingen; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brief van 22 november 2021 met de ministeriële regelingen voor kennisgeving aan.

  4.
  35526 / 25295, CV (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het advies naar aanleiding van het 130e OMT en de kabinetsreactie; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen kennis van de brief van 22 november 2021 ter aanbieding van het advies naar aanleiding van het 130e OMT en de kabinetsreactie. De brief kan desgewenst worden betrokken bij een volgend debat over covid-19-maatregelen.

  5.
  T03150 - Toezegging Inzet vaccins buitenland (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 25295, CR)

  De commissies besluiten op 30 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T03150 wordt met de brief van 15 november 2021 over de inzet van vaccins in het buitenland, aangemerkt als voldaan.

  6.
  Verzamelbrief vragen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de minister van VWS van 19 november 2021 in reactie op de brief van 8 november 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526 / 25295, CT))

  De commissies nemen de brief van 19 november 2021 voor kennisgeving aan.

  7.
  Toezeggingen T03143 - Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak; T03264 - Positie jongeren in voortgangsbrieven; T03266 - Kabinetsstandpunt draaiboek FMS en KNMG (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Verslag schriftelijk overleg (35925 XVI, B)

  De commissies besluiten toezegging T03264 en T03266 aan te merken als voldaan; toezegging T03143 blijft als openstaand geregistreerd staan.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35504

  Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35665

  Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  3.
  Definitieve kaderbrief Wlz 2022

  Verslag schriftelijk overleg (34104, AB)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  4.
  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

  De commissie besluit de brief van 8 november jl. (verslag schriftelijk overleg; 32647, E) op 7 december 2021 opnieuw ter bespreking te agenderen.

  5.
  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 11 november 2021 (29447, O)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

  6.
  Mededelingen en informatie

  Er is een verzoek ontvangen inzake de evaluatie van de Gezondheidsraad. Leden die aan deze evaluatie wensen deel te nemen kunnen dit doorgeven aan de griffie.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 18.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35554, L

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BVOM over drie mediatoezeggingen; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie besluit de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 november 2021 (35554, L) voor kennisgeving aan te nemen.

  De commissie verzoekt de griffie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap navraag te doen naar het tijdpad wat betreft de voor dit najaar aangekondigde onderzoeksopzet in het kader van toezegging T03060 (Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking).

  2.
  Toezegging T02623 / motie 34911, H

  Brief van de minister van OCW over rapportage evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld; Verlaagd wettelijk collegegeld

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 november 2021 (34911, N) toezegging T02623 als voldaan aan te merken en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 30 november 2021.

  3.
  Inhoudelijk kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur

  De commissie besluit het openbare fysieke kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur - dat voorzien was voor 30 november 2021 - te verplaatsen naar januari 2022 in verband met de verslechterde coronaomstandigheden. Zij vindt een openbaar fysiek gesprek namelijk wenselijker dan een gesprek in digitale vorm. De griffie wordt gevraagd bij de Raad voor Cultuur navraag te doen naar opties voor data in januari 2022. Mochten de coronaomstandigheden op dat moment nog van dien aard zijn dat een fysiek gesprek niet mogelijk is, dan zal het gesprek alsnog op digitale wijze plaatsvinden.