Commissies op dinsdag 4 oktober 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Huishoudelijke Commissie
  8.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag vorige vergadering

  Verslag vastgesteld.

  2. Kennismaking waarnemend Beveiligingsautoriteit (BVA)

  Geen besluitpunten.

  3. Stand van zaken renovatie Binnenhof

  Geen besluitpunten.

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 33797, AI

  Brief van de minister voor VRO over lokale evaluaties inzake de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp); Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De commissie besluit de bespreking van de brief van 19 september 2022 van de minister voor VRO inzake de lokale evaluaties over de toepassing Wbmgp aan te houden. Zij wenst deze te bespreken zodra de beantwoording van de vragen over de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht is ontvangen.

  2. 33797, AH

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Zaanstad voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de beantwoording van de vragen over de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht is ontvangen. Zij wenst het punt dan samen te agenderen met de brief d.d. 19 september jl. van de minister voor VRO inzake de lokale evaluaties van de Wbmgp

  3. 29362, J

  De commissie besluit de brief van 26 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen en wenst het Interbestuurlijk programma over een half jaar opnieuw te agenderen. In de commissie wordt van gedachten gewisseld over de grenzen en reikwijdte van de behandeling van het IBP in deze commissie (IBP als structuur of ook inhoudelijke dossiers).

  4. 34972 / 35868, V

  Brief van de staatssecretaris van BZK over interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo); Wet digitale overheid

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de memorie van antwoord inzake het wetsvoostel Wet digitale overheid en de bijbehorende novelle is ontvangen.

  5. Mededelingen en informatie

  De commissie wenst het voorstel 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022' (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) (36177) in procedure te nemen en stelt voor het voorbereidend onderzoek op 1 november 2022 te houden.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Rechtsstaatrapport 2022

  De commissies besluiten om het Rechtsstaatrapport 2022 in behandeling te nemen en vooralsnog (online) te bespreken met de betrokken Eurocommissaris(sen). Daarnaast besluiten de commissies om de Tweede Kamerrapporteurs over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te nodigen voor een gesprek. De commissies zien af van een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan de rechtsstaatdialoog in de RAZ van 18 november 2022.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35982, G

  Motie van het lid Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie

  De commissie besluit op 18 oktober 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de brief van 8 juli 2022 (35.508, V).

  2. 35982, J

  Brief van de minister van BuZa inzake actualisatie Staat van de Unie 2022; Staat van de Europese Unie 2022

  De commissie neemt kennis van de actualisatie van de Staat van de Unie 2022 (35.982, J).

  3. Besloten technische briefing toetreding EU tot EVRM

  De commissie stemt ermee in om de door de minister van Buitenlandse Zaken aangeboden besloten technische briefing te houden op 8 november 2022 van 17:30 - 18:30 uur.

  4. LXVIII Plenaire COSAC, 13-15 november 2022

  Commissievoorzitter Oomen-Ruijten geeft aan deel te nemen aan de plenaire COSAC op 13-15 november 2022.

  5. 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad van 7 oktober 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 20 september 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag Raad Algemene Zaken van 20 september 2022 (21.501-02, EM), de geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022 (21.501-20, CQ) en van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022 (21.501-20, CP).

  6. Mededelingen en informatie

  Deelname aan de interparlementaire commissievergadering van de AFCO-commissie op 26 oktober over de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt per e-mail geïnventariseerd.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35099, S

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).

  2. 35925 IV / 34269, O & 35925 IV / 34269, N

  Brief van de staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad op 24 juni 2022 over afbouw van de salariskortingen; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming door de Rijksministerraad d.d. 4 februari 2022 over afwijken begrotingsnormen, afbouw salariskorting en de verlenging Protocol Aruba-Nederland; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit op 11 oktober 2022 gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.

  3. 35925 IV / 34269, Q

  Brief van de staatssecretaris van BZK over liquiditeitssteun derde kwartaal 2022; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie neemt de brief over liquiditeitssteun derde kwartaal 2022 (35925 IV / 34269, Q) voor kennisgeving aan.

  4. 35422 / 34877, K

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake 9de voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

  De commissie besluit toezegging T02532 (kwartaalrapportages Sint Eustatius) te plaatsen in de categorie "legisprudentie" en neemt de 9e voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34877, K) voor kennisgeving aan.

  5. 35925 IV, P

  Brief van de staatssecretaris van BZK over reisverslagen, de hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

  De commissie neemt met belangstelling kennis van de brief over reisverslagen, de hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop (35925 IV, P). De commissie besluit dientengevolge toezegging T03275 onveranderd als openstaand te blijven beschouwen.

  6. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Brief regering; Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

  De commissie blikt terug op het verloop van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat plaatsvond van 27 tot en met 30 september 2022 in Den Haag.
  Het komende IPKO op Curaçao vindt plaats in de periode 25 februari - 3 maart 2023. De commissie herbevestigt haar besluit d.d. 28 september 2022 inzake de delegatiesamenstelling vanuit de Eerste Kamer voor het komende IPKO: commissievoorzitter (GroenLinks), VVD, CDA, PvdA en PvdD.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35990

  Introductie gecombineerde geslachtsnaam

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 1 november 2022 te houden.

  2. 35991

  Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 oktober 2022 te houden.

  3. Terugkoppeling uit de werkgroep AI

  De commissie besluit de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering te verzoeken te reflecteren op twee notities van het Rathenau Instituut, die zijn opgesteld rondom de verdiepingssessies over AI en algoritmische besluitvorming die de werkgroep AI heeft georganiseerd. De daartoe bijgevoegde conceptbrief, waarin de staatsecretaris wordt verzocht voor 15 december 2022 te reageren, wordt door de commissie vastgesteld.

  De commissie stelt de Kamer voor begin 2023 met de staatssecretaris in debat te gaan over de in de notities van het Rathenau Instituut aangereikte handelingsopties om als Kamer meer grip te kunnen krijgen op algoritmische besluitvorming door de overheid. Na ontvangst van de reflectie van de staatssecretaris wordt te zijner tijd de nadere vorm van debat bepaald.

  4. T02643

  Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 18 oktober 2022.

  5. 35925 VI, AB

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolai).

  6. E220008

  Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het voorstel voor een Dataverordening; EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de reactie van de regering inzake het nader schriftelijk overleg over de Dataverordening is ontvangen.

  7. COM(2022)454

  Proposal for a Regulation on horizontal cybersecurity requirements (Cyber Resilience Act)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche is ontvangen.

  8. COM(2022)495, 496

  EU-voorstellen inzake nieuwe aansprakelijkheidsregels voor producten en artificiële intelligentie

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche is ontvangen.

  9. Gewenste datum technische briefing over inclusieve politie-organisatie

  De commissie besluit de technische briefing plaats te laten vinden in februari 2023 en spreekt de hoop uit dat voorafgaand de kabinetsreactie op het POC-rapport effectiviteit antidiscriminatiewetgeving, inclusief het deelrapport Politie (dossier CXLVI), is ontvangen, zodat dit betrokken kan worden bij de technische briefing.

  10. Voorbereiding ontvangst Hoge Raad 1 november 2022

  De commissie wenst de volgende suggesties voor stellingen/vragen/onderwerpen aan te dragen:
  - constitutionele toetsing en het advies van de Hoge Raad over dit onderwerp;
  - de rol van de Hoge Raad in een structurele dialoog tussen de verschillende staatsmachten en de samenleving (burgerperspectief);
  - hardheidsclausule.

  11. Mededelingen en informatie

  Inzake het voorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) is hoofdelijke stemming verzocht, deze zal plaatsvinden op 18 oktober 2022.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35925 XV, L

  Brief van de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos), D66 (Moonen), SP (Kox) en PvdD (Prast).

  2. T03101 / 35483, K

  Brief van de minister van SZW over de werking van de Wet inburgering 2021; Wet inburgering 2021

  De commissie neemt de Verzamelbrief Wet inburgering 2021 voor kennisgeving aan. De status van toezegging T03101 blijft ongewijzigd.

  3. EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten en de aanbeveling na ommekomst daarvan opnieuw ter bespreking te agenderen.

  4. 21501-31, AX

  Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC van 13-14 oktober 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt de geannoteerde agenda (21501-31, AX) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 19637, J

  Brief van de staatssecretaris van J&V over menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem).

  2. 35295 / 32317, AD

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  3. E220017 en E220018

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

  De commissie besluit in de eerstvolgende commissievergadering gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissieleden verzoeken de griffie om - in verband met samenloop met de fractievergaderingen - de mogelijkheden na te gaan het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022 te verplaatsen naar het eind van de middag of begin van de avond op 29 november a.s.

  5. Rondvraag

  Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan dat vandaag in de commissievergadering van BiZa/AZ is besloten het voorbereidend onderzoek inzake het voorstel 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022' (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) (36177) te houden op 1 november 2022. Dit zal worden geagendeerd in een gecombineerde vergadering met I&A/JBZ.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35824

  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  De commissie verzoekt om een technische briefing over het wetsvoorstel op 8 of 15 november 2022. De commissie stelt tevens voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 november 2022.

  2. 35833

  Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3. 34891

  Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts

  De commissie besluit op 18 oktober 2022 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Na ontvangst van de antwoorden wenst de commissie het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk plenair te behandelen.

  4. Kabinetsreactie evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en toezegging T02174 (Evaluatie Wkkgz)

  Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 1 juli 2022 (32402, AD)

  De fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PvdA (Karakus) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg. Toezegging T02174 blijft in afwachting van de reactie als deels voldaan geregistreerd staan.

  5. Jaarrapportage 2021 Wet afbreking zwangerschap (conform toezegging T03465)

  Brief van de minister van VWS van 27 september 2022 (30371, A)

  De commissie neemt de brief van 27 september 2022 voor kennisgeving aan. Toezegging T03465 wordt aangemerkt als doorlopende toezegging (legisprudentie).

  6. Rondvraag

  Het lid Van Pareren (Fractie-Nanninga) vraagt aandacht voor de werkdruk onder artsen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36151

  Wet hersteloperatie toeslagen

  De commissie geeft aan te hechten aan zowel een zorgvuldige als spoedige behandeling van het wetsvoorstel. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek (inbreng voor schriftelijke vragen) te houden op 11 oktober 2022. De staatssecretaris zal worden verzocht uiterlijk 21 oktober 2022 de beantwoording te sturen. De commissie besluit ook om in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris om op korte termijn een technische briefing te ontvangen. De griffie wordt verzocht te zoeken naar een geschikt moment, bij voorkeur op 11 oktober 2022 of, indien dit niet lukt, op 10 oktober 2022.

  De commissie spreekt de wens uit het wetsvoorstel plenair te behandelen op 1 november 2022 en op dezelfde dag daarover te stemmen. Dit is onder het voorbehoud dat de schriftelijke vragen op tijd en voldoende zijn beantwoord.

  2. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Frentrop (Fractie-Frentrop) besluit de commissie de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst vragen te stellen naar aanleiding van de brief van 20 september 2022 over het besluit niet-bezwaarmakers box 3.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35608

  Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Atsma), D66 (Pijlman), de ChristenUnie (Verkerk) en de OSF (Raven). De fractie van de VVD (Klip-Martin) sluit zich aan bij de door de fractie van het CDA gestelde vragen.

  2. Hyperscale datacenters / 32813 AO

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over hyperscale datacenters; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor VRO van 26 september 2022 (32813, AO) en besluit om op 18 oktober 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.
  De commissie besluit de status van de moties-Koffeman c.s. (35925, XIV, H en 35925, XIV, K) van "niet uitgevoerd" te handhaven.
  Tevens besluit de commissie dat de behandeling van het Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra nog niet als afgerond kan worden beschouwd.

  3. 34287/29383, U en toezeggingen T03276 en T03277

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten (MER’en); Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen als er meer duidelijkheid bestaat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het onderwerp wordt op z'n vroegst op 8 november 2022 opnieuw geagendeerd.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) wetsvoorstel 36050, de Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving), in behandeling te nemen en stelt voor op 18 oktober 2022 het voorbereidend onderzoek te houden.