Commissies op dinsdag 6 december 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Huishoudelijke Commissie (HC)
  9.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag HC-vergadering 1 november 2022

  Het verslag wordt vastgesteld.

  2. Stand van zaken renovatie Binnenhof

  Geen besluitpunten.

  3. Herziening uitvoeringsinstructie artikel 9a

  De HC stemt in met de herziene uitvoeringsinstructie betreffende artikel 9a van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.

  4. ICT-voorzieningen leden na de Kamerwissel

  De HC stemt in met de ambtelijke voorstellen betreffende de ICT-voorzieningen voor Kamerleden na de Kamerwissel 2023.

  5. Trainingen integriteit en evaluatie Gedragscode

  De HC stemt in met de ambtelijke voorstellen betreffende de trainingen voor leden over integriteit en de evaluatie van de Gedragscode.

  6. Nieuwe werkwijze samenstelling IPU-delegatie

  De HC stemt in met de pilot inzake de nieuwe werkwijze rondom de samenstelling van de IPU-delegatie.

 • 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2. Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

  De commissies besluiten om het voorstel van de Europese Commissie voor EU-certificering van koolstofverwijderingen COM(2022)672 opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

 • 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Doorloop hoofdstukken V en VI

  De commissie bespreekt het restant van concepthoofdstuk VI en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 67: ongewijzigd, maar verzocht wordt om een aanvullende bepaling over het overnemen van moties door de regering
  Artikel 68: ongewijzigd
  Artikel 69: ongewijzigd
  Artikel 70: ongewijzigd
  Artikel 71: ongewijzigd

  Artikel 72 wordt gesplitst in twee artikelen, waarbij van de sanctie van uitzetting uit het gebouw een 'kan-bepaling' wordt gemaakt.

  De discussie over artikel 73 (geen beroep op de Kamer tegen ordemaatregelen Voorzitter) wordt aangehouden.

  Vervolgens keurt de commissie de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 74: met enkele wijzigingen en verduidelijkingen
  Artikel 75: ongewijzigd
  Artikel 76: ongewijzigd

  Bij opname in de geconsolideerde conceptversie van het nieuwe Reglement worden bovengenoemde artikelen vernummerd om weer correct bij de voorgaande artikelen aan te sluiten.

  2. Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie) [niet afgerond]

  De commissie besluit bespreking van het aanvuldocument aan te houden tot de volgende vergadering.

  3. Mededelingen en informatie [niet afgerond]

  De commissie besluit op 20 december a.s. twee uur aaneengesloten te vergaderen (9-11 uur).

 • 14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36220

  Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De regering wordt verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 9 december 2022, 14:00 uur aan de Kamer te doen toekomen, zodat leden de reactie desgewenst kunnen betrekken bij het plenaire debat over het Belastingplan op 12 en 13 december 2022. Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag bespreekt de commissie op 13 december a.s. de wijze van plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel.

  2. Stikstofproblematiek

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de technische briefing van 15 november jl. wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit en Karakus) en door de fracties van de PvdD (Nicolaï) en de OSF (Raven). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
  Een separate vraag van het lid Karakus (PvdA) inzake piekbelasters zal via ambtelijke weg aan het ministerie worden voorgelegd.

  Na ontvangst van de beantwoording van de heden gestelde vragen over de technische briefing, zal de commissie besluiten of en zo ja, wanneer zij inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg over alle ontvangen stukken die zien op de stikstofproblematiek in ruime zin.

  3. T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2022 (35949, G)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV (35949, G) levert de fractie van de SGP (Schalk) inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De status van toezegging T03392 blijft 'openstaand'.

  4. Klimaatnota 2022 en KEV 2022 en ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

  Brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 1 november 2022 (32813, AP), 20 september 2022 (32813, AN) en 2 juni 2022 (32813, AH)

  De commissie besluit de brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 1 november 2022, 20 september 2022 en 2 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Evaluatie Wet dieren en reactie op vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Brieven van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W) en van 18 november 2022 (28286, S)

  De leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks (Nicolaï en Kluit) leveren heden gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van 18 november 2020 (31389, W) en 18 november 2022 (28286, S). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6. Achtste voortgangsrapportage natuur

  Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 8 november 2022 (33576, AB)

  De leden van de fracties van CDA (Rietkerk) en PvdD (Koffeman) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7. Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

  COM(2022)591

  De commissie besluit deze verordening in behandeling te nemen en op 20 december 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

  8. Onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (T03257)

  Verslag schriftelijk overleg (35092 / 33561, N)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
  Voorts besluit de commissie op verzoek van het lid Pijlman (D66) in de inleiding van de brief een passage op te nemen met het verzoek de Kamer te blijven informeren over onderzoek naar aanlanding van de stroomkabel van het windpark door Schiermonnikoog.

  9. Beleidsinzet biogrondstoffen

  Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AR )

  De commissie besluit op 20 december 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Teven besluit de commissie de huidige status van de motie-Koffeman c.s. (35668, F) en de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) niet aan te passen en opnieuw te agenderen op 20 december 2022.

  10. Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

  Verslag nader schriftelijk overleg (35092, M)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 21 november 2022 (35092, P) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens beschouwt de commissie de motie-Berkhout c.s. als niet uitgevoerd, de motie zal opnieuw worden geagendeerd zodra de commissie kan beschikken over de onderzoeksresultaten van de aeronautische studie voor de Noordzee.

  11. Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK/K&E

  Verslag schriftelijk overleg (36200 XIII, A)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van EZK en voor Klimaat en Energie van 17 november 2022 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:
  - T01036: Handhaven als deels voldaan en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
  - T01691: Toezegging aanmerken als 'deels voldaan, in afwachting van de wetswijziging in het kader van het traject rechtsbescherming bij aanbesteden en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
  - T02663: De toezegging aan te blijven merken als 'openstaand', in afwachting van wetswijzigingen de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
  - T03251: Toezegging (T03251) afvoeren, nu het gebruik van kolen door de actuele situatie in een ander daglicht is komen te staan.
  - T03256: Een beslissing over de status van de toezegging uit te stellen, totdat het ministerie een adequate reactie op deze toezegging heeft gegeven (d.w.z. niet slechts een link). Hierover zal een brief worden gestuurd.
  - T03449: Toezegging handhaven als 'openstaand', in afwachting van de aangekondigde Kamerbrief over gasleveringszekerheid en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2023.

  12. Rondvraag

  - Het lid Dessing (FVD) informeert naar de laatste stand van zaken nu de commissie na de rappelbrief van 17 oktober jl. nog steeds in afwachting is van de beantwoording van begin juni 2022 gestelde vragen over EU voorstellen methaanemissies en gasmarkten. De commissie besluit dit onderwerp te agenderen op de eerstvolgende commissievergadering op 13 december 2022.

  - Enkele leden overwegen de brief van 30 november 2022 inzake de uitvoering van het tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van producenten van elektriciteit (29023 / 22112, V) hedenmiddag aan de orde te stellen in de vergadering van de commissie Financiën.

 • 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 32.317, NO

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 8 en 9 december 2022; JBZ-Raad

  Het lid Kox (SP) levert inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken van 2 december jl. aan de Tweede Kamer over Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië, waar in de geannoteerde agenda naar wordt verwezen voor een toelichting op het agendapunt tijdens de JBZ-Raad van 8 en 9 december a.s.
  Met het oog op deze aankomende JBZ-Raad zal de conceptbrief met een zeer korte termijn circuleren in de commissie.

  2. Interparliamentary Committee Meeting (ICM) on the Evaluation of Eurojust Activities

  Het lid Talsma (ChristenUnie) verzorgt ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de derde interparlementaire commissiebijeenkomst over de 'Evaluatie van de activiteiten van Eurojust', die op 30 november jl. in Brussel, België, plaatsvond. Een informeel, ambtelijk verslag van de bijeenkomst zal op een later moment met de commissies worden gedeeld.

 • 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36235

  Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in het kader van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plenair te behandelen op 12 en 13 december 2022.

  2. 21.501-07, FC

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 25 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  3. Mededelingen en informatie

  Het lid De Boer (GroenLinks) wenst tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. op 12 en 13 december 2022 vragen te stellen over de impact van de Wet minimum Co2-prijs industrie (36206) op milieu en klimaat. De leden Crone (PvdA) en Van der Voort (D66) wensen hierover eveneens vragen te stellen. De staf gaat (nogmaals) na of hiervoor de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie wenselijk is.

  De commissie suggereert om eventueel op dinsdagochtend 13 december de beantwoording van de vragen te laten plaatsvinden over de wetsvoorstellen:
  - Wet minimum Co2-prijs industrie (36206), en
  - Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36208).

  Op verzoek van het lid Van Ballekom (VVD) besluit de commissie op 13 december 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 28 november 2022 van de minister van Financiën mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Kamer met een kabinetsreactie op de Commissiemededeling Economic Governance Review (COM(2022)583) (22112, IY).

  4. Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) zal een brief worden gestuurd aan de ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de uitvoering van de Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW (36.200, AK), met daarbij het verzoek om uiterlijk vrijdag 9 december 2022 te antwoorden.

 • 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35714

  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

  De commissie besluit op 17 januari 2023 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  2. 36200 XV, C

  Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het implementatieplan van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden 2022-2025; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  De commissie besluit de brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (36200 XV, C) opnieuw te agenderen, zodra de antwoorden op de op 10 oktober 2022 gestelde vragen over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden (35925 XV, L) zijn ontvangen.

  3. 36200 XV, B

  Brief van de minister voor APP over het tijdelijk Noodfonds Energie; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  De commissie besluit op 17 januari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  4. 36067 / 32043, A

  Brief van de minister voor APP over het advies van de Commissie Parameters; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit de technische briefing van heden in de Tweede Kamer door de Commissie Parameters af te wachten en vervolgens in de volgende commissievergadering te besluiten of inbreng voor schriftelijk overleg nog gewenst is.

  5. 35306, M

  Brief van de minister van SZW en de minister voor PVO over noodzakelijke verbeteringen in het STAP-budgetsysteem; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  De commissie neemt de brief over noodzakelijke verbeteringen van STAP (35306, M) voor kennisgeving aan.

  6. 21501-31, AZ

  Brief van de minister van SZW inzake Geannoteerde agenda Formele Raad WSB 8 december 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt de brief met de geannoteerde agenda voor de Formele Raad WSB van 8 december 2022 (21501-31, AZ) voor kennisgeving aan.

  7. Mededelingen en informatie

  De voorzitter meldt de commissie dat de minister van SZW de Kamer schriftelijk heeft verzocht de Verzamelwet SZW 2023 (36.216) met spoed ter hand te nemen. Op dit moment is het voornoemde voorstel nog aanhangig bij de Tweede Kamer.

  8. Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) zal een brief worden gestuurd aan de ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen met het verzoek de Kamer uiterlijk vrijdag 9 december 2022 te informeren over de wijze waarop de motie-Van Rooijen c.s. over de inkomensondersteuning AOW (36.200 AK) zal worden uitgevoerd.

 • 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35261

  Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de PvdD (Nicolai). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire afhandeling. De commissie besluit nader over de wijze van plenaire afhandeling.

  2. 36200 VII, A

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  De commissie stemt in met de gedane ambtelijke voorstellen over de wijze van afdoening van de gerappelleerde toezeggingen wat betekent:
  - dat de deadline van toezegging T02463 wordt verschoven naar 1 januari 2026;
  - de deadline van toezeggingen T03048 en T03212 wordt verschoven naar 1 januari 2023;
  - de deadline van toezegging T02736 wordt verschoven naar 1 juli 2023;
  - de status van toezeggingen T03368 en T02737 ongewijzigd blijven,
  - en de status van toezegging T03369 als voldaan wordt aangemerkt.

  3. 34453, AI / T03368

  Toezegging Bevoegdheidsverdeling kwaliteitsborger en bevoegd gezag (34.453); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Crone) en het CDA (Rietkerk) gezamenlijk en door de fractie van de PVV (Van Hattem). De status van toezegging T03368 blijft ongewijzigd.

  4. 33328 / 35112, AF

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

  De commissie besluit de brief van 28 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. 35621 / 35619

  De commissie besluit 17 januari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  6. Voorstel voor een Europese interoperabiliteitsstrategie

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens te besluiten het voorstel verder in behandeling te nemen.

 • 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Resultaten Indringend Ketentesten Fase 3 / besluitvorming rondom ontwerp-KB inwerkingtreding Omgevingswet

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het Indringend Ketentesten Fase 3 en ter aanbieding van het voortgangsoverzicht oktober 2022; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten om op 20 december 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brief van 28 november 2022 (33118/34986, EP) en de verwachte beantwoording van reeds uitstaande vragen over de Omgevingswet.

  De commissies besluiten voorts voor bedoelde vergadering al de volgende beslispunten te formuleren:

  1. de wenselijkheid van het al dan niet vragen van een onafhankelijk advies om de uitkomsten van het Indringend Ketentesten Fase 3 te duiden door het Adviescollege ICT-toetsing dan wel door een ander onafhankelijk en deskundig adviesorgaan;
  2. de wenselijkheid van het organiseren van een deskundigenbijeenkomst en/of een bijeenkomst met andere partijen die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet;
  3. het (onder voorbehoud) bepalen van een datum voor plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  4. te bezien of en hoe de behandeling van dit ontwerp-KB in de Tweede Kamer kan worden ingepast in het tijdpad van behandeling in de Eerste Kamer. In dit kader wordt de griffie verzocht navraag te doen naar het voorziene tijdpad van behandeling van het ontwerp-KB in de Tweede Kamer.

  2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor VRO

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  In reactie op de brief van de minister voor VRO van 15 november 2022 (36200, VII, A) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK besluiten de commissies ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:

  Voor wat betreft de toezeggingen met rappeldatum 1 juli 2022:
  - toezegging T02882 en T02906 als "voldaan" aan te merken;
  - toezeggingen T03006 en T03063 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
  - toezeggingen T02854 en T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen;
  - toezeggingen T02871, T02873, T02884, T02892 en T02898 als "openstaand" te blijven beschouwen en de reactie van de minister van I&W af te wachten;
  - toezeggingen T02887 en T03000 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2023;
  - toezeggingen T02849 en T02865, als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 maart 2023;
  - toezeggingen T02869 als "deels voldaan" aan te merken met nieuwe deadline 1 april 2023;
  - toezegging T02867 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2023;
  - toezegging T02908 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2023;
  - toezegging T02857 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 maart 2023;
  - toezegging T03129 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 april 2023;
  - toezegging T02868 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2023;
  - toezegging T02880 is abusievelijk opgenomen in het toezeggingenrappel en is reeds door de commissies als "voldaan" aangemerkt.

  Voor wat betreft de toezeggingen met rappeldatum 1 januari 2023 (de vooruitblik):
  - toezegging T03001 als "openstaand" te blijven beschouwen;
  - toezegging T03010 als "openstaand" te blijven beschouwen en toe te wijzen aan de minister van LNV;
  - toezegging T03422 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 februari 2023;
  - toezegging T02859 als "openstaand" te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 maart 2023;
  - toezegging T02881 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - toezeggingen T02864, T02875, T02878, T02886, T02888, T02893, T02894, T02895, T02902, T02903, T02905, T02907, T02909, T02999 en T02862 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;

  Naar aanleiding van het grote aantal nog openstaande of slechts deels voldane toezeggingen die samenhangen met de besluitvorming over het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, verzoekt het lid Janssen (SP) de minister voor VRO dringend om op korte termijn invulling te geven aan deze toezeggingen.

  3. Toezegging T03009

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de bejaagbaarheid van de grauwe gans; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Natuur en Stikstof naar aanleiding van de brief van 8 november 2022 (34985, P) wordt heden geleverd door de fractie van de SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. De commissies besluiten toezegging T03009 als "voldaan" aan te merken.

 • 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2022

  Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2022

  De leden van de Fractie-Nanninga (Van Wely) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De leden van de SP-fractie (Van Apeldoorn) leveren gezamenlijk met de leden van de PvdD-fractie inbreng voor schriftelijk overleg.

  2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel de status van de toezeggingen met nummers T01191 (deels voldaan), T03411 (openstaand), T01941 (openstaand), T03399 (openstaand), T02273 (openstaand), T02747 (openstaand), T03400 (openstaand), T03395 (openstaand) ongewijzigd te laten.
  De commissie besluit de status van de toezegging met nummer T03404 als voldaan aan te merken.
  Voorts besluit de commissie om de status van toezegging T03398 als voldaan aan te merken en voor eventuele inhoudelijke behandeling door te geleiden naar de commissie I&A/JBZ en toezegging T03441 als voldaan aan te merken en voor eventuele inhoudelijke behandeling door te geleiden naar de commissie BDO.

  3. Werkbezoek Brussel

  De commissie bespreekt de voorbereiding van het werkbezoek aan Brussel en inventariseert de thema's waarover zij gesprekken wenst in te plannen. Verder geeft de commissie aan bij voorkeur het werkbezoek in te willen plannen op 26-27 maart 2023.

  4. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 december 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 november 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag Raad Algemene Zaken van 18 november 2022, de geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022.

  5. Mededelingen en informatie

  De voorzitter brengt de selectieprocedure voor het Europees Werkprogramma van de Eerste kamer voor 2023 onder de aandacht. Per mail van 2 december is aan de fracties verzocht om uiterlijk 21 december 2022, 12:00 uur, de voorkeuren voor prioritaire voorstellen aan te leveren. Ter informatie wijst de voorzitter op de ambtelijke toelichting bij de selectieprocedure die aansluitend aan de vergadering wordt aangeboden door de staf.

 • 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36200 VIII, A

  Brief van de staatssecretaris van OCW over de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk, de PVV (Van Kesteren) en de PvdD (Nicolaï). Een conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

  2. E220025

  Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk en door de PVV (Van Kesteren). Inbreng in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk. De conceptbrieven worden per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

  3. 35145, J

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 november 2022 (35145, J), op 13 december 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  18.00 uur
  (Geen besluitpunten)