Commissies op dinsdag 29 november 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Voortzetting en frequentie van de Covid-combivergaderingen

  De commissies besluiten met onmiddelijke ingang de vergaderfrequentie terug te brengen naar eens per 4 weken, tenzij tussentijds vergaderen noodzakelijk is. Covid-19-onderwerpen worden zoveel mogelijk geagendeerd in de vakcommissies, met uitzondering van de behandeling van wetsvoorstel 36194 (Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid) en de evaluaties. De commissies bezien daarnaast of reacties op openstaande correspondentie of toezeggingen kunnen worden doorgeleid naar de betreffende vakcommissies. De staf wordt verzocht een en ander te coördineren.

  2. 35434 / 35449 (R2147) / 35457 / 35497 / 25295, V

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het vijftiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten het antwoord van de minister voor Rechtsbescherming op de commissiebrief van 8 november 2022 over de dertiende verlenging af te wachten en dit onderwerp na ontvangst daarvan te agenderen in de commissie voor J&V.

  3. 25295, BC

  Brief van de minister van VWS over het beleidsprogramma pandemische paraatheid; Infectieziektenbestrijding

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Bezaan namens Van Hattem). De PvdD-fractie (Nicolaï) heeft inbreng naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg over de langetermijnaanpak covid-19 (25295, BD), die mogelijk meer thuishoort bij pandemische paraatheid. Na ontvangst van de reactie zal dit onderwerp geagendeerd worden in de commissie voor VWS. Daarbij zal ook de behandelwijze van de brief over het beleidsprogramma pandemische paraatheid van 4 november jl. door de Tweede Kamer onder de aandacht worden gebracht, conform de besluitvorming van 15 november jl.

  4. 25295, BD

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT); Infectieziektenbestrijding

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). Na ontvangst van de reactie zal dit onderwerp geagendeerd worden in de Covid-combivergadering.

  5. 25295, BF

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS, EZK en SZW over langetermijnaanpak covid-19; Infectieziektenbestrijding

  De PvdD-fractie (Nicolaï) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg, die mogelijk meer thuishoort bij de brief over pandemische paraatheid (25295, BC). De commissies besluiten het onderwerp langetermijnaanpak covid-19 te behandelen in de Covid-combivergadering.

  6. 25295, BG

  Brief van de minister van VWS over een aantal onderwerpen op het gebied van COVID-19; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten dit onderwerp aan te houden tot 20 december 2022, zodat fracties, indien gewenst, op die datum inbreng kunnen leveren voor schriftelijk overleg.

  7. E220005

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Bezaan namens Van Hattem). Na ontvangst van de reactie zal dit onderwerp geagendeerd worden in Covid-combivergadering.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. COM(2022)595, COM(2022)596 en COM(2022)597

  Voorstellen van de Europese Commissie betreffende wijziging MFK en macrofinanciële bijstand aan Oekraïne voor 2023

  De commissies besluiten het pakket Europese voorstellen in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg zal worden geleverd door het lid Van Ballekom (VVD).
  De heer Van Ballekom geeft aan de macrofinanciële bijstand aan Oekraïne uiteraard te ondersteunen en dat zijn vragen zien op wijziging van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode en in het verlengde daarvan, de aanpassing van het MFK.
  Gezien de agendering van de voorstellen in de Ecofinraad op 6 december 2022 zal inbreng woensdag worden aangeleverd en zal de conceptbrief met een korte reactietermijn aan de commissie worden voorgelegd. De staf zal nagaan op welke wijze besluitvorming over deze voorstellen plaatsvindt in de Raad.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. E220013

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Moonen) en GroenLinks (Karimi) gezamenlijk en de fractie van VVD (Van Ballekom). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid; Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO over inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

  De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen met het verzoek aan de griffie om na te gaan welke van de genoemde consultaties aangaande de nadere uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid al zijn uitgevoerd, en welke nog niet en wanneer de uitkomsten daarvan worden verwacht.

  3. 36200 V, B

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Iran; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

  De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 november jl. over de actuele situatie in Iran (36200 V, B) en besluit een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek alsnog een reactie te geven op de aangenomen Motie-Nanninga c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie (36.200, D), aangezien de commissie heeft geconstateerd dat de minister in zijn brief niet op deze motie ingaat, maar wel op de inhoud van de motie.

  4. 36200 XVII, A

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

  In reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2022 inzake het rappel toezeggingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, besluit de commissie over de status van een aantal (deels) openstaande toezeggingen.
  De commissie besluit:
  - Toezeggingen T03133 en T03299 op voldaan te zetten.
  - De commissie kan zich vinden om T03461 op voldaan te zetten. De griffie wordt verzocht bij het lid Koole (PvdA) na te gaan of hij zich daarin kan vinden. De heer Koole heeft na de vergadering aangegeven dat deze op voldaan gezet kan worden.

  5. Terugkoppeling werkbezoek aan operation Interflex

  De leden Huizinga (ChristenUnie) en Raven (OSF) geven een mondelinge terugkoppeling van het gezamenlijk werkbezoek met de Tweede Kamer aan operatie Interflex in Noord--Engeland op 4 november jl.

  6. Terugkoppeling IPU Assemblee te Kigali, Rwanda

  Het lid Atsma (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van de IPU Assemblee dat op 11-15 oktober 2022 in Kigali, Rwanda heeft plaatsgevonden, waaraan ook de leden Gerkens (SP), Raven (OSF) en Van Rooijen (50PLUS) hebben deelgenomen.

  7. Terugkoppeling verkiezingswaarnemingsmissies VS en Kazachstan

  Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van de verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE Parlementaire Assemblee van de tussentijdse verkiezingen in de VS van 4 tot en met 9 november 2022, waar hij samen met de leden Karimi (delegatieleider, GroenLinks) en Gerkens (SP) aan heeft deelgenomen.

  8. NAVO Parlementaire Assemblee jaarlijkse sessie

  De leden Arbouw (VVD) en Beukering (Fractie-Nanninga) geven een mondelinge terugkoppeling van de jaarlijkse NAVO parlementaire assemblee die van 18 tot en met 21 november 2022 plaatsvond in Madrid, waar zij samen met de leden Van Apeldoorn (SP) en Koole (PvdA) aan hebben deelgenomen.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Beleidsdebat fondsen (en andere initiatieven) - instelling, positie en onderlinge verhouding

  De commissies spreken de wens uit om de Kamervoorzitter voor te stellen om in het voorjaar van 2023 een beleidsdebat te houden over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven.

  De leden Van Ballekom (VVD), Otten (Fractie-Otten) en Crone (PvdA) bieden aan om de voorbereiding van het beleidsdebat ter hand te nemen.

  Ter voorbereiding stellen de commissies zich voor een gesprek te voeren met de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp. Verder geven zij aan het gemeentefonds niet te willen betrekken bij de te bespreken fondsen. Het lid Crone (PvdA) wijst op de relevante motie Vendrik c.s. over de samenhang tussen fondsen (35976, G).

  2. Herfstpakket Europees Semester

  De commissies besluiten de bespreking van het Herfstpakket aan te houden totdat de kabinetsappreciatie van het herfstpakket van het Europees Semester is ontvangen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  2. Pakket Belastingplan 2023 c.a.

  De commissie wenst, naast de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, graag de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. op 12 en 13 december 2022. De staf gaat nog na of voor de behandeling van de Wet minimum Co2-prijs industrie (36206) de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie wenselijk is.

  De commissie stelt voor om op maandag 12 december 2022 16.00 uur aan te vangen met de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

  3. 36235

  Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers), door de fracties van GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en de fractie van 50PLUS (Van Rooijen).

  4. 36202

  Belastingplan 2023

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Essers), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en 50PLUS (Van Rooijen).

  5. 36203

  Wet rechtsherstel box 3

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in het kader van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plenair te behandelen op 12 en 13 december 2022.

  6. 36204

  Overbruggingswet box 3

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

  7. 36206

  Wet minimum CO2-prijs industrie

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk.

  8. 36208

  Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

  9. 36107

  Fiscale verzamelwet 2023

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

  10. 36063

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

  11. 35496

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in het kader van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plenair te behandelen op 12 en 13 december 2022.

  12. 36200, X

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen; Miljoenennota 2023

  De commissie besluit de brief van 18 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  13. 32013, M

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de kapitaalpositie van De Nederlandsche Bank; Toekomst financiële sector

  De commissie besluit de brief van 21 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  14. 21501-07, FB

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over vertrouwelijke inzage hypothetische crisisscenario's rond de euro; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 23 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Leden die inzage willen in het vertrouwelijke stuk kunnen zich melden bij de griffier.

  15. 21501-07, FA

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 21 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35824

  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Keunen), de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Krijnen en Karakus) en door de fracties van D66 (Van der Voort), de PVV (Van Kesteren), de SP (Gerkens) en de ChristenUnie (Verkerk).

  2. Kabinetsreactie derde evaluatie Embryowet

  Brieven van de minister van VWS van 16 maart 2021 (30486, K en bijlage) en 21 oktober 2022 (30486, L)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Prast) en de SGP-fractie (Van Dijk).

  3. Kabinetsreactie evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en toezegging T02174 (Evaluatie Wkkgz)

  Verslag schriftelijk overleg (32402, AE)

  De commissie heeft geen aanvullende vragen, maar besluit toezegging T02174 als deels voldaan te handhaven, in afwachting van het vervolgonderzoek naar het functioneren van de geschilleninstanties, dat in de eerste helft van 2023 verwacht wordt. Na ontvangst van de uitkomsten van het onderzoek zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden.

  4. Bezoek delegatie parlement Zuid-Korea

  De commissie ontvangt op donderdag 15 december 2022, van 12.30 tot 13.30 uur een delegatie van de commissie Gezondheid en Welzijn van het Zuid-Koreaanse parlement. De leden Van Pareren (ondervoorzitter), Keunen en Hermans zullen deze besloten bijeenkomst bijwonen. Daarbij zal onder meer worden gesproken over covid-19, preventie en de zorgverzekering.

  5. Mededelingen en informatie

  De voorzitter van de commissie meldt dat in de Covid-combivergadering is afgesproken dat de vergaderfrequentie van deze gezamenlijke commissievergadering indien mogelijk verlaagd wordt naar eens per vier weken en dat meer covid-19-onderwerpen geagendeerd zullen worden in de vakcommissies.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36081

  Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking


  De commissies besluiten 13 december 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag.

  2. 32.317, NN

  Brief van de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda extra ingelaste JBZ-Raad van 25 november 2022; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de brief van 22 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35348 en 36123

  Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen; Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen

  De commissie brengt ten aanzien van beide wetsvoorstellen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling na 31 januari 2023. Bij voorkeur niet in de week voorafgaand aan het plenaire debat over artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming bij de overheid.

  2. 35925 VI, AC

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de reactie op het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2021; Rechtsstaat en Rechtsorde

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Recourt), GroenLinks (Veldhoen) en D66 (Backer) gezamenlijk.

  3. 35925 VI, AD

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdD (Nicolaï) en Fractie-Otten (Otten) gezamenlijk.

  4. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

  De commissie is voornemens, na aanvaarding door de Tweede Kamer, voorlopig verslag uit te brengen met betrekking tot de begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023. Na ontvangst van de memorie van antwoord zal bepaald worden of er dan behoefte bestaat aan plenair debat.

  5. COM(2022)495, 496

  EU-voorstellen inzake nieuwe aansprakelijkheidsregels voor producten en artificiële intelligentie

  De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2022)495 en COM(2022)496 niet in behandeling te nemen.

  6. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit:
  - de voorlichting van de Raad van State aan de Tweede Kamer over het tijdstip waarop de Kamers beschikking kunnen krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een algemene maatregel van bestuur na het Kerstreces te agenderen.
  - het rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in het kader van het in art. 122 lid 1 Wet RO bedoelde toezicht de volgende commissievergadering nogmaals te aan te bieden bij Mededelingen en informatie

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  technische briefing 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36200 IV / 34269, E

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de invulling van de salariskorting Aruba; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit de leden van de PvdD-fractie op 13 december 2022 gelegenheid te bieden om nader aan te geven welke vragen uit het nader schriftelijk overleg onbeantwoord zijn gebleven, zodat deze alsnog door de staatssecretaris BZK kunnen worden beantwoord.

  2. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en BES-fonds (36200 IV)

  Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

  Het is de inschatting van de commissie geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en BES-fonds (36200 IV). Wel wenst de commissie ná het IPKO van februari 2023 in de commissie te bespreken of behoefte bestaat aan een beleidsdebat Koninkrijksrelaties vóór de Kamerwisseling.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissie stemt ermee in dat het informele gesprek met de minister-president van Aruba van heden besloten is.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36183

  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisis

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek op 13 december 2022 te houden.

  2. 36177

  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang

  De commissies besluiten om 13 december 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het (nader voorlopig) verslag.

  3. 35925 VII, J

  Brief van de minister voor VRO over het aanbod van rijksvastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft gedaan ten behoeve van het opvangen van vluchtelingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  informeel overleg 17.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  kennismakingsgesprek 18.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  19.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35687 en 35688 (R2151)

  Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 20 december 2022.

  2. E220017 en E220018

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering.

  3. Reactie op vragen over de Staat van Migratie 2021 en 2022

  Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

  De commissie besluit de gisterenavond ontvangen brief te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V van hedenavond en de brief in een volgende commissievergadering opnieuw te agenderen ter bespreking.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  mondeling overleg 20.00 uur
  (Geen besluitpunten)