Commissies op dinsdag 14 mei 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E230012

  Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

  De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg (35.295, AR) voor kennisgeving aan te nemen en het Rechtsstaatrapport 2023 verder nog te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen, gepland op 18 juni 2024.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36334

  Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  2. Voortgang preventieaanpak leefstijl

  Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 mei 2024.

  3. Toezegging T03526 - Onderzoek effectief jeugdpreventiebeleid (Gezonde School-aanpak)

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 mei 2024 (32793, F)

  De commissie besluit toezegging T03526 als voldaan aan te merken. De brief van 7 mei 2024 (32793, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4. RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures

  Verslag schriftelijk overleg (25295, CH)

  De commissie besluit de brief van 22 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Voorkoming en bestrijding toekomstige pandemische dreigingen, besmettelijke (dier)ziekten en zoönosen

  De commissie besluit de voorliggende conceptbrief als commissiebrief te versturen.

  6. Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg van 22 april 2024 (29689, L) en brief van de minister van VWS van 30 juni 2023 (29689, K)

  De commissie besluit de verdere besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen van de voorhang van het ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg.

 • 14.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. PACE 15 - 19 april 2024

  PACE-delegatielid Kluit (GroenLinks-PvdA) doet mondeling verslag van de plenaire PACE-sessie, gehouden op 15-19 april jl. te Straatsburg.

  2. Staat van de Unie 2024

  Staat van de Unie 2024

  De commissie besluit op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden over de Staat van de Unie 2024 (36.476, A). Met het oog op een mogelijk nieuw aan te treden kabinet bespreekt de commissie de datum van de Algemene Europese Beschouwingen (AEB), gepland op 18 juni 2024, en besluit om op 28 mei 2024 de geschiktheid van de geplande datum te agenderen.

  3. Delegates Portal

  De commissie sluit zich commissiebreed aan bij de conceptbrief van de Tweede Kamercommissie EUZA, gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, over toegang tot de Delegates Portal.

  4. E240010

  Commissiemededeling betreffende pretoetredingshervormingen en -beleidsevaluaties

  De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen nadat het gesprek met de Tweede Kamerrapporteurs over EU-hervormingen in verband met EU-uitbreiding, gepland op 21 mei 2024, heeft plaatsgevonden.

  5. E230020

  Gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme voor de beslechting van juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (36.501, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  6. 35.982 EK, G

  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2022

  Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken (35.982, M) voor deelname aan dialogen in het kader van de informatiecampagne 'Over Europa', melden de leden Karimi (GroenLinks-PvdA), Vogels (VVD), Aerdts (D66) en Hartog (Volt) graag deel te willen nemen aan bijeenkomsten op 31 mei 2024. Voorts besluit de commissie naar aanleiding van de uitnodigingsbrief de status van de motie Koole I (35.403, G) en de motie Koole II (35.982, G) (beide niet uitgevoerd) op dit moment niet te wijzigen.

  7. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa over verslag van de Buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken (RAZ) 29 en 30 april 2024 (21.501-20, DU) en het verslag van de buitengewone Europese Raad 17 en 18 april 2024 (21.501-02, GG).

  8. Mededelingen en Informatie

  Naar aanleiding van de berichtgeving van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie over het programma van de directeur-generaal Uitbreiding en Nabuurschapsbeleid bij de Europese Commissie, de heer Koopman, in Den Haag op 19 juni, meldt de commissievoorzitter dat eventuele interesse voor een gesprek aan de staf kan worden doorgegeven.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35746

  Actualisering diergezondheidsregels

  De fracties van GroenLinks-PvdA (Kluit), de SP (Van Aelst-den Uijl) en PvdD (Nicolaï en Visseren-Hamakers) hebben reeds gezamenlijke inbreng geleverd voor het tweede verslag en leveren vandaag – na de deskundigenbijeenkomst en tezamen met de fractie van Volt (Perin-Gopie) – een aanvulling hierop.

  Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het tweede verslag uiterlijk vrijdag 17 mei 2024, 10:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur op dinsdag 21 mei 2024.

  2. COM(2024)139

  Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2021/2115 en (EU) 2021/2116 wat betreft de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie, regelingen voor klimaat, milieu en dierenwelzijn, wijzigingen van strategische GLB-plannen, herziening van strategische GLB-plannen en vrijstellingen van controles en sancties

  De commissie besluit het Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2021/2115 en (EU) 2021/2116 wat betreft de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie, regelingen voor klimaat, milieu en dierenwelzijn, wijzigingen van strategische GLB-plannen, herziening van strategische GLB-plannen en vrijstellingen van controles en sancties (COM(2024)139) niet in behandeling te nemen.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36202, AL

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbevelingen uit het Ex’tax Project; Belastingplan 2023

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de komst van een nieuw kabinet.

  2. T03822

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (MSNP)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 23 april 2024 te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris op 21 mei 2024. Verder besluit de commissie om de toezegging T03822 als voldaan te beschouwen.

  3. 36.550 EK, A

  Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Voorjaarsnota 2024; Voorjaarsnota 2024

  De commissie besluit de Kamer voor te stellen een plenair debat te houden - op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - over de Voorjaarsnota. Gelet op het behandelschema van de Voorjaarsnota met bijbehorende suppletoire begrotingen, in de Tweede Kamer, stelt de commissie voor dit debat op 9 juli 2024 te houden.

  4. 36.550 EK, B

  Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de voorjaarsrapportage van de Afdeling Advisering van de Raad van State; Voorjaarsnota 2024

  De commissie heeft de voorkeur uitgesproken om de technische briefing van de Raad van State over de voorjaarsrapportage te houden op dinsdag 11 juni om 09.45-10.45 uur.

  5. 36418, AO

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over aangenomen moties verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van VWS over contouren voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte; Belastingplan 2024

  De commissie besluit om de brieven van de staatssecretaris (36418, AG en 36418, AO) voor kennisgeving aan te nemen.
  Verder besluit de commissie om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit opnieuw ter bespreking te agenderen en besluit dan ook de uitvoeringsstatus van de moties 36410, F; 36418, X en 36418, W ongewijzigd te laten.
  Bij de verdere behandeling zal de commissie optrekken met de vaste commissie voor VWS.

  6. T03692

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport evaluatie heffingskortingen en tariefstructuur in de inkomstenbelasting; Voorjaarsnota 2023

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris (36350, D) op dinsdag 4 juni 2024 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.
  Verder besluit de commissie om de status van de toezegging T03692 ongewijzigd te laten.

  7. 31865, G

  Brief van de minister van Financiën over denkrichtingen opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw te agenderen.

  8. T03613

  Toezegging Afschrift van brief aan TK met analyse van het aanpakken van pieken in de marginale druk (36.202); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  De commissie besluit de toezegging T03613 als voldaan te beschouwen.

  9. COM(2024)82: Tussentijdse evaluatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

  De commissie besluit om het thema herstel- en veerkrachtfaciliteit te betrekken bij de presentatie van het lid van de Europese Rekenkamer, de heer Blok, over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer op 15 oktober 2024. De commissie verzoekt om deze reden extra tijd voor de presentatie.

  10. Terugkoppeling werkbezoek Belastingdienst

  Het lid Kroon (BBB) geeft de commissie een terugkoppeling van het werkbezoek aan de Belastingdienst.

  11. Rondvraag

  - Het lid van Rooijen (50PLUS) verzoekt de commissie om in overleg te treden met de staatssecretaris n.a.v. het bericht dat de kosten voor de afhandeling van de toeslagenaffaire veel hoger dreigen uit te vallen. Dit zal de volgende vergadering als bespreekpunt worden geagendeerd, waarbij de commissie ook zal worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in de Tweede Kamer.
  - Het lid Crone (GL-PvdA) vraagt naar de stand van zaken van de reactie van de minister van Financiën op de brief van de voormalige staatsagent KLM. De griffie gaat dit na.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36349

  Verlenging beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 11 juni 2024.

  2. Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van het bijgevoegde rapport 'Global Appeal 2024' van de UNHCR geeft het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) aan dat zij het commentaar van de UNHCR van 14 maart 2024 op het door de commissie geprioriteerde Europese voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en bestrijding van mensensmokkel (COM(2023)755) ter informatie aan de leden van de commissie zal doen toekomen.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 34871, J en K

  Brief van de minister van J&V over het rapport 'Niet boven maar in de wet' van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (Commissie-Fokkens); Brief van de ministers van J&V en van BZK betreffende hoofdlijnen van de commissie-Fokkens herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen; Modernisering Wet ministeriële verantwoordelijkheid

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het rapport 'Niet boven maar in de wet' van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (Commissie-Fokkens) en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties betreffende hoofdlijnen van de commissie-Fokkens herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen; Modernisering Wet ministeriële verantwoordelijkheid (34871, J en K) voor kennisgeving aan te nemen en spreekt zich nadrukkelijk uit voor een snelle behandeling van dit onderwerp.

  2. Mededelingen en informatie

  Op 29 april 2024 heeft mevrouw Lagas (BBB) – samen met andere vertegenwoordigers van de staatsmachten – een gesprek gevoerd met de Staatscommissie rechtsstaat over het opzetten van een rechtsstaatagenda. Het rapport van de Staatscommissie rechtsstaat zal na publicatie worden geagendeerd in deze commissie.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 31936, AX

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies bespreken de beantwoording van de staatssecretaris van Defensie. Het lid Janssen (SP) geeft aan nog enkele vragen te hebben naar aanleiding van de bijgevoegde memo inzake nadere toelichting technische briefing militair radarstation Herwijnen. De commissies besluiten dat deze inbreng kan worden aangeleverd bij de griffie, waarna de conceptbrief aan de commissies zal worden voorgelegd.

 • 15.25 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35.871 / 33.552, F

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Gestalkt. Gezien. Gehoord?' van de Inspectie Justitie en Veiligheid; Slachtofferbeleid

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van de beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Gestalkt. Gezien. Gehoord?' van de Inspectie Justitie en Veiligheid over Slachtofferbeleid (35.871 / 33.552, F) voor kennisgeving aan te nemen en volgt met belangstelling de behandeling van genoemde beleidsreactie tijdens het nog ongeplande commissiedebat in de Tweede Kamer over femicide.

  2. 34.861, O

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van de jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland; Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van de jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (34.861, O) op 28 mei 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De fractie van SGP (Schalk) kondigt aan dat zij inbreng zal leveren.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt de staf na te gaan wat in het verleden is besloten over het uitnodigen van organisaties, bijvoorbeeld na het aanbieden van een jaarbericht. Voorts spreekt de commissie de wens uit om in ieder geval in gesprek te gaan met organisaties en instituten die betrokken zijn bij de rechtspraak, zoals de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak die beide onlangs een jaarverslag hebben uitgebracht over 2023.

 • 15.25 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35154, T

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over de stemmingsuitslag van de Franse senaat aangaande CETA; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  De commissie besluit de beantwoording van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor kennisgeving aan te nemen.

  2. 29521, BG

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over een aanvullende artikel 100-bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Rode Zee; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De commissie besluit de Kamer te adviseren om de brief inzake een aanvullende artikel 100-bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Rode Zee, voor kennisgeving aan te nemen.

  3. Deelname werkbezoek aan het NAVO-hoofdkwartier te Brussel

  De griffie inventariseert welke leden zich wensen aan te melden voor het werkbezoek op 29-30 september as. Leden kunnen zich ook nog per e-mail bij de griffie aanmelden.

  4. Terugkoppeling OVSE PA – EOM Waarnemingsmissie verkiezingen Noord-Macedonië

  Het lid Vogels (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van de verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE in Noord-Macedonië, waar zij van 5 tot en met 9 mei 2024 samen met het lid Dittrich (D66) aan heeft deelgenomen.

  5. Terugkoppeling OVSE PA - CCT bezoek aan Ankara

  Het lid Van Toorenburg (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van het werkbezoek van de OVSE PA commissie in Ankara, Turkije.

  6. Mededelingen en informatie

  Het lid Martens (GL-PvdA) verzoekt uit de lijst van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen een voorstel bij de volgende commissievergadering ter bespreking te agenderen. Het betreft "COM(2024)178 betreffende het standpunt dat namens de EU moet worden ingenomen in het Gemengd Comité voor de CETA dat is ingesteld in het kader van CETA, met betrekking tot de vaststelling van een besluit houdende aanvullende voorschriften voor versnelde procedures voor de beslechting van investeringsgeschillen tussen investeerders en staten, met name voor natuurlijke personen en kleine en middelgrote ondernemingen".

 • deskundigenbijeenkomst 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 16.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.306

  Wet kinderopvang BES

  De commissie brengt blanco verslag uit en stelt voor op 21 mei 2024 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat diverse woordvoerders een stemverklaring kunnen afleggen.

  2. CLIX, A

  Verslag van een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk februari 2024; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk februari 2024

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Recourt), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Holterhues), JA21 (Van Bijsterveld), de PvdD (Nicolaï) en OPNL (Van der Goot).

  3. Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter brengt in herinnering dat het IPKO plaatsvindt in Den Haag van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni 2024. Deelname wordt op prijs gesteld.

  4. Rondvraag

  De commissie feliciteert Sint Maarten met de beëdiging van de nieuwe regering onder leiding van premier Luc Mercelina.

 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36067, BO

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie; Wet toekomst pensioenen

  De commissie neemt de antwoorden van de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie (36067, BO) voor kennisgeving aan.

  2. 36067, BP

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en over het invaren; Wet toekomst pensioenen

  De commissie besluit op 11 juni 2024 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  3. 36410 XV, N

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  De commissie besluit toezeggingen T03722 en T03798 als 'voldaan' aan te merken. De commissie besluit tevens de status van toezegging T03101 als 'openstaand' te blijven beschouwen. Toezegging T02975 wordt in de commissie EZK besproken. De status van toezegging T03613 is reeds, door de commissie Financiën, als voldaan aangemerkt.

  4. 35714

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst met de beantwoording van schriftelijke vragen over een onderzoek naar thuiswerkregelingen voor grenswerkers; Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 28 mei.

  5. E240005

  Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over het voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden; EU-voorstel: Voorstel voor herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden (COM (2024) 14)

  De commissie neemt de antwoorden van de minister van SZW over het voorstel voor herziening van de richtlijn Europese Ondernemingsraden (36524, B) voor kennisgeving aan.

  6. Opzet kennismaking Nationale ombudsman en gesprek RVS, AR en VNG 4 juni 2024

  De commissie stemt in met de opzet voor de gesprekken met de Nationale ombudsman en met de vertegenwoordigers van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Algemene Rekenkamer en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tijdens de commissievergadering van 28 mei zullen de specifieke vragen van de commissieleden voor de sprekers verzameld worden.

  7. Rondvraag

  Het lid Van Rooijen meldt bij de commissie Financiën te hebben gevraagd om een overleg met de staatssecretaris Toeslagen en Douane over het bericht dat de kosten van de afhandeling van de toeslagenaffaire ongekend hoog dreigen uit te vallen. Een eventueel overleg met de staatssecretaris kan in een gecombineerde vergadering FIN/SZW plaatsvinden. De griffie zal nagaan wat de Tweede Kamer in dit dossier onderneemt waarna het verzoek in de volgende commissievergadering wordt geagendeerd.

 • 16.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36387

  Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

  De commissies besluiten op 4 juni inbreng voor verslag te leveren. De commissies wensen dit wetsvoorstel gezamenlijk verder te behandelen. De commissie Economische Zaken en Klimaat zal hierbij het voortouw nemen.

 • 16.40 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36496

  Wet betaalbare huur

  Inbreng voor het verslag kan worden geleverd op dinsdag 28 mei 2024. Verder overweegt de commissie om de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt opgesteld door het lid Van Rooijen (50PLUS) c.s. en zal via een e-mailprocedure vóór het weekend aan de commissie worden voorgelegd. Desgewenst kan de plenaire vergadering dan op dinsdag 21 mei 2024 een besluit nemen over een eventuele adviesaanvraag.

  NB in een aansluitende e-mailprocedure in de commissie (die afliep op vrijdag 17 mei 2024, 12.00 uur) heeft de commissie in meerderheid besloten geen voorlichtingsverzoek ter vaststelling door te geleiden naar de plenaire vergadering.

  2. T03802 en T03805

  Brief van de minister van BZK over wonen en bouwen in Nederland; Wijzigingswet Huisvestingswet 2014

  De commissie besluit om de brief van de minister van BZK (36410 VII/ 36190, D) voor kennisgeving aan te nemen en besluit voorts om de toezeggingen T03802 en T03805 als voldaan te beschouwen.

  3. Nabespreking plenair debat artikel 51, lid 1 RvOEK over Wonen en Bouwen in Nederland

  De commissie blikt terug op het plenaire debat over Wonen en Bouwen in Nederland.

  4. 34293, H

  Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de elfde voortgangsrapportage Binnenhof renovatie; Renovatie Binnenhof

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK (34293, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. 33335, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over het werkprogramma DINGtiid 2024-2025; Wet gebruik Friese taal

  De commissie besluit de beantwoording van de minister van BZK van 16 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

  6. E080071

  Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

  De commissie wenst naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 6 mei 2024 en op het verzoek van het lid Dittrich (D66) geïnformeerd te worden over agendering van en de besprekingen in de WSB-raad over het onderhavige EU-richtlijnvoorstel gelijke behandeling.

  7. 36284, H

  Brief van de staatssecretaris van BZK over voortgang vervolgtraject excuses slavernijverleden; Slavernijverleden

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK van 22 april 2024 om op 28 mei 2024 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg met de regering.

  8. Nabespreking Deskundigenbijeenkomst in de commissie over de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden

  De commissie besluit op verzoek van het lid Van de Goot (OPNL) om dit agendapunt aan te houden en op dinsdag 18 juni 2024 opnieuw ter bespreking te agenderen.

  9. Uitnodiging voor een besloten conferentie in de Tweede Kamer over de vertrouwensregel

  De commissievoorzitter heeft de uitnodiging voor de besloten conferentie in de Tweede Kamer over de vertrouwensregel onder de aandacht van de commissie gebracht. Leden worden verzocht zich rechtstreeks aan te melden bij de griffie van de Tweede Kamer.

 • 17.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36443

  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

  2. 36341

  Wet NLQF

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SGP (De Vries).

  3. Gemeenschappelijk Europees diploma

  De commissie besluit het pakket bestaande uit een mededeling (COM(2024)144) over het Europees diploma en twee voorstellen voor Raadsaanbevelingen (COM(2024)145 en 147) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Halfjaarlijks toezeggingenrappel OCW

  Brief van de minister van OCW met reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen

  De commissie besluit de brief (36410 VIII, H) voor kennisgeving aan te nemen. Zij brengt in herinnering dat toezegging T03626 als legisprudentie was aangemerkt, waarbij door de commissie de verwachting werd uitgesproken dat de Kamer blijvend geïnformeerd zou worden over het continu geactualiseerde overzicht met maatregelen voor jongeren. Toezeggingen T03767 en T03768 waren reeds als voldaan aangemerkt.

  5. Toezegging T01575

  Brief van de minister voor PVO en staatssecretaris van VWS over passend onderwijs - blijven bouwen aan de basis op orde

  De commissie besluit de brief (33106, AA) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit tevens toezegging T01575 als voldaan aan te merken.

  6. 32820

  Brief van de staatssecretaris van OCW over reactie op nadere vragen uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028

  De commissie besluit de brief (32820, C) voor kennisgeving aan te nemen.

 • 18.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36440

  Wet bemanning zeeschepen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 11 juni 2024.

  2. 36412

  Versterking toepassing profijtbeginsel bij de watersysteemheffing

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 11 juni 2024.

  3. 33118 / 34986, GA

  Brief van de minister van BZK over voortgang implementatie Omgevingswet - eerste kwartaal 2024; Omgevingsrecht

  N.a.v. de brief van 17 april 2024 (33118/34986, GA) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Kluit), mede namens Volt, en de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit toezegging T03566 als “voldaan” aan te merken.

  4. Halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 7 mei 2024 (36410 VII/36410 IV, I) voor kennisgeving aan te nemen.

  Ten aanzien van de in de brief vermelde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

  RAPPEL

  - toezegging T02887 als “deels voldaan” te blijven beschouwen, in afwachting van de volgende voortgangsrapportage Omgevingswet;
  - toezeggingen T03000 en T03422 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
  - de bespreking van de status van toezegging T03420 aan te houden tot de vergadering van 28 mei 2024;
  - toezegging T03562 als “deels voldaan” te handhaven, met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
  - toezegging T03715 als “openstaand” te blijven beschouwen, met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
  - toezegging T03734 als “voldaan” aan te merken.

  VOORUITBLIK

  - toezeggingen T02862, T02864, T02875, T02878, T02881, T02886, T02888, T02893, T02894, T02895, T02902, T02903, T02905, T02907, T02909, T02999 en T03567 als “openstaand” te blijven beschouwen, met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
  - toezegging T03745 als "openstaand" te blijven beschouwen;
  - toezegging T03747 als “deels voldaan” te blijven beschouwen, in afwachting van volgende voortgangsbrieven. Dit conform de besluitvorming in de commissievergadering van 23 april 2024.

  5. 30175, AA

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023; Luchtkwaliteit

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 26 april 2024 (30175, AA) om op 28 mei 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T03861 als “openstaand” te blijven beschouwen.

  6. 34287 / 29383, AB

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de stand van zaken van acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  De commissie besluit de technische briefing over het instrument milieueffectrapportage (mer) in relatie tot de Omgevingswet op 18 juni 2024 te laten plaatsvinden.

  7. E230013

  Brief van de Vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake antwoord op het subsidiariteitsbezwaar richtlijn bodemmonitoring; Brief van de Vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake antwoord op het subsidiariteitsbezwaar richtlijn bodemmonitoring; EU-Voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring (COM(2023)416)

  De commissie besluit de brief van de Europese Commissie van 4 april 2024 (36397, F herdruk) inzake antwoord op het subsidiariteitsbezwaar richtlijn bodemmonitoring voor kennisgeving aan te nemen.

  8. 21501-08, S

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024 in Brussel; Milieuraad

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 22 april 2024 (21501-08, S) om op 28 mei 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W.

  9. Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt de minister van I&W om de aan de Tweede Kamer toegezonden kabinetsreactie op het rapport “Voorbij de dijk. Keuzes in het waterveiligheidsbeleid” van de Algemene Rekenkamer ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer te doen toekomen.