Commissies op dinsdag 21 mei 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 14 mei 2024

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 14 mei 2024.

  Naar aanleiding van het verslag verzoekt het lid Koffeman (PvdD) om een notitie van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters (CVO) over hoe het toezicht op en de handhaving van de Gedragscode integriteit van de Eerste Kamer er in de praktijk uit ziet. De Voorzitter zegt toe het verzoek in het CVO te bespreken.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  Het College neemt kennis van de lange termijnagenda voor de aankomende periode.

  Het College kan zich vinden in het voornemen van de Voorzitter om aan het begin van de plenaire vergadering kort stil te staan bij diverse recente aanslagen op politici, naar aanleiding van de aanslag op de Slowaakse premier Robert Fico afgelopen week.

  3. Voorstel plenair debat (op grond van artikel 51, eerste lid, RvOEK) over de Voorjaarsnota 2024

  Het College stemt in meerderheid in met het voorstel van de commissie Financiën om in de laatste vergaderweek voor het zomerreces een plenair debat te houden op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde over de Voorjaarsnota 2024.

  Het College spreekt hierbij uit dat in de komende periode eventueel een heroverweging van het debat kan plaatsvinden naar aanleiding van ontwikkelingen in de kabinetsformatie.

  Het College stemt in met het voorstel van de Voorzitter om op grond van artikel 77, tweede lid, van het Reglement van Orde een maximumspreektijd per fractie te hanteren van 10 minuten in eerste termijn.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35.447

  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  De commissie adviseert de Voorzitter het wetsvoorstel voor een Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35477) - die vandaag (dinsdag 21 mei 2024) stond gepland – op dinsdag 11 juni 2024 plenair te behandelen.
  Ten behoeve van deze behandeling zal de staf - op verzoek van het lid Van Bijsterveld (JA21) - bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) navraag doen naar een (recente) brief van de AP waarin melding is gemaakt van een uitspraak van het Europese Hof over de rechterlijke toetsing.

 • deskundigenbijeenkomst 14.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36270

  Nota naar aanleiding van het verslag; Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd op 4 juni 2024.

  De commissie wenst de leden van de commissie voor digitalisering nogmaals expliciet te attenderen op dit wetsvoorstel en de nota naar aanleiding van het verslag.

  2. 36285

  Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van BBB (van Langen-Visbeek).

  3. 36453

  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

  De commissie besluit op 4 juni 2024 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  4. 36197

  Vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd op 4 juni 2024.

  5. Nieuwe kerncentrales

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales; Kernenergie

  De commissie besluit op verzoek van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) op 28 mei 2024 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  6. Stand van zaken geothermie

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK over stand van zaken geothermie; Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte

  De commissie besluit om de brief van 16 mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

  7. Motie-Koffeman c.s. (35668, F)

  Geen subsidies op het stoken van houtige biomassa

  De commissie besluit om op 4 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  8. E240006

  Europees actieplan voor windenergie

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de ChristenUnie (Holterhues) en JA21 (Baumgarten).

  9. E240013

  Commissiemededeling over geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap

  De commissie besluit om geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  10. COM(2024)137 - Biotechnologie en bioproductie in de EU

  De commissie besluit om op 4 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  11. Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter attendeert de commissieleden op het bezoek van de provincies Gelderland en Overijssel op 6 juni 2024 in de Eerste Kamer en nodigt de leden uit voor deelname aan de bijeenkomst.

  12. Rondvraag

  De commissievoorzitter wijst op het vertrouwelijke karakter van de technische briefing arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden die hedenavond 21 mei 2024 plaats zal vinden.

 • mondeling overleg 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • openbaar gesprek 16.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 28.165 EK, AM

  Brief van de minister van Financiën over principebesluit van Gasunie om deelname Duits waterstofnetwerk; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissies achten de vertrouwelijkheid van de bijlagen van de brief van de minister van Financiën van 13 mei 2024 voldoende gemotiveerd.
  Het lid Baumgarten (JA21) wenst in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën over de vertrouwelijke bijlage. De commissies verzoeken de griffie een procedurevoorstel voor te bereiden voor de komende commissievergadering.

  2. 28.165 EK 28.165 / 36.487, AN

  Brief van de minister van Financiën over stand van zaken verkoop TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën van 17 mei 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

 • openbaar gesprek 17.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • technische briefing 18.00 uur
  (Geen besluitpunten)