Commissies op dinsdag 28 mei 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • informeel overleg 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 21 mei 2024

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 21 mei 2024.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  Het College neemt kennis van de lange termijnagenda voor de aankomende periode.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35714, L

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het onderzoek naar thuiswerkregelingen voor grenswerkers; Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

  De commissie neemt met belangstelling kennis van de antwoorden over het onderzoek naar thuiswerkregelingen voor grenswerkers (35714, L) en ziet uit naar vervolgstappen en -communicatie door het volgende kabinet.

  2. Kennismaking Nationale ombudsman en gesprek RVS, AR en VNG 4 juni 2024

  De commissie inventariseert enige specifieke vragen ten behoeve van de voorbereiding op de gesprekken van 4 juni 2024 met de Nationale ombudsman en met de vertegenwoordigers van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Algemene Rekenkamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over armoede en bestaanszekerheid.

  3. Mededelingen en informatie

  De voorzitter attendeert de commissie op het aanbod om op 2 juli 2024 in de Tweede Kamer aanwezig te zijn bij de vertoning van het videodocument 'Verloren Onschuld', gebaseerd op de gelijknamige theatervoorstelling. In de volgende vergadering wordt de commissie hierover nader geïnformeerd.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35754

  Initiatiefvoorstel-Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph Wet integrale suïcidepreventie

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het initiatiefvoorstel als hamerstuk af te doen. De commissie besluit de waardering voor het voorstel per brief over te brengen aan de initiatiefnemers en ze tevens langs die weg te informeren over de besluitvorming.

  De commissie staat positief tegenover een werkbezoek aan of een gesprek met de Stichting 113 zelfmoordpreventie. In overleg met de stichting zal worden bezien hoe en op welk tijdstip hieraan invulling kan worden gegeven.

  2. 36403

  Regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 11 juni 2024.

  3. Voortgang preventieaanpak leefstijl

  Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van JA21 (Baumgarten) en PvdD (Koffeman).

  4. T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

  Verslag schriftelijk overleg (27529/35824/36121, AF)

  De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg (27529/35824/36121, AF) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03572 als voldaan aan te merken. Afgesproken wordt toekomstige brieven over de voortgang van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg onder de aandacht van de commissie te blijven brengen.
  Enkele leden signaleren dat het EHDS-dossier, dat al vanaf de aanvang in behandeling is bij de commissie VWS, raakvlakken heeft met het werkterrein van de commissie Digitalisering. Gelet op het stadium waarin de EHDS-verordening zich thans bevindt, doet de commissie op dit punt geen voorstellen tot wijziging.

  5. Rondvraag

  Het lid Van Rooijen (50Plus) vraagt naar aanleiding van recente ontwikkelingen aandacht voor het onderwerp veiligheid in en rond voetbalstadions, met name de veiligheid van burgers en politiepersoneel. Op voorstel van het lid Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA) wordt besloten dit onderwerp desgewenst via fractielijnen onder de aandacht te brengen bij leden van de Tweede Kamer.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.382

  Wet implementatie Open data richtlijn

  De commissie besluit het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

  2. 36.410 VII / 36.410 IV, I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 7 mei 2024 (36.410 VII/36.410 IV, I):
  - Toezegging T03506 als deels voldaan te blijven beschouwen, met als deadline 1 januari 2025;
  - Toezegging T03670 als openstaand aan te merken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025;
  - Toezeggingen T03661, T03663 en T03667 als openstaand aan te merken;
  - Toezegging T03664 als deels voldaan aan te merken;
  - Toezeggingen T03665, T03666 en T03668 als deels voldaan te blijven beschouwen;
  - Toezegging T03669 als openstaand te blijven beschouwen.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36410 V

  Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

  De commissies besluiten op 4 juni 2024 inbreng te leveren voor tweede verslag en onder voorbehoud van tijdige ontvangst van nota naar aanleiding van tweede verslag, de plenaire behandeling te plannen op 18 juni 2024 indien de Algemene Europese Beschouwingen niet op die datum plaats zullen vinden.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35282, N

  Brief van de minister van OCW over intrekking van het wetsvoorstel; Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie besluit de brief (35282, N) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. 36410 VIII, I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

  De commissie besluit de brief (36410 VIII, I) voor kennisgeving aan te nemen.

  De commissie besluit tevens toezeggingen T03753 en T03754 als "openstaand" geregistreerd te laten en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024. Toezegging T03479 wordt behandeld door de commissie J&V en behoeft dus geen oordeel van de commissie OCW.

  3. 36410 VIII, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

  De commissie besluit de brief (36410 VIII, J) voor kennisgeving aan te nemen.

  De commissie besluit tevens toezeggingen T02151 en T03725 als "openstaand" geregistreerd te laten en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025, en toezegging T03727 als “voldaan” aan te merken. Toezegging T01575 is reeds als voldaan aangemerkt. Toezegging T03726 wordt overgedragen aan de commissie I&A/JBZ.

  4. 32827, H

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over nader verzoek om reactie Raad van Cultuur op het rapport Eenheid in veelzijdigheid van Adviescollege Publieke Omroep; Toekomst mediabeleid

  De commissie besluit de brief (32827, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op 4 juni de procedure van het wetsvoorstel Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (36454) te bespreken, onder voorwaarde dat de Tweede Kamer het voorstel die dag heeft aanvaard.

 • 14.55 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Voorstel voor besluit van Raad aangaande standpunt EU in gemengd comité CETA voor aanvullende voorschriften bij de beslechting van investeringsgeschillen

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 11 juni 2024.

  2. Te volgen onderwerpen voor commissie BDO

  De commissie besluit de onderwerpen die door de commissie in de vorige Kamerperiode zijn aangemerkt, te willen blijven volgen. Het gaat om de volgende onderwerpen:
  - relatie China met Nederland en de EU;
  - schending van mensenrechten bij parlementariërs en
  - feministisch buitenland beleid.

  3. Terugkoppeling OVSE PA - ad hoc commissie Migratie naar Ankara, Turkije

  Het lid Karimi (GL-PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan het werkbezoek van de OVSE PA commissie Migratie aan Ankara, Turkije, dat plaatsvond van 20-23 mei 2024.

  4. Terugkoppeling lentesessie NAVO PA te Sofia, Bulgarije

  Het lid Petersen (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de lentesessie NAVO Parlementaire assemblee te Sofia, Bulgarije, waar hij op 26-27 mei 2024 aan heeft deelgenomen.

  5. Mededelingen en informatie

  De commissie stemt in met het sturen van een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met verzoek om een ambtelijke briefing inzake verkiezingswaarnemingsmissies in het najaar van 2024.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.394

  Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd op 11 juni 2024.

  2. 32317, OP

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024

  De commissie besluit bespreking van de brief van 23 mei 2024 (32317, OP) aan te houden tot 11 juni 2024.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 30175, AA

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023; Luchtkwaliteit

  N.a.v. de brief van 26 april 2024 (30175, AA) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Kemperman) en GroenLinks-PvdA (Thijssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 21501-08, S

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024 in Brussel; Milieuraad

  N.a.v. de brief van 22 april 2024 (21501-08, S) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Toezegging T03203

  Brief van de minister van I&W over hervorming systeem Energie Vervoer voor zeevaart- en luchtvaartsectoren; Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord; Toezegging Scheepvaart en luchtvaart betrekken bij evaluatie in 2023 (35.626)

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 15 mei 2024 (35626, H) om op 11 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T03203 als “voldaan” aan te merken.

  4. Toezegging T03420

  Toezegging Informeren werking tijdelijke alternatieve maatregelen IMRO bij voortgangsrapportage (33.118/34.986)

  De commissie besluit toezegging T03420 als “voldaan” aan te merken.

  5. Toezegging T02877

  Toezegging Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten (34.986)

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 21 mei 2024 (29383/34287, AL) om op 11 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T02877 als “openstaand” te blijven beschouwen, nu naar haar oordeel in bedoelde brief niet (voldoende) is ingegaan op de financiële aspecten van de uitvoeringsagenda VTH.

  6. 36410 XII, K

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 22 mei 2024 (36410 XII, K) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie heeft ten aanzien van de in de brief vermelde toezeggingen reeds beslissingen genomen.

  7. Toezegging T03010

  Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

  De commissie besluit de brief van de minister voor N&S van 23 mei 2024 (34985, U) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T03010 als “voldaan” aan te merken.

  8. Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt de minister van I&W om de aan de Tweede Kamer toegezonden rapportage 'De Staat van Ons Water' van de partners van het bestuursakkoord Water ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

  Op verzoek van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) besluit de commissie de opzet van en de uit te nodigen deskundigen voor de derde deskundigenbijeenkomst over water met als thema Waterkwaliteit op 4 juni a.s. ter bespreking te agenderen.

  Op verzoek van het lid Klip-Martin (VVD) besluit de commissie het mogelijke tijdspad van behandeling van wetsvoorstel 36412 (Versterking toepassing profijtbeginsel bij de watersysteemheffing) op 4 juni a.s. ter bespreking te agenderen.

 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 28.165 EK, AM

  Brief van de minister van Financiën over principebesluit van Gasunie om deelname Duits waterstofnetwerk; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  Inbreng voor vertrouwelijk schriftelijk overleg is vandaag geleverd door het lid Baumgarten (JA21).
  De commissies hebben in verband met de vertrouwelijkheid ingestemd met het procedurevoorstel waarbij de conceptbrief op 4 juni 2024 ter inzage ligt bij de griffie en diezelfde dag om 17.00 uur zal worden vastgesteld.
  De reactietermijn voor de minister is donderdag 4 juli.
  Op dinsdag 9 juli ligt de beantwoording vertrouwelijk ter inzage bij de griffie en wordt deze ter bespreking geagendeerd in de gecombineerde vergadering van Financiën en EZK.

 • 15.50 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.418

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitvoeringstoetsen van aangenomen amendementen bij het pakket Belastingplan 2024; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitvoeringstoetsen van aangenomen amendementen bij het pakket Belastingplan 2024; Belastingplan 2024

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 13 mei 2024 (36418, AP) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. Behandelschema pakket Belastingplan 2025 + AFB

  De commissie besluit de (beperkte) beschikbare behandeltijd voor het pakket Belastingplan 2025 aan de orde te stellen in het College van fractievoorzitters. Daarna komt het behandelschema terug in de commissie.
  De griffie geeft mee dat er vorig jaar éénmalig meer behandeltijd beschikbaar was in verband met het verkiezingsreces van de Tweede Kamer na de val van het kabinet.

  3. 36.550

  Voorjaarsnota 2024

  Met het oog op de lopende formatie besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw ter bespreking te agenderen voor haar vergadering van dinsdag 11 juni 2024. De commissie zal daarbij bezien welke suppletoire begrotingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota zullen worden betrokken.
  Verder wordt de griffie gevraagd ambtelijk bij de Tweede Kamer na te gaan of de stemmingen over de suppletoire begrotingen, die nu zijn voorzien voor dinsdag 2 juli a.s., een week eerder kunnen plaatsvinden.

  4. 36.410 J en T03719

  Toezegging Kabinetsreactie rapport Elke regio telt!; Motie-Van der Goot (OPNL) c.s. over een regioparagraaf in de Voorjaarsnota; Miljoenennota 2024

  De commissie besluit om de toezegging T03719 als voldaan te beschouwen en besluit om de uitvoeringsstatus van de motie-Van der Goot (36410, J) als deels uitgevoerd te beschouwen.

  5. 28.165 EK, AO

  Brief van de minister van Financiën over verkoop Abellio Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissie acht de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke stukken bij de brief van de minister van Financiën van 17 mei 2024 (28165, AO) voldoende gemotiveerd en neemt deze brief voor kennisgeving aan.

  6. Uitnodiging president De Nederlandsche Bank

  De commissie bespreekt de uitnodiging van de president van De Nederlandsche Bank en besluit om de heer Knot uit te nodigen voor een gesprek met de commissie van anderhalf uur, gezamenlijk met het CPB. Bij voorkeur kort na Prinsjesdag.

  7. 36108 / 29232

  Brief van de voormalig staatsagent bij KLM aan de minister van Financiën over steunpakket KLM

  De commissie besluit de minister te rappelleren om een reactie te sturen op de laatste brief van de voormalig staatsagent. Ook zal zij vragen naar de stand van de evaluatie van het steunpakket aan KLM.
  De commissie besluit om de gevraagde beantwoording en de evaluatie daarna in samenhang te bespreken.

  8. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane te verzoeken om de informatie die in haar brief van 22 mei jl. aan de Tweede Kamer is toegezegd, in afschrift aan de Eerste Kamer te sturen. Na ontvangst zal de brief worden geagendeerd.

 • informeel overleg 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 16.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.377

  Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

  De commissie brengt blanco verslag uit en besluit over het wetsvoorstel te stemmen op een nader door de Voorzitter te bepalen datum.

  2. 36.280

  Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 18 juni 2024.

  3. 34.861, O

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van de jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland; Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de SGP (Schalk).

  4. T03582

  Toezegging Vragen betreffende het Handvest voor Lokaal Zelfbestuur (36.081)

  De commissie besluit toezegging T03582 opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 4 juni 2024.

  5. T03826

  Toezegging Toezicht Inspectie Justitie en Veiligheid (35.958)

  De commissie besluit toezegging T03826 als voldaan aan te merken.

  6. T03479

  Toezegging Openbare toegankelijkheid archiefstukken (35.925 VI)

  De commissie besluit toezegging T03479 als openstaand te blijven beschouwen en verzoekt de staf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nogmaals te informeren over de kern van de toezegging.

  7. 36.327 / 29.279, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de te hanteren gezamenlijke termijn voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

  De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg (36.327 / 29.279, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  8. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) besluit de commissie de 'Rapportage 2023 – Internationale Mensenrechtenprocedures' te agenderen voor de commissievergadering op 4 juni 2024.

 • 16.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Algemene Europese Beschouwingen (AEB)

  De commissie besluit in meerderheid om de Algemene Europese Beschouwingen (AEB), gepland op 18 juni 2024, uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. Met het oog op de komende Europese verkiezingen wordt de griffie verzocht om voor de eerstvolgende vergadering inzichtelijk te maken wat een geschikt moment is om met een missionair kabinet van gedachten te wisselen over Europees beleid en wat hiervoor de mogelijke behandelopties zijn. Het lid Hartog (Volt) kondigt aan te overwegen om de Kamer verlof te vragen tot het houden van interpellatie over de Strategische Agenda van de Europese Raad.

  2. Delegates Portal

  De commissie stemt ermee in om de commissievoorzitter een voortrekkersrol te geven om eventuele vervolgstappen ten aanzien van de toegang tot documenten uit de Delegates Portal, in gezamenlijkheid met de Tweede Kamer, te onderzoeken.

  3. E240010

  Commissiemededeling betreffende pretoetredingshervormingen en -beleidsevaluaties

  De commissie besluit op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden over de Commissiemededeling betreffende pretoetredingshervormingen en -beleidsevaluaties, maar blijft het dossier volgen en zal te zijner tijd de Tweede Kamerrapporteurs op dit onderwerp opnieuw uitnodigen voor een gesprek.

  4. 36 410 V, F (Halfjaarlijks toezeggingenrappel)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel de status van toezeggingen T01941, T03395, T03399, T03400, T03592, T03411 (allen openstaand) ongewijzigd te laten.

  5. 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024 (21.501-02, GI) en de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024 (21.501-02, GH).

 • 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 18.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36496

  Wet betaalbare huur

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Kemperman), VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), D66 (Van Meenen), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma), JA21 (Nanninga), SGP (Schalk) en 50PLUS (Van Rooijen). De onbewerkte inbrengen worden reeds ter hand gesteld aan het ministerie. De commissie verzoekt de minister de gestelde vragen en opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
  In meerderheid streeft de commissie naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 18 juni 2024.

  2. 36410 VII / 36410 IV , I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

  De commissie bespreekt de reactie op het toezeggingenrappel en besluit met betrekking tot de status van de toezeggingen als volgt, waarbij zij de ambtelijke adviezen overneemt:

  RAPPEL:
  T01237: openstaand, in afwachting van besluitvorming WSB-Raad.
  T03247: voldaan
  T03355: openstaand
  T03360: deels voldaan, in afwachting van verdere ontwikkeling, uitrol en start verwijsindex.
  T03362: deels voldaan; de gefaseerde inwerkingtreding van de actieve openbaarmaking is nog niet voltooid.
  T03368: openstaand
  T03707: openstaand
  T03712: openstaand en deadline verschuiven naar 1 juli 2025.
  T03714: voldaan
  T03731: openstaand en deadline verschuiven naar 1 juli 2024.
  T03741: openstaand; de brief waarnaar wordt verwezen in de reactie is niet door de Eerste Kamer ontvangen.
  T03742: openstaand en deadline verschuiven naar 1 juli 2024.
  T03760: openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.
  T03803: openstaand en deadline verschuiven naar 1 juni 2024.

  VOORUITBLIK:
  T02615, T03541, T03582, T03710, T03729, T03730 T03740: openstaand;
  T02736: deels voldaan en deadline verschuiven naar 1 januari 2025;
  T03361 en T03364: openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025;
  T03427: openstaand en deadline verschuiven naar 1 juli 2024.

  3. 35295, AS

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  4. 36284, H

  Brief van de staatssecretaris van BZK over voortgang vervolgtraject excuses slavernijverleden; Slavernijverleden

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van JA21 (Nanninga) en de PvdD (Nicolaï).

  5. T03545

  Toezegging Afschrift rapportage discriminatie en racisme rijksoverheid (35.741); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over uitkomsten van de Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en de verkenning van minder vrijblijvende maatregelen; Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  De commissie besluit op 11 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  6. T03801

  Toezegging Brief artikel 21, eerste lid, onderdeel d, van de Huisvestingswet 2014 (36.190)

  De commissie besluit op 11 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  7. 33797, AO

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de Leefbaarometer; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  8. Jaarverslag Ombudsman

  Jaarverslag Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman 2023

  De commissie besluit zo spoedig mogelijk na het zomerreces van de Kamer de ombudsmannen uit te nodigen voor een gedachtewisseling met de commissie naar aanleiding van het Jaarverslag 2023. Ze zou het op prijs stellen dat de kabinetsreactie op het Jaarverslag 2023 voorafgaand aan het gesprek beschikbaar is.