Plenair Hermans bij stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 13 oktober 2015 (2015/2016 nr. 4)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 0.03 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Hermans (VVD):

Voorzitter. Ik zal er ook een paar moties uithalen. De fractie van de VVD zal niet voor de motie-Brinkman c.s. met letter B stemmen. Als deze Kamer haar integrale verantwoordelijkheid voor een begroting serieus neemt, moet zij ook voor dekking zorgen, als er sprake is van uitgaven. Ik heb in eerste termijn voldoende aangegeven over welke punten de VVD-fractie ongerust is.

Dan de motie-De Graaf c.s. met letter C, over het ibo over zzp'ers. Het voorstel ligt net in de Tweede Kamer. Er moet nog over gedebatteerd worden. Mijn fractie acht het overbodig en niet aan de orde om nu weer een nieuw voorstel te vragen en zal dus tegenstemmen.

Over de motie-De Graaf c.s. met letter D zeggen wij dat deze voorbarig is. Dit is typisch een motie die moet worden behandeld bij de formatie van een volgend kabinet. Dan kan ook geëvalueerd worden wat de effecten zijn, bedoeld of onbedoeld, van datgene wat bedoeld was met de integratie van de totale keten.

Wij zullen ook tegen de motie-Strik c.s. met letter F stemmen. Het is een te geïsoleerde benadering om dat ene punt er nu apart uit te pakken. Over de motie-Strik c.s. met letter G zeggen wij dat deze overbodig is. Het is ondersteuning van beleid, zegt de minister-president. Dat gebeurt eigenlijk al. Moeten we nu over overbodige moties gaan stemmen? Wij zullen om die redenen tegen de motie stemmen.

De motie-Koffeman c.s. met letter H is ook niet gedekt. De OESO-systematiek, waar Nederland zich aan houdt, voldoet volledig. Er is geen dekking aangegeven. Naar onze mening moet worden voldaan aan de integrale budgetverantwoordelijkheid, ook van de Eerste Kamer.

In de motie-Koffeman met letter I staan te veel punten bij elkaar, waarvan onduidelijk is wat daar precies mee bedoeld kan worden. Wij kunnen dat zo niet overzien. Om die reden zullen wij tegen die motie stemmen.

Het is jammer als de motie-Schalk c.s. met letter J niet wordt aangehouden, want deze zou bij het Belastingplan uitstekend op zijn plek zijn. Dat geldt ook voor de motie-Nagel c.s. met letter K. Worden zij toch in stemming gebracht, dan zullen wij tegenstemmen, omdat wij daarover in alle vrijheid en ruimte moeten kunnen spreken bij het Belastingplan.

Ik zou ook willen voorstellen om de motie-Ten Hoeve c.s. met letter L te laten aanhouden omdat die motie ook al in de Tweede Kamer ligt. Zo niet, dan zullen wij tegenstemmen, omdat er over eenzelfde motie in de Tweede Kamer een gesprek plaatsvindt. Wij zouden zeggen: doe dat niet, houd die motie aan.