Plenair Backer bij stemming moties, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 26 november 2019 (2019/2020 nr. 8)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.45 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter, dat doe ik graag. Er zijn nu nog maar twee moties die volgens de fractie van D66 passen binnen de kaders van de AFB. Wij vinden dat de motie-Vendrik c.s. over het investeringsfonds (35300, letter T) prematuur is. Wij wachten de voorstellen van het kabinet af en dan is er altijd nog gelegenheid om over de focus van dat fonds te spreken. De motie-Otten c.s. (35300, letter Y) zou een dermate groot gat in de begroting slaan dat we dat niet verantwoord vinden. Verder zal de fractie de voorstellen van het kabinet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Wensen andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Karimi.