Stemming moties, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 26 november 2019 (2019/2020 nr. 8)

Aanvang: 13.42 uur
Status: gecorrigeerd


 • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen (35300, letter Q);
 • de motie-Vendrik c.s. over het periodiek laten uitvoeren van een groene houdbaarheidsstudie (35300, letter R);
 • de motie-Vendrik c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen (35300, letter S);
 • de motie-Vendrik c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda (35300, letter T);
 • de motie-Sent c.s. over de systematiek van financiering van gemeenten (35300, letter U);
 • de motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales (35300, letter V);
 • de motie-Koffeman c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35300, letter W);
 • de motie-Koffeman c.s. over de youngtimerregeling (35300, letter X);
 • de motie-Otten c.s. over verhoging van de algemene heffingskorting (35300, letter Y);
 • de motie-Otten c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem (35300, letter Z);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35300, letter AA).

(Zie vergadering van 19 november 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen naar aanleiding van de Algemene Financiële Beschouwingen. De minister van Financiën zal namens de regering aanwezig zijn bij de stemmingen.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman het woord wenst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag mijn motie onder letter W aanhouden en ik zou de Kamer voor volgende week om een derde termijn willen vragen om de motie op verzoek van een aantal collega's van andere partijen licht aan te passen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman.

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor zijn motie (35300, letter W) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Kan de Kamer zich verenigen met het verzoek van de heer Koffeman aan de Kamer om een derde termijn? Dat is het geval.

De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik wil voorstellen om de motie onder letter AA aan te houden. Daarbij zou ik het verzoek aan de regering willen doen om een standpunt te bepalen over de inhoud van die motie en daarop voor aanstaande dinsdag te reageren.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35300, letter AA) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zie mevrouw Sent ook klaarstaan. Dat betekent waarschijnlijk dat zij ook naar de microfoon gaat komen. Dat is inderdaad het geval. Het woord is aan mevrouw Sent.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent (PvdA):

Onder verwijzing naar de inhoud van de door ons ontvangen brief die was toegezegd, wil ik de motie onder letter U graag aanhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sent.

Op verzoek van mevrouw Sent stel ik voor haar motie (35300, letter U) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wensen andere leden nog het woord? Mevrouw Karimi.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. In afwezigheid van mijn collega Vendrik wil ik u graag vragen om motie R aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi.

Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor zijn motie (35300, letter R) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wensen andere leden nog het woord? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat de moties onder de letters R, U, W en AA zijn aangehouden en worden afgevoerd van de stemmingslijst.

Dank u wel. Dan is allereerst de stemming over de motie-Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen (35300, letter Q). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Backer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Backer (D66):

Over alles?

De voorzitter:

Indien u wenst, kunt u over alle moties die in stemming worden gebracht — een aantal moties zijn zojuist afgevoerd — een stemverklaring afleggen. Het woord is aan de heer Backer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter, dat doe ik graag. Er zijn nu nog maar twee moties die volgens de fractie van D66 passen binnen de kaders van de AFB. Wij vinden dat de motie-Vendrik c.s. over het investeringsfonds (35300, letter T) prematuur is. Wij wachten de voorstellen van het kabinet af en dan is er altijd nog gelegenheid om over de focus van dat fonds te spreken. De motie-Otten c.s. (35300, letter Y) zou een dermate groot gat in de begroting slaan dat we dat niet verantwoord vinden. Verder zal de fractie de voorstellen van het kabinet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Wensen andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Karimi.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over de motie-Koffeman c.s. onder letter V. Die motie vraagt om per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten. De GroenLinksfractie gaat tegen deze motie stemmen. Hoewel dit een sympathieke motie is en biomassa ook veel nadelen heeft, waaronder de in de motie genoemde punten, wacht GroenLinks het duurzaamheidskader en de cascaderingskader af om te bepalen wat wel en niet duurzame biomassa is. De motie is wat dat betreft te absoluut en voorbarig.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi. Ik zag ook de heer Van Strien.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u, voorzitter. Ik wil namens de PVV een stemverklaring afleggen over het stopzetten van subsidie voor de biomassacentrales, dus over motie 35300, letter V. Natuurlijk stemt de fractie van de PVV voor het stopzetten van de subsidie voor biomassacentrales en dus voor het behoud van onze bossen. De houtkap in Nederland is inmiddels relatief ernstiger dan in het Amazonegebied. Wij hopen wel dat die 11 miljard teruggaat naar de burger. Dat is namelijk €140 per gezin, een aardig begin van die €1.000 die wij van dit kabinet nog tegoed hebben.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien.

Dan meneer Van Apeldoorn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. De SP-fractie stemt voor alle nog overgebleven moties, behalve voor de motie-Otten onder letter Y. Wij zijn het eens met de overweging dat de structureel achterblijvende koopkracht moet worden gerepareerd en dat de staatsschuld niet te snel hoeft te worden afgelost, sterker nog, die hoeft voorlopig niet te worden afgelost wat onze fractie betreft. Een verdere verhoging van de algemene heffingskorting is een manier om de koopkracht van ook de lagere inkomensgroepen te repareren, maar in de voorgestelde omvang en als geïsoleerde maatregel staat het wat mijn fractie betreft andere, mogelijk betere maatregelen in de weg.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn.

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan gaan wij stemmen over motie 35300, letter Q, de motie-Van Rooijen c.s. over het niet korten van de pensioenen. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35300, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie met de letter R is aangehouden. Dan gaan we door met de stemming over motie 35300, letter S, de motie-Vendrik c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35300, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over de motie 35300, letter T, de motie-Vendrik c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35300, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie met de letter U is aangehouden, zodat wij nu stemmen over motie 35300, letter V, de motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35300, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie onder letter W is aangehouden, voor de goede orde. Wij stemmen dan nu over motie 35300, letter X, de motie-Koffeman c.s. over de youngtimerregeling. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35300, letter X).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35300, letter Y, de motie-Otten c.s. over de verhoging van de algemene heffingskorting. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter Y).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over de motie 35300, letter Z, de motie-Otten c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie 35300, letter AA, ten slotte, is aangehouden.

Ik dank de minister van Financiën voor zijn aanwezigheid bij deze stemmingen.