T01867

Toezegging Beschikbaarheid overtollige middelen die door een openbaar lichaam in de schatkist worden aangehouden (33.416)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe dat de Wet verplicht schatkistbankieren toekomstige kabinetten bindt om de middelen die een openbaar lichaam in de schatkist aanhoudt beschikbaar te stellen voor de uitoefening van de publieke taak van dat openbaar lichaam. Doordat dit in de wet is opgenomen is gegarandeerd dat toekomstige kabinetten hier niet zonder tussenkomst van de wetgever verandering in kunnen brengen.


Kerngegevens

Nummer T01867
Status voldaan
Datum toezegging 26 november 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen schatkistbankieren
Kamerstukken Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 10, item 10- blz. 30

De heer Essers (CDA): Ik zei al dat de regering ook bij het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren haar best heeft gedaan om ongerustheid weg te nemen. Zo heeft de regering beloofd om de overtollige middelen die bij de schatkist worden aangehouden te allen tijden beschikbaar te houden voor investeringen uit hoofde van de publieke taak. Mijn fractie is blij met deze toezegging. In hoeverre zullen toekomstige kabinetten zich echter aan deze toezegging gebonden voelen? 

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 10, item 13 - blz. 73

Minister Dijsselbloem: De heer Essers vroeg hoe wij zeker weten dat toekomstige kabinetten niet zullen zeggen: ik heb het geld nu in mijn schatkist zitten, hartelijk dank; ik ga het nu anders aanwenden. Mijn enige toezegging op dat punt is namelijk de wet, die wij hier met elkaar maken. Daarin is opgenomen dat de middelen die een openbaar lichaam in de schatkist aanhoudt beschikbaar blijven voor de uitoefening van de publieke taak van dat openbaar lichaam. Doordat dat in de wet is opgenomen, kan ik garanderen dat toekomstige kabinetten hier niet zonder tussenkomst van de wetgever verandering in kunnen aanbrengen. Als toekomstige kabinetten een greep in die middelen zouden willen doen, zal de wet moeten worden veranderd. Anders wordt de wet met voeten getreden.


Brondocumenten


Historie

  • 26 november 2013
    nieuwe status: voldaan
    Opmerking: De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe dat de Wet verplicht schatkistbankieren toekomstige kabinetten bindt om de middelen die een openbaar lichaam in de schatkist aanhoudt beschikbaar te stellen voor de uitoefening van de publieke taak van dat openbaar lichaam. Doordat dit in de wet is opgenomen is gegarandeerd dat toekomstige kabinetten hier niet zonder tussenkomst van de wetgever verandering in kunnen brengen.
  • 26 november 2013
    toezegging gedaan