33.416

Wet houdbare overheidsfinanciënDit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke instrumentarium voor het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Gezonde houdbare overheidsfinanciën zijn naar de mening van het kabinet een noodzakelijke voorwaarde voor de welvaart van Nederland en dragen bij aan het functioneren van de economische en monetaire unie waar Nederland deel van uitmaakt. De noodzaak tot gezonde overheidsfinanciën strekt zich uit over meer kabinetsperiodes en voor de democratische legitimatie van de keuzes die dit kabinet maakt, alsmede de expliciete bewustwording van de noodzaak van houdbare overheidsfinanciën – ook voor toekomstige kabinetten – is betrokkenheid van de wetgever wenselijk. In het kader van de houdbare overheidsfinanciën vormt dit wetsvoorstel daarmee een belangrijke bouwsteen.

Daarbij komt volgens het kabinet dat decentrale overheden een onlosmakelijk onderdeel vormen van de overheidsfinanciën. Gegeven het belang van houdbare overheidsfinanciën en het belangrijke aandeel dat decentrale overheden hierin hebben, is ervoor gekozen om in dit wetsvoorstel ook regels op te nemen ten aanzien van de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën en dit niet in reeds bestaande wetgeving voor decentrale overheden te regelen. Zo wordt versnippering van regelgeving ten aanzien van houdbare overheidsfinanciën voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 18 december 2018 besloten in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën over de evaluatie van deze wet.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2012

titel

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten