T02119

Toezegging Bevorderen van regionale kringlopen door samenwerking met sector (33.979)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vos (GroenLinks), toe met de sector te gaan samenwerken in een project over hoe de regionale kringloop beter kan worden gesloten.


Kerngegevens

Nummer T02119
Status voldaan
Datum toezegging 28 april 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen definiëring grond
projecten
Regionale kringlopen
Kamerstukken Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 30, item 6, blz. 3-26

Mevrouw Vos (GroenLinks):

(...)

Wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat in ieder geval de juridische titel van de grond die mee kan tellen voor het bepalen van het fosfaatoverschot niet verruimd wordt en dat de mestwet niet in deze zin wordt aangepast?

(...)

Staatssecretaris Dijksma:

(...)

Mevrouw Vos vroeg mij of ik de juridische titel van het begrip "grond" niet wil verruimen. Zij bedoelt te zeggen: ga deze niet verruimen. Dat is inderdaad niet voorzien. Aansluitend op haar opmerkingen kan ik wel zeggen dat ik met de sector ga samenwerken in een project over hoe de regionale kringloop beter kan worden gesloten. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de ruwvoerproductie beter stimuleren inde regionale kringloop? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenwerking met de akkerbouwers ook goed tot stand blijft komen? Hoe kunnen we elkaar ook op dat terrein ondersteunen? Daarvoor is immers nog wel het een en ander nodig.

(...)

Mevrouw Vos (GroenLinks):

(...)

Tot slot ben ik blij dat de staatssecretaris heeft gezegd dat zij de juridische titel van de grond die kan meetellen voor het bepalen van het fosfaatoverschot, niet gaat verruimen, en dat zij daarentegen wel gaat kijken hoe we meer regionale productie en regionale kringloop kunnen gaan stimuleren. Dat lijkt mij buitengewoon verstandig en zinvol.


Brondocumenten

  • debat Verslag EK 2014/2015, nr. 30, item 6

Historie