T01067

Toezegging Bewaartermijn internetgegevens terug naar 6 maanden (31.145)De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer toe dat hij zorg zal dragen voor de voorbereiding en indiening van een wetsvoorstel om de bewaartermijn voor inter-netgegevens naar 6 maanden terug te brengen. Voor overige gegevens blijft de termijn 12 maanden.


Kerngegevens

Nummer T01067
Status voldaan
Datum toezegging 6 juli 2009
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden dr. M. Westerveld (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen dataretentie
reparatiewetten
termijnen
Kamerstukken Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 40 – blz. 1858

Minister Hirsch Ballin: Laat ik vooropstellen dat ik de verdediging van het wetsvoorstel op mij heb genomen zoals het is geamendeerd door de Tweede Kamer. Dat is mijn rol en mijn verantwoordelijkheid hier namens de regering. Uiteraard heb ik ook nog verder nagedacht, ook gaande dit debat, over wat denkbaar is. Wellicht kan dit ook een rol spelen in de overwegingen. Ik begrijp dat de Kamer daar nog behoefte aan heeft na mijn antwoord in tweede termijn en de stemming over het wetsvoorstel. Ik neem op mij om het initiatief te nemen voor een wetsvoorstel. Ik wil daarbij wel rekening houden met alle staatsorganen, inclusief mijn collega’s in de ministerraad en de Raad van State. In dat wetsvoorstel zal ten aanzien van de internetgegevens gebruik worden gemaakt van de ruimte die in de richtlijn zit om de bewaartermijn op zes maanden te stellen. Deze termijn wordt overeenkomstig het amendement dat is aangenomen in de Tweede Kamer – ik denk dat het goed is dat dit hier onder ogen wordt gezien, naast alle argumenten die er daar waren voor 18 en 24 maanden en de argumenten die mevrouw Duthler net terecht naar voren bracht – op twaalf maanden gehandhaafd. Dat geeft wat extra ruimte aan de internet service providers binnen het kader van het plan dat ik net heb toegezegd ten aanzien van de implementatie. Ten aanzien van daar waar de behoefte het duidelijkst aanwezig is, zou het de twaalfmaandentermijn doen ingaan. Wij zouden daarmee niet tot verdere schending komen van onze Europese verplichtingen, maar gebruiken wel de maximale ruimte binnen de richtlijn ten aanzien van internetcommunicatie en internet service providers door naar de termijn van slechts zes maanden te gaan.

Mevrouw Westerveld (PvdA): Ik wil even controleren of ik de toezegging van de minister goed begrijp. Hij zegt dat hij het initiatief wil nemen voor een wetsvoorstel waarin ten aanzien van de internetgegevens de bewaartermijn wordt teruggebracht tot zes maanden. Betekent dit dat het wetsvoorstel dat nu voorligt, wordt gewijzigd als dat aanvaard zou worden? Of stelt de minister voor om dit wetsvoorstel aan te houden totdat het nieuwe wetsvoorstel er is? Hoe moet ik het precies zien?

Minister Hirsch Ballin: Wat het betekent, is dat het wetsvoorstel bij aanvaarding – als het wetsvoorstel niet wordt aanvaard, moet er een novelle ingediend worden – in werking kan treden. Ondertussen zal met gezwinde spoed, rekening houdend met de ruimte die intussen wordt gegeven aan de internet service providers om zich er op in te stellen en wetend dat een onmiddellijke toepassing eerst het opstellen van een implementatieplan vereist, een klein wetsvoorstel worden voorbereid dat de termijn differentieert en voor internet op zes maanden stelt en voor overige gegevens, zoals de traditionele telefoongegevens, de termijn op twaalf maanden houdt.

Mevrouw Westerveld (PvdA): Verbindt de minister daar ook aan, zoals in mijn motie werd gevraagd, dat de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, die bij KB gaat plaatsvinden, voor de internet providers wordt opgeschort totdat dit nieuwe wetsvoorstel aanvaard is?

Minister Hirsch Ballin: Materieel betekent dit dat de internet service providers zich niet hoeven te wapenen met opslagcapaciteit die is berekend op een langere termijn dan zes maanden. Ik zei al dat ik het met gezwinde spoed zal doen. Er zit geen splitsingsbevoegdheid in het wetsvoorstel ten aanzien van de verschillende categorieën. Omdat echter tegelijkertijd mijn toezegging van kracht blijft die ik in mijn antwoord in eerste termijn heb gedaan, namelijk die over een implementatieplan voordat er daadwerkelijk iets zal worden verwacht, komt het materieel ongeveer neer op wat mevrouw Westerveld net zei.Historie

 • 28 juni 2011
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: De commissie beschouwt toezegging T01067 als voldaan.

 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Justitie (Just.)
 • 14 oktober 2010
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Veiligheid en Justitie
 • 14 oktober 2010
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Justitie
 • 23 maart 2010
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: In verband met deze toezegging is het wetsvoorstel tot wijziging bewaartermijn
  internetgegevens (Kamerstukken 32 185) ingediend. Aan de Tweede Kamer is op 4 maart 2010 de nota naar aanleiding van verslag uitgebracht.
  documenten:
 • 6 juli 2009
  toezegging gedaan