T03287

Toezegging Evaluatie Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)De Minister van Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Baay-Timmerman (50PLUS) en De Blécourt-Wouterse (VVD), toe de resultaten van de uitbreiding van het spreekrecht, de verschijningsplicht, en de kostenevaluatie mee te nemen in een breed evaluatieonderzoek dat uitgevoerd zal worden over twee jaar.


Kerngegevens

Nummer T03287
Status openstaand
Datum toezegging 13 april 2021
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden Mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
Mr. M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
slachtofferrechten
uitbreiding
Kamerstukken Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 14

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

(…)

‘Voorzitter. In de memorie van antwoord op pagina 11 belooft de minister dat een evaluatieonderzoek zal worden uitgevoerd naar het functioneren van het onbeperkt spreekrecht. Hij verwijst hiervoor naar paragraaf 5, maar dat is een reeds bestaand evaluatieonderzoek uit 2013 en dus niet erg actueel. Mocht mijn fractie de belofte verkeerd hebben begrepen, dan vraag ik de minister nu specifiek of hij bereid is, in dien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, om een evaluatieonderzoek toe te zeggen, zodat inzicht wordt verkregen omtrent de resultaten van de uitbreiding van het spreekrecht en de verschijningsplicht. 50PLUS zou met name graag meer informatie krijgen omtrent de vraag of een confrontatie tussen verdachte en slachtoffer een meer helende dan wel een nadelige uitwerking heeft op het slachtoffer. Deze vraagstelling zou ook meegenomen kunnen worden in het onderzoek.’

(…)

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

Mevrouw De Blécourt-Wouterse (VVD):

(…)

‘De minister zegt: de kosten zijn netjes in kaart gebracht en die worden gedekt. Het kan gaan om extra zittingscapaciteit of om de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat begrijp ik. Maar mijn vraag was nou juist: wat als achteraf blijkt dat het toch te krap is begroot?’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

Minister Dekker:

‘Dan moeten we dat oplossen.’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

Mevrouw De Blécourt-Wouterse (VVD):

‘Ik ben heel blij met het antwoord van de minister dat we dat dan moeten oplossen. Hoe gaan we dat dan oplossen?’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

Minister Dekker:

‘Het zal niet de eerste keer zijn dat je ergens een tegenvaller hebt die je moet oplossen. Soms heb je ook meevallers. Dat scheelt, want dan kun je het doen op je eigen begroting. Soms valt iets heel erg tegen en dan ga je in een nieuwe begrotingsronde weer in gesprek met de minister van Financiën: ‘We hebben toch een aantal tegenvallers. Kun je helpen om het op te lossen?’.’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

De voorzitter:

‘Mevrouw De Blécourt, tot slot.’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

Mevrouw De Blécourt-Wouterse (VVD):

‘Dan vraag ik de minister of we dat kunnen evalueren. Want ik weet dat de capaciteit eigenlijk altijd moeilijk in te schatten is. Het is ook een probleem. Mensen zijn overbezet, zeker in deze hoek. Daarom vraag ik de minister om een evaluatiemoment in te bouwen, zodat we het ook met elkaar kunnen oplossen.’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 36

Minister Dekker:

‘Dat ben ik helemaal met u eens. Ik geloof dat de evaluatie mijn sluitstuk voor vanavond … Volgens mij staat in de wet een evaluatie voor over twee jaar, zeg ik ook in de richting van mevrouw Baay. Dat betekent dat daarin ook het kostenaspect moet worden meegenomen. Het gaat dus om een beleidsevaluatie, maar ook om uitvoeringsaspecten.’

(…)

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 37

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

‘Om toch even de bevestiging te krijgen: heeft de minister nu dus toegezegd dat er een evaluatieonderzoek komt over twee jaar, waarin worden opgenomen het kostenaspect, de effecten van de uitgebreidere spreekrechtkring, de effecten van de verschijningsplicht van de verdachte, alsmede de mogelijke nadelige of juist helende werking voor de slachtoffers?’

Handelingen I 2020/21, nr. 34, item 7- blz. 37

Minister Dekker:

‘Ja. Het is gewoon een normale, brede evaluatie: doet de wet wat deze moet doen en is deze uitvoerbaar in de praktijk? Dat zijn de hoofdlijnen, en daar vallen volgens mij al uw vragen onder.’


Brondocumenten


Historie

  • 13 april 2021
    toezegging gedaan