T01893

Toezegging Het woord "tuchtscholen" in artikel 7.3, onderdelen K en L, van het voorstel Wet forensische zorg schrappen bij de eerstvolgende gelegenheid (32.398)
Kerngegevens

Nummer T01893
Status voldaan
Datum toezegging 3 juli 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. A.C. Quik-Schuijt (SP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen reparatiewetten
tuchtscholen
Kamerstukken Wet forensische zorg (32.398)


Uit de stukken

Voorlopig verslag (EK 32398, E), p. 14: 

De leden van de SP-fractie wijzen er op dat in art. 37a lid 5 wordt verwezen naar art. 38 Sr. Dit is onbegrijpelijk en lijkt deze leden een vergissing; wellicht wordt een ander artikel bedoeld. Verder worden in art. 7.3, onderdelen K en L, naast «gevangenissen, inrichtingen 

en instellingen» ook «tuchtscholen» genoemd. Tuchtscholen bestaan echter al een aantal decennia niet meer; justitiële jeugdinrichtingen wel. Deze leden ontvangen van de regering graag een verheldering op bovenstaande punten. 

Memorie van antwoord (EK 32398, F), p. 40: 

De leden van de SP-fractie wijzen er eveneens terecht op dat in artikel 37a, vijfde lid, abusievelijk wordt verwezen naar artikel 38 Sr. Bedoeld is artikel 38e Sr. Dit gebrek is hersteld in de hiervoor reeds genoemde derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot 

Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie (33 012). Ook merken deze leden terecht op dat in de opsomming in artikel 7.3, onderdelen K en L, naast «gevangenissen, inrichtingen en instellingen» ten onrechte ook nog steeds «tuchtscholen» 

worden genoemd. Tuchtscholen bestaan inderdaad niet meer en deze vermelding had dan ook geschrapt kunnen worden in de in artikel 7.3, onderdelen K en L, opgesomde artikelen uit het Wetboek van Strafvordering. Deze fout zal worden hersteld door bij de 

eerstvolgende gelegenheid de woorden «tuchtscholen» te schrappen. De huidige justitiële jeugdinrichtingen hoeven daarin niet afzonderlijk te worden vermeld, omdat de term «inrichtingen» mede dit type inrichting omvat. 


Brondocumenten


Historie