32.398

Wet forensische zorgDit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg. Door de aanpassing van de besturing en financiering van het tbs-stelsel wordt voorkomen dat personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking in een justitiële inrichting terechtkomen terwijl ze daar eigenlijk niet thuis horen.

Met dit voorstel krijgen de officier van Justitie en de rechter de mogelijkheden om iemand binnen het strafrecht sneller geestelijke zorg te bieden. De belangrijkste doelen van dit voorstel zijn: de juiste patiënt op de juiste plek, het creëren van voldoende forensische zorgcapaciteit, kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de curatieve zorg. Door het bieden van goede zorg als onderdeel van de straf wil het kabinet herhaling van strafbare feiten terugdringen. Dit wetsvoorstel is onder andere het gevolg van de motie-Van de Beeten (EK 28.979, E), de conclusies van de interdepartementale Werkgroep Houtman (EK 28.979, F met bijlage) en het parlementair onderzoek TBS (TK 30.250, nr. 5).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.398, D) is op 18 december 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP stemden voor. 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer was op 1 april 2014 op verzoek van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geschorst. De voorzetting van de plenaire behandeling vond gezamelijk plaats met de wetsvoorstellen Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996)  en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399) op 15 en 16 januari 2018. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 aangenomen. De fractie van de PvdD stemde tegen.

De wijzigingen die via het wetsvoorstel Verplichte ggz (32.399) in het wetsvoorstel Forensische zorg zijn aangebracht zijn betrokken bij de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Zorg en dwang (31.996) en Verplichte ggz (32.399).


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten

Sociale media menu


Volg via