T01892

Toezegging Informeren Eerste Kamer over Aanwijzing van het openbaar ministerie zodra gereed (33.498)De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag  van de leden Schouwenaar en Quik-Schuijt, toe de Aanwijzing van het openbaar ministerie toe te zenden zodra gereed.


Kerngegevens

Nummer T01892
Status voldaan
Datum toezegging 6 november 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. A.C. Quik-Schuijt (SP)
Mr. J.M. Schouwenaar (VVD)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen aanwijzingen
adolescentenstrafrecht
openbaar ministerie
Kamerstukken Invoering adolescentenstrafrecht (33.498)


Uit de stukken

Memorie van antwoord, Eerste Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 498, C pagina 15

In verband met de toeleiding naar het adolescentenstrafrecht, vroegen de leden van de VVD-fractie en de leden van de SP-fractie naar de Aanwijzing van het openbaar ministerie. Graag zeg ik de leden van deze fracties toe dat ik hen zal informeren zodra deze Aanwijzing gereed is.


Brondocumenten


Historie