T02297

Toezegging Invulling van de evaluatie topsectorenbeleid (CXVII, E)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan, toe de Kamer te informeren over invulling van de evaluatie topsectorenbeleid.


Kerngegevens

Nummer T02297
Status voldaan
Datum toezegging 26 april 2016
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen beleid
evaluaties
topsectoren
Kamerstukken Europees Semester 2016 (CXVII)


Uit de stukken

Verslag mondeling overleg, vastgesteld 26 mei  2016, Pagina 18:

Minister Kamp:

De heer Rinnooy Kan heeft gesproken over het topsectorenbeleid. Ik wil daar nog één opmerking over maken. Het topsectorenbeleid staat voor mij niet ter discussie. Die samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven moet er altijd blijven. Het topsectorenbeleid is daar een zo goed mogelijke invulling van. Dat heeft onder de bedrijven een zeer breed draagvlak en daarmee worden goede resultaten geboekt. Maar als er mogelijkheden zijn om dat beleid aan te passen en te verbeteren, dan sta ik daar altijd voor open. Nederland slaagt erin om de export per jaar met 3%, 4% of soms zelfs nog meer te laten groeien. Onze bedrijfsinvesteringen nemen toe. Ons bedrijfsleven behoort in cruciale sectoren van de wereldeconomie tot de wereldtop. Ik noem in dit verband voedsel, voedselkwaliteit, voedselveiligheid, de chipsmachineproductie, maar ook de chipsproductie voor NXP, de scheepvaartmachinerie en de automotivesector. Dat komt mede door de goede samenwerking die in de topsectoren georganiseerd is. Vooruitlopend op een toekomstige evaluatie kan ik zeggen dat er over het woord en over de invulling kan worden gesproken, maar dat ik geen alternatief zie voor de samenwerking op zichzelf.

De heer Rinnooy Kan (D66): Er wordt gesproken over een evaluatie in 2016. Kan de minister iets zeggen over de manier waarop die evaluatie zal worden gerealiseerd?

Verslag mondeling overleg, vastgesteld 26 mei , Pagina 19.

Minister Kamp:

Minister Kamp: Dat heb ik niet paraat, maar ik stel het op prijs dat de heer Rinnooy Kan daar informatie over wenst. Ik zal de Eerste Kamer daarover informeren. Ik zal aangeven op welke wijze wij invulling willen geven aan die evaluatie.


Brondocumenten


Historie