T01557

Toezegging Inzet bijzondere opsporingsbevoegdheden visstroperij (32.574)De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouwenaar, toe in overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie over de concrete invulling van bijzondere opsporingsbevoegdheden bij visstroperij.


Kerngegevens

Nummer T01557
Status voldaan
Datum toezegging 26 juni 2012
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Mr. J.M. Schouwenaar (VVD)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen opsporingsbevoegdheden
overleg
Veiligheid en Justitie
visstroperij
Kamerstukken Bestrijding van de visstroperij en het vervallen van de akte (32.574)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 24, item 3 - blz. 13

De heer Schouwenaar (VVD):

Mijn fractie is het eens met de vergroting van de opsporingsmogelijkheden als gevolg van overbrenging naar de WED. Maar het is mijn fractie ook gebleken dat de pro cedures om te komen tot concrete inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden omslachtig en tijdrovend zijn. Enkele weken geleden besteedde RTL4 daar aandacht aan. Door die omslachtige en tijdrovende procedures worden er veel fouten gemaakt. Onbedoeld, dat wel,maar het komt de opsporing niet ten goede. Is de staatssecretaris bereid tot overleg met de minister van Veiligheid en Justitie om te bezien of hierin verbetering te bereiken valt?

Handelingen I 2011-2012, nr. 34, item 9 - blz. 24-25

Staatssecretaris Bleker:

Op de handhaving ben ik grotendeels al ingegaan. De NVWA-inzet is in de orde van grootte zoals ik net formuleerde. De heer Schouwenaar heeft gezegd: het helemaal uitbannen van stroperij kan niet, het gaat om een effectievere inzet van bestaande toezichtsapparaten. Hij heeft mij in dat verband gevraagd of ik bereid ben tot overleg met de minister van Veiligheid en Justitie over de concrete inzet van bijzonder opsporingsbevoegdheden.

Ik ben van plan om dat te doen.


Brondocumenten


Historie