T00977

Toezegging Kamer heeft invloed op de inhoud van de AMvB inzake de “stok achter de deur” (30.536)Staatssecretaris Heemskerk zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Sylvester en de heer Elzinga, dat, de AMvB op zeer korte termijn geslagen wordt en naar beide Kamers der Staten-Generaal gezonden zal worden. Het is aan de Kamer om te bezien wat zij met deze AMvB doet. De staatssecretaris acht de staatsrechtelijke waarde en de politieke waarde hiervan buitengewoon groot: als de Kamer ontevreden is over de AMvB kan zij de staatssecretaris vragen nadere maatregelen te nemen. Indien één van de partijen (sociale partners) zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan zal de staats¬secretaris de AMvB (de stok achter de deur) inzetten, teneinde op te leggen dat 100% van het personeel een arbeidsovereenkomst moet hebben.


Kerngegevens

Nummer T00977
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden G. van den Berg (SGP)
A. Elzinga (SP)
dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden
AMvB
Kamerstukken Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 20..) (30.536)


Uit de stukken

Handelingen EK 2008-2009, nr. 25, blz. 1263/4

(...)

Mevrouw Sylvester (PvdA): Een van uw opmerking triggerde mij, namelijk dat er een AMvB zou komen. Er ligt inderdaad al een concept. Mijn fractie vindt dat dit ontwerp er aardig uitziet. Wanneer is de definitieve AMvB beschikbaar en wanneer slaat het kabinet deze daadwerkelijk? Mijn fractie vindt het van belang dat het niet blijft bij de gedachte van een stok achter de deur, maar dat het kabinet de AMvB daadwerkelijk slaat. Wanneer denkt u de AMvB te slaan?

U hebt gesproken over het ingroeimodel. Hoe ziet dit model eruit? Wordt dit een proportioneel ingroeimodel? Komen er stapjes in, bijvoorbeeld een ingroei van 20%, 40% en 60% om in 3,5 jaar op 80% uit te komen? Is het aan de bonden en de sector en, zo ja, hoe monitort u dan? Komt u dan pas na 3,5 jaar kijken hoe het loopt of checkt u tussentijds?

Staatssecretaris Heemskerk: De AMvB staat niet geagendeerd voor de komende ministerraad, maar ik hoop voor de ministerraad erop. Als de ministerraad deze heeft vastgesteld, gaat hij naar de Raad van State voor een juridische beoordeling. Daarna wordt hij finaal. Daarna kan ik hem aan beide Kamers toezenden.

Mevrouw Sylvester (PvdA): U geeft hier dus een keiharde garantie dat de AMvB op korte termijn wordt geslagen?

Staatssecretaris Heemskerk: Ja. Dit is een complexe zaak, vooral met het toezicht op de AMvB. Het toezicht ligt nu feitelijk alleen bij de OPTA. Ten aanzien van cao's moet het toezicht in samenwerking plaatsvinden met het ministerie van SZW. De partijen die nu afspraken maken over dat ingroeimodel, hebben schriftelijk uiteengezet hoe zij dat voor zich zien. Zij stellen voor om elk jaar een doel stellen wat betreft het percentage arbeidsovereenkomsten dat moet worden gehaald. Zij beginnen op 10%. Als zij denken dat zij na één jaar op 30% kunnen komen, stellen zij dat als doel. Dat doel wordt ieder jaar bijgesteld. De stappen moeten natuurlijk progressief zijn en optellen naar 80%. De partijen geven in hun brief aan dat zij de werkwijze van het jaarlijks vaststellen van een percentage en daar naartoe te groeien, prefereren boven het vooraf voor de gehele periode vastleggen van de ontwikkeling van het percentage. Zij willen zelf het tempo kunnen bepalen in plaats van dat wij een curve uitschrijven. Zij geven aan de volgende zaken bij de periodieke evaluaties te willen meewegen: de kwaliteit van de arbeidsovereenkomsten, het niveau van de arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van het volume en de tarieven bij de nieuwe postbedrijven.

Mevrouw Sylvester (PvdA): Daarmee geeft u dus eigenlijk aan dat de ingroei op een flexibele manier gaat plaatsvinden. U zegt dat de bedrijven en de bonden ruimte nodig hebben om in te kunnen groeien. Des te pranger wordt echter mijn vraag hoe u erop toeziet. Doet u dat tussentijds of kijkt u pas na 3,5 jaar? Als u dat pas doet na 3,5 jaar, is het best mogelijk dat het helemaal geen nut meer heeft.

Staatssecretaris Heemskerk: Het toezicht op naleving van de cao-afspraken wordt in eerste instantie door de werkgevers en de werknemers zelf uitgevoerd via het nalevingsinstituut dat zij willen oprichten. Dat krijgt ook de bevoegdheid om boetes uit te delen. De postbedrijven moeten natuurlijk die 80% halen in 3,5 jaar. Er is een zekere garantie dat zij dat gaan halen. Als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, kan de ander zeggen dat er geen sprake meer is van een cao. Dan kan worden opgelegd dat 100% van het personeel een arbeidsovereenkomst moet hebben. Als men dat niet doet, kunnen er vervolgens ook forse boetes worden opgelegd.

Mevrouw Sylvester (PvdA): De staatssecretaris stelt dus dat, als hij moet ingrijpen, als hij de AMvB moet oppakken en ten uitvoer moet brengen, hij dit na 3,5 jaar doet.

Staatssecretaris Heemskerk: Ik doe dat als een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken en niet het percentage haalt dat men van te voren heeft afgesproken. Ik zeg toe dat er wat dat betreft een stok achter de deur staat, een stevige stok. Ik ga daar liever niet mee slaan. Ik doe dat alleen als de partijen zich niet aan de eigen afspraken houden.

[..]

EK 25 - 1264

De heer Elzinga (SP): De staatssecretaris zegt toe dat, als de AMvB door het kabinet is goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State is gestuurd, deze ook naar de Kamer wordt gestuurd. Er vindt nu namelijk een discussie over een AMvB plaats die ik nog niet bij de stukken heb gezien, terwijl die kennelijk wel circuleert. Formeel hebben wij die nog niet gekregen. De staatssecretaris geeft ook aan dat hij de AMvB naar de Tweede Kamer stuurt. Wil dat zeggen dat hij de AMvB voorhangt bij beide Kamers, zodat zij er nog een keer over kunnen spreken als zij die hebben gelezen?

Staatssecretaris Heemskerk: In de wet is geen formele voorhangprocedure geregeld. Ik stuur de AMvB aan deze Kamer toe, evenals aan de Tweede Kamer.

De heer Elzinga (SP): Alleen ter informatie? Dan had ik de AMvB liever nu gehad, want dan hadden wij ook kunnen meepraten. In de wet is geen formele voorhang geregeld, maar de staatssecretaris kan nu toezeggen dat hij de AMvB alsnog voorhangt en dat wij er over mee mogen praten straks. Dan hoeven wij dat niet via een motie te vragen.

Staatssecretaris Heemskerk: De voorhangprocedure moet juridisch worden geregeld, maar ik zeg de Kamer bij dezen toe dat zij de AMvB krijgt. Nu is die er nog niet, want de ministerraad heeft die nog niet bekrachtigd. Toch heeft een van de partijen de AMvB, naar ik begreep per ongeluk, rondgestuurd, terwijl wij die nog bespreken met de partijen. Als de AMvB gereed is, stuur ik die naar beide Kamers.

De heer Elzinga (SP): Alleen ter informatie, of kunnen wij er ook nog echt over van gedachten wisselen? Dat heeft onze interesse natuurlijk.

Staatssecretaris Heemskerk: De Kamer bepaalt altijd zelf wat zij met toegestuurde informatie doet.

[..]

EK 25 - 1287

De heer Van den berg (SGP): De staatssecretaris heeft loyaal toegezegd de AMvB naar de Kamer te sturen, zodat wij daarvan kennis kunnen nemen. Er is echter geen voorhangprocedure. Stel dat wij van schrik heel veel willen wijzigen in de AMvB. Dat kan dan natuurlijk niet. Ik wil daarom weten wat de staatsrechtelijke waarde ervan is.

[..]

EK - 25 1292

De heer Heemskerk: De heer Van den Berg vroeg nog naar de staatsrechtelijke waarde van het toesturen naar beide Kamers nu er formeel geen voorhangprocedure geldt. Mijns inziens is die staatsrechtelijke waarde en die politieke waarde buitengewoon groot. Het biedt u de mogelijkheid om desgewenst nader van gedachten te wisselen. Als u ontevreden bent met de AMvB, wat ik natuurlijk niet hoop omdat ik hem bij dezen uiteengezet heb, dan kunt u mij vragen om nadere of andere maatregelen te nemen.


Brondocumenten


Historie