T00923

Toezegging Monitoring van jaarlijkse fluctuaties van het jaarlijks tarief (29.048)De minister van Economische zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek, toe de fluctuaties van het jaarlijkse tarief voor warmtelevering te monitoren. Als zich flinke fluctuaties voordoen als gevolg van de toepassing van het jaarrekeningrecht, zal de minister bezien wat zij daaraan kan doen.


Kerngegevens

Nummer T00923
Status afgevoerd
Datum toezegging 10 februari 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. H.A. Doek (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen jaarrekeningen
Warmtewet
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen en Samsom Warmtewet (29.048)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 21 - 1088

(...)

Minister Van der Hoeven: De heer Doek vroeg om een goede monitoring van fluctuaties in het jaarlijkse tarief door de NMa in verband met het jaarrekeningrecht. Een jaarlijkse afwijking zou in het tarief gemitigeerd moeten worden. Ik vind de monitoring van de fluctuaties van het jaarlijkse tarief een goed idee en ik zal met de NMa bekijken hoe wij dit het beste kunnen doen. Als zich flinke fluctuaties voordoen als gevolg van onverkorte toepassing van het jaarrekeningrecht, moet ik inderdaad op dat moment bezien wat ik daarmee kan doen. Ik kom daar dan op terug.

Handelingen I 2008-2009, nr. 21 - 1092

De heer Doek (CDA): Ik dank de minister voor haar toezegging [..] over de monitoring van de vaststelling van de redelijke prijs en de maximumprijs en de invloed van het jaarrekeningrecht daarop.


Brondocumenten


Historie

 • 2 oktober 2013
  nieuwe status: afgevoerd
  Voortgang:
 • 5 februari 2012
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Economische Zaken (2012-2017)
 • 5 februari 2012
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 17 november 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Deze toezegging tzt - mits aangenomen in de Tweede Kamer - te betrekken bij behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (32839).
  documenten:
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Economische Zaken (EZ)
 • 30 maart 2011
  nieuwe deadline: 1 juli 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 30 juni over de Warmtewet is besloten om de Warmtewet op een aantal punten te wijzigingen alvorens deze inwerking te laten treden. Het voorstel tot wijziging ligt momenteel bij de Raad van State. Dit voorstel omvat onder andere een vereenvoudiging van het tariefstelsel door het schrappen van de redelijke prijs, waardoor zorgen over mogelijke fluctuaties hierin niet meer aan de orde lijken. Een en ander hangt vanzelfsprekend wel af van de behandeling van het voorstel tot wetswijziging in de Tweede en de Eerste Kamer. Het voorstel tot wetswijziging zal nadat advies van de Raad van State is ontvangen, aan de Kamers worden verstuurd.

  Tweede onderdeel van het tariefstelsel is de maximumprijs. Die wordt jaarlijks door de NMa vastgesteld op basis van bepalingen in het Warmtebesluit. Het Warmtebesluit zal gezamenlijk met het voorstel tot wetswijziging aan de Kamers worden verstuurd.
 • 27 september 2010
  nieuwe deadline: 1 juli 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: In het Algemeen Overleg van 30 juni 2010 is besloten om het tariefstelsel te vereenvoudigen en daarbij één tarief, het maximumtarief, als belangrijkste uitgangspunt te gaan te hanteren. Dit wordt nu uitgewerkt in het wijzigingswetsvoorstel.
 • 10 februari 2009
  toezegging gedaan