29.048

Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen en Samsom WarmtewetDit initiatiefvoorstel van de leden Ten Hoopen (CDA) en Samsom (PvdA), zorgt voor een wettelijk kader ter waarborging van de levering van warmte aan verbruikers. Voor huishoudens is de beschikbaarheid van warmte, waarbij moet worden gedacht aan ruimteverwarming en warm tapwater, te beschouwen als een primaire levensbehoefte. In deze zin heeft warmte voor deze huishoudens een zelfde betekenis als bijvoorbeeld drinkwater en elektriciteit.

Met dit voorstel zorgt de overheid ervoor dat essentiële voorzieningen voor huishoudens, in dit geval warmte, voor een ieder tegen redelijke prijzen en voorwaarden beschikbaar zijn. In het wetsvoorstel is ervoor gekozen de levering van warmte te reguleren door middel van vergunningen. De mogelijkheid bij het opstellen van vergunningsvoorwaarden rekening te kunnen houden met specifieke kenmerken van bepaalde warmteprojecten is belangrijke overweging geweest te kiezen voor een vergunningenstelsel in plaats van regulering door middel van algemeen verbindende voorschriften. Op een vergunninghouder rust de wettelijke plicht te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen en voorwaarden en een goede dienstverlening. De verplichting geldt overigens uitsluitend met betrekking tot personen die zijn aangesloten op het warmtenet van de betreffende vergunninghouder.

Oorspronkelijk is dit initiatiefvoorstel alleen ingediend door de leden Ten Hoopen en Hessels. Later is het lid Spies (CDA) ook enige tijd initiatiefnemer geweest.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 februari 2009 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2003

titel

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

De artikelen 4 en 5, eerste lid, werken terug tot en met 1 januari 2007.


Hoofdlijnen

  • De zorgplicht van de overheid en daarmee de reikwijdte van dit wetsvoorstel beperkt zich tot levering van warmte aan verbruikers. Met een verbruiker wordt in dit verband bedoeld een natuurlijk persoon die warmte afneemt ten behoeve van huishoudelijke doeleinden, zoals ruimteverwarming en lichaamsverzorging (douchen, wassen). De onderbreking van de warmtelevering leidt bij kleinverbruikers tot ernstig ongemak en mogelijk zelfs tot persoonlijke schade aan de gezondheid.


Documenten

43