T02030

Toezegging Onderzoek naar handhaving door gemeenten (34.000 VII)De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester (PvdA), toe om nader onderzoek te verrichten naar de handhaving van wet- en regelgeving in de praktijk door gemeenten. Hij zal tevens overleg voeren met de VNG om te bezien of vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek het gebruik van reeds bestaande handreikingen en vergelijkbare instrumenten, voorlichting en overlegkaders kan of moet worden geïntensiveerd.


Kerngegevens

Nummer T02030
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2014
Deadline 1 april 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Brief
Categorie evaluatie
Onderwerpen gemeenten
handhaving
toezicht
Kamerstukken Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (34.000 VII)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2014/15, 34 000 VII, B, p. 1-2

Naleving van wet- en regelgeving is van groot belang en daar draagt een effectief toezicht en een effectieve handhaving in hoge mate toe bij. Gemeenten zetten zich stelselmatig in om toezicht en handhaving effectief in te richten en te organiseren. Belangrijke onderdelen van het gemeentelijk handhavingsbeleid zijn een heldere planning, inzicht in de risico’s en risicogebieden, een adequate gebruikmaking van de verschillende handhavingsinstrumenten én een bestuurlijk gedragen prioritering. Ik onderken dat het aantal regels waarvoor de gemeenten belast zijn met de zorg voor een goede handhaving, omvangrijk is. De vraag, of hier sprake is van een té grote last en of dit tot zorg zou moeten leiden, kan met de huidige kennis van zaken moeilijk algemeen en actueel worden beantwoord. Daarom deel ik de wens van de leden van de fractie van de PvdA om hier nader onderzoek naar te doen. En zal ik in het eerste kwartaal van 2015 in overleg met gemeenten een dergelijk onderzoek entameren. Parallel aan het inrichten van een dergelijk onderzoek zal ik overleg voeren met de VNG, om te bezien of vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek het gebruik van reeds bestaande handreikingen en vergelijkbare instrumenten, voorlichting en overlegkaders kan of moet worden geïntensiveerd.


Brondocumenten


Historie