T01379

Toezegging Rapportage "Staat van het Dier" (31.389)De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Koffeman (PvdD), toe dat de regering voor 1 juli 2011 een rapportage, genaamd "De staat van het Dier", zal toezenden. Daarin wordt gerapporteerd ten aanzien van diverse aspecten, onder meer dierenwelzijn en het nalevingsniveau.


Kerngegevens

Nummer T01379
Status voldaan
Datum toezegging 10 mei 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen de staat van het dier
dierenwelzijn
nalevingsniveau
Kamerstukken Wet dieren (31.389)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 26, item 9, blz. 62

De heer Koffeman (PvdD):

De nieuwe wet heeft heel lang in de wacht gestaan en kwam toen onverhoeds naar de Kamer. De dierenbeschermingsorganisaties kregen heel kort de tijd om er commentaar op te leveren. Wat zou erop tegen zijn om bij de invulling van de wet – wij hebben het over een lege wet, een framework – te leren van wat er goed of fout is gegaan bij de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Als dit niet expliciet en openbaar wordt gedaan, geeft dit bij elke nieuwe AMvB nieuwe discussie. Als de staatssecretaris gewoon een keurige evaluatie maakt van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, inclusief de voordelen van die wet, kan dat het invullen van deze wet toch alleen bevorderen?

Handelingen I 2010-2011, nr. 26, item 9, blz. 62

Staatssecretaris Bleker:

Ik kom nog voor 1 juli met een rapportage, genaamd "De staat van het Dier". Daarin wordt gerapporteerd ten aanzien van diverse aspecten, onder meer dierenwelzijn en het nalevingsniveau. Ik kom dit najaar met een stuk waarin de targets worden geformuleerd voor de nVWA en de dierenpolitie als het gaat om dierenwelzijn en handhaving en toezicht. Dat biedt volgens mij in essentie de belangrijkste informatie die we nodig hebben om wet- en regelgeving nader uit te werken in die AMvB's. Dan gaat het dus niet over de vraag hoe het wettelijke systeem in het verleden heeft gewerkt. Ik vind dat zonde van de energie.


Brondocumenten


Historie