T01345

Toezegging Tactische Kernwapens (32.500 V / 32.500 X)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid van Driel (PvdA), toe de Kamer te informeren over het beleid van de regering inzake de terugdringing van tactische kernwapens.


Kerngegevens

Nummer T01345
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
generaal-majoor der Mariniers (b.d.) F.E. van Kappen (VVD)
dr. A. Vliegenthart (SP)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen NAVO Strategisch Concept
Tactische Kernwapens
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2011 (32.500 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 9, blz. 55

De voorzitter:

Door de leden Van Driel, Vliegenthart, Böhler, Van Kappen, Kox en Koffeman wordt de volgende motie voorgesteld: De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het terugdringen van tactische kernwapens een belangrijke doelstelling van het Nederlands beleid behoort te zijn; verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn aan te geven wat zij zich voorneemt te doen om tot terugdringing van kernwapens te komen, en gaat over tot de orde van de dag.

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 9, blz. 60

Minister Rosenthal:

Over de motie kan ik klip-en-klaar zeggen dat ik die denk te mogen beschouwen als een ondersteuning van het beleid, ook in het verlengde van de motie -Van Velzen/Azough. Wij zullen inderdaad op korte termijn aangeven wat wij willen doen om tot die terugdringing van de kernwapens te komen. Ik voeg daar wel aan toe – ik anticipeer al op het antwoord dat de Kamer zal krijgen – dat de alertheid op de voortgang van de gesprekken die hierover natuurlijk ook in NAVO-verband zullen plaatsvinden, hierbij een belangrijke rol zal spelen.

De heer Vliegenthart (SP):

Zou de minister dat kunnen doen voor de top van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in april?

Minister Rosenthal:

Ik wil dat met plezier toezeggen.

De heer van Kappen (VVD):

Misschien ten overvloede wijs ik erop dat de motie gaat over tactische kernwapens.


Brondocumenten


Historie

 • 25 januari 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
 • 15 februari 2011
  nieuwe status: openstaand
 • 15 februari 2011
  toezegging gedaan